Viimeksi julkaistu 8.5.2021 12.25

Valiokunnan mietintö LiVM 5/2019 vp K 10/2019 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018

JOHDANTO

Vireilletulo

Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018 (K 10/2019 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitusneuvos Miikka Rainiala 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Emil Asp 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila 
  Yleisradio
 • ent. puheenjohtaja Kimmo Kivelä 
  Yleisradion hallintoneuvosto
 • puheenjohtaja Arto Satonen 
  Yleisradion hallintoneuvosto
 • viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Marcus Wiklund 
  Sanoma Media Finland Oy
 • toiminnanjohtaja Teemu Kalliala 
  Audiovisual Producers Finland – APFI ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • MTV Oy

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Yleisradio on eduskunnan alainen julkisen palvelun mediayhtiö, jonka tiedonvälityksen ja muun toiminnan riippumattomuutta, puolueettomuutta ja luotettavuutta voidaan pitää tärkeänä tasapuolisen tiedonvälityksen, sananvapauden ja kansanvallan tukemisen kannalta. Valiokunta pitää välttämättömänä, että näiden seikkojen toteutumiseen Yleisradion toiminnassa kiinnitetään jatkossakin erityistä huomiota.  

Hallintoneuvoston kertomuksesta

Valiokunta katsoo, että hallintoneuvoston kertomuksessa on käsitelty monipuolisesti ja informatiivisesti Yleisradion toimintaa vuonna 2018. Kertomuksen mukaan Yleisradion sisältöjä käytti 95 prosenttia suomalaisista, mikä on kaksi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Valiokunta pitää tärkeänä, että Yleisradio tavoittaa suomalaiset hyvin myös jatkossa ja säilyttää kansalaisten luottamuksen muuttuvassa ja kansainvälisesti kilpaillussa mediakentässä.  

Media-ala on keskellä murrosta, jossa kilpailu on kovaa, kuluttajien käyttötottumukset muuttuvat ja palvelut ja jakelukanavat monipuolistuvat. Asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin tuotu esille, että Suomessa tuotetaan tällä hetkellä enemmän kotimaisia elokuvia ja televisio-ohjelmia kuin koskaan aikaisemmin. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että Yleisradiolla ja sen hankinnoilla sekä Yleisradion ja kaupallisten toimijoiden välisen yhteistyön kehittämisellä on keskeinen merkitys koko suomalaisen media-alan toimintaedellytysten ja kehittymisen kannalta. 

Hallintoneuvoston keskeinen tehtävä on huolehtia ja valvoa, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi. Yleisradion riippumattomuuden kannalta on kuitenkin olennaista, että hallintoneuvosto ei puutu miltään osin Yleisradion ohjelma- ja toimituspolitiikkaan. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että Yleisradion riippumattomuus, puolueettomuus ja luotettavuus turvataan myös jatkossa. 

Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että Yleisradio ryhtyi kertomusvuonna noudattamaan vapaaehtoiselta pohjalta EU:n siirrettävyysasetusta siten, että Yleisradion sisällöt avautuivat tilapäisesti EU:n alueella oleskeleville suomalaisille. 

Kertomuksen tilasto- ja tutkimustiedoista

Kertomuksessa on tuotu esille tutkimustietoa ja tilastoja median käytöstä ja kansalaisten suhtautumisesta Yleisradion palveluihin. Kyselytutkimusten mukaan suomalaiset katsovat Yleisradion onnistuneen kokonaisuutena hyvin julkisen palvelun tehtävässään. Asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin tuotu esille, että tutkimusten mukaan erittäin paljon Yleisradioon luottavien määrä on laskenut edellisestä vuodesta. Valiokunta pitää välttämättömänä, että syyt tähän muutokseen analysoidaan tarkasti ja pohditaan samalla, miten kehitys saataisiin kääntymään selkeästi toiseen suuntaan.  

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että pidempiaikaisten kehityssuuntien tunnistamista voisi jatkossa helpottaa, jos kertomuksessa tuotaisiin esille nykyistä kattavammin vertailutietoa myös aikaisemmilta vuosilta. Valiokunta pitää tärkeänä, että hallintoneuvoston kertomusta kehitetään tältä osin jatkossa. 

Kertomuksen antamisaikataulu

Yleisradion toiminnasta annetun lain (1380/1993) 6 §:n mukaan Yleisradion hallintoneuvoston kertomus on annettava eduskunnalle viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Nyt käsittelyssä oleva hallintoneuvoston kertomus on annettu eduskunnalle 29 päivänä huhtikuuta 2019. Valiokunta on ensimmäisen kerran jo mietinnössään LiVM 5/2015 vpK 8/2015 vp pitänyt tärkeänä, että kertomus annetaan jatkossa aikaisemmin keväällä, jotta eduskunta ehtii käsitellä kertomusta jo eduskunnan kevätistuntokaudella. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 10/2019 vp johdosta. 

Valiokunnan kannanottoehdotus

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 1.10.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Suna Kymäläinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
jäsen 
Sandra Bergqvist 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Juho Kautto vas 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Joonas Könttä kesk 
 
jäsen 
Sheikki Laakso ps 
 
jäsen 
Matias Marttinen kok 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Mirka Soinikoski vihr 
 
jäsen 
Kari Tolvanen kok 
 
jäsen 
Ano Turtiainen ps 
 
jäsen 
Paula Werning sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Juha Perttula