Viimeksi julkaistu 8.5.2021 19.40

Valiokunnan mietintö LiVM 5/2018 vp HE 6/2018 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmatieteen laitoksesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmatieteen laitoksesta (HE 6/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • erityisasiantuntija Tommi Nieppola 
    liikenne- ja viestintäministeriö
  • pääjohtaja Juhani Damski 
    Ilmatieteen laitos

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Ilmatieteen laitoksesta. Samalla aiempi ilmatieteen laitoksesta annettu laki kumottaisiin. Esityksen tarkoituksena on ajanmukaistaa Ilmatieteen laitosta koskevat säännökset ottaen huomioon perustuslain, muun lainsäädännön ja toimintaympäristön kehitys. Lakiehdotus sisältäisi säännökset muun muassa Ilmatieteen laitoksen tehtävistä, pääjohtajan toimivallasta ja työjärjestyksestä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Ilmatieteen laitos on kansainvälisestikin arvostettu palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa havainto- ja tutkimustietoa kaikkien julkishallinnon sektoreiden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Laitoksella on merkittäviä tehtäviä myös yhteiskunnan turvallisuuden kannalta, ja sillä on keskeinen tehtävä myös ilmastonmuutokseen varautumista koskevan tiedon tuottamisessa päätöksentekoa varten. Ilmatieteen laitos on hyvä esimerkki tehokkaasti ja avoimesti tuotetun tiedon moninaisista hyödyntämismahdollisuuksista. 

Valiokunta pitää hyvänä, että Ilmatieteen laitosta koskeva laki uudistetaan vastaamaan tämän hetken perustuslaista ja toimintaympäristön muutoksista johtuvia säädösteknisiä yms. vaatimuksia. Valiokunta katsoo, että esitys selkeyttää nykyistä sääntelyä ja tukee sitä kautta laitoksen tehtävien toteuttamista. 

Saadun selvityksen mukaan Ilmatieteen laitoksen rahoituksesta 63 % tulee valtion talousarviorahoituksesta. Valiokunta pitää hyvänä, että toiminnassa on hyödynnetty myös EU-rahoitusta ja että vuonna 2016 noin 60 % tutkimus- ja kehittämistoiminnasta toteutettiin valtion budjetin ulkopuolisella rahoituksella. Valiokunta pitää Ilmatieteen laitoksen toimintaa ja tehtäviä erittäin tärkeinä ja toteaa, että laitoksen resurssien riittävyydestä tulee huolehtia myös jatkossa. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 6/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 13.3.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Ari Jalonen sin 
 
varapuheenjohtaja 
Mirja Vehkaperä kesk 
 
jäsen 
Mikko Alatalo kesk 
 
jäsen 
Jukka Kopra kok 
 
jäsen 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Eeva-Maria Maijala kesk 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Markku Pakkanen kesk 
 
jäsen 
Jari Ronkainen ps 
 
jäsen 
Satu Taavitsainen sd 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Sofia Vikman kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Juha Perttula