Valiokunnan mietintö
LiVM
5
2018 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmatieteen laitoksesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmatieteen laitoksesta (HE 6/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
erityisasiantuntija
Tommi
Nieppola
liikenne- ja viestintäministeriö
pääjohtaja
Juhani
Damski
Ilmatieteen laitos
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Ilmatieteen laitoksesta. Samalla aiempi ilmatieteen laitoksesta annettu laki kumottaisiin. Esityksen tarkoituksena on ajanmukaistaa Ilmatieteen laitosta koskevat säännökset ottaen huomioon perustuslain, muun lainsäädännön ja toimintaympäristön kehitys. Lakiehdotus sisältäisi säännökset muun muassa Ilmatieteen laitoksen tehtävistä, pääjohtajan toimivallasta ja työjärjestyksestä. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Ilmatieteen laitos on kansainvälisestikin arvostettu palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa havainto- ja tutkimustietoa kaikkien julkishallinnon sektoreiden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Laitoksella on merkittäviä tehtäviä myös yhteiskunnan turvallisuuden kannalta, ja sillä on keskeinen tehtävä myös ilmastonmuutokseen varautumista koskevan tiedon tuottamisessa päätöksentekoa varten. Ilmatieteen laitos on hyvä esimerkki tehokkaasti ja avoimesti tuotetun tiedon moninaisista hyödyntämismahdollisuuksista. 
Valiokunta pitää hyvänä, että Ilmatieteen laitosta koskeva laki uudistetaan vastaamaan tämän hetken perustuslaista ja toimintaympäristön muutoksista johtuvia säädösteknisiä yms. vaatimuksia. Valiokunta katsoo, että esitys selkeyttää nykyistä sääntelyä ja tukee sitä kautta laitoksen tehtävien toteuttamista. 
Saadun selvityksen mukaan Ilmatieteen laitoksen rahoituksesta 63 % tulee valtion talousarviorahoituksesta. Valiokunta pitää hyvänä, että toiminnassa on hyödynnetty myös EU-rahoitusta ja että vuonna 2016 noin 60 % tutkimus- ja kehittämistoiminnasta toteutettiin valtion budjetin ulkopuolisella rahoituksella. Valiokunta pitää Ilmatieteen laitoksen toimintaa ja tehtäviä erittäin tärkeinä ja toteaa, että laitoksen resurssien riittävyydestä tulee huolehtia myös jatkossa. 
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 6/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 13.3.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Ari
Jalonen
sin
varapuheenjohtaja
Mirja
Vehkaperä
kesk
jäsen
Mikko
Alatalo
kesk
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Mia
Laiho
kok
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Satu
Taavitsainen
sd
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Sofia
Vikman
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 15.3.2018 10:18