Valiokunnan mietintö
LiVM
40
2018 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 245/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
liikenneneuvos
Jari
Gröhn
liikenne- ja viestintäministeriö
ylitarkastaja
Mira
Karppanen
liikenne- ja viestintäministeriö
asiantuntija
Iiro
Ihanamäki
työ- ja elinkeinoministeriö
lakimies
Anna
Salomaa
Liikenne- ja viestintävirasto
erikoistutkija
Jussi
Pääkkönen
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
markkinaoikeusasioiden asiantuntija varatuomari
Johanna
Lähde
Suomen Satamaliitto ry
toimitusjohtaja
Annaleena
Mäkilä
Suomen Satamaliitto ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Suomen Varustamot ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikenteen palveluista annettua lakia. 
Esityksellä annettaisiin satamapalvelujen tarjoamisen puitteista ja satamien rahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista yhteisistä säännöistä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 2017/352 täydentävät kansalliset säännökset. Asetus velvoittaa jäsenvaltiot säätämään kansallisesti asetuksen soveltamista koskevien valitusten käsittelystä vastaavasta viranomaisesta, asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista sekä muutoksenhausta. Valitusten käsittelystä vastaisi esityksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto kuultuaan Kilpailu- ja kuluttajavirastoa. Esityksellä varmistettaisiin asetuksen tehokas soveltaminen Suomessa. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2019.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 245/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 7.2.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Ari
Jalonen
sin
varapuheenjohtaja
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Jyrki
Kasvi
vihr
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Mia
Laiho
kok
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Sofia
Vikman
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
Viimeksi julkaistu 18.2.2019 16:45