Valiokunnan mietintö
LiVM
5
2019 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018
JOHDANTO
Vireilletulo
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018 (K 10/2019 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitusneuvos
Miikka
Rainiala
liikenne- ja viestintäministeriö
neuvotteleva virkamies
Emil
Asp
liikenne- ja viestintäministeriö
toimitusjohtaja
Merja
Ylä-Anttila
Yleisradio
ent. puheenjohtaja
Kimmo
Kivelä
Yleisradion hallintoneuvosto
puheenjohtaja
Arto
Satonen
Yleisradion hallintoneuvosto
viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Marcus
Wiklund
Sanoma Media Finland Oy
toiminnanjohtaja
Teemu
Kalliala
Audiovisual Producers Finland – APFI ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
MTV Oy
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Yleisradio on eduskunnan alainen julkisen palvelun mediayhtiö, jonka tiedonvälityksen ja muun toiminnan riippumattomuutta, puolueettomuutta ja luotettavuutta voidaan pitää tärkeänä tasapuolisen tiedonvälityksen, sananvapauden ja kansanvallan tukemisen kannalta. Valiokunta pitää välttämättömänä, että näiden seikkojen toteutumiseen Yleisradion toiminnassa kiinnitetään jatkossakin erityistä huomiota.  
Hallintoneuvoston kertomuksesta
Valiokunta katsoo, että hallintoneuvoston kertomuksessa on käsitelty monipuolisesti ja informatiivisesti Yleisradion toimintaa vuonna 2018. Kertomuksen mukaan Yleisradion sisältöjä käytti 95 prosenttia suomalaisista, mikä on kaksi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Valiokunta pitää tärkeänä, että Yleisradio tavoittaa suomalaiset hyvin myös jatkossa ja säilyttää kansalaisten luottamuksen muuttuvassa ja kansainvälisesti kilpaillussa mediakentässä.  
Media-ala on keskellä murrosta, jossa kilpailu on kovaa, kuluttajien käyttötottumukset muuttuvat ja palvelut ja jakelukanavat monipuolistuvat. Asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin tuotu esille, että Suomessa tuotetaan tällä hetkellä enemmän kotimaisia elokuvia ja televisio-ohjelmia kuin koskaan aikaisemmin. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että Yleisradiolla ja sen hankinnoilla sekä Yleisradion ja kaupallisten toimijoiden välisen yhteistyön kehittämisellä on keskeinen merkitys koko suomalaisen media-alan toimintaedellytysten ja kehittymisen kannalta. 
Hallintoneuvoston keskeinen tehtävä on huolehtia ja valvoa, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi. Yleisradion riippumattomuuden kannalta on kuitenkin olennaista, että hallintoneuvosto ei puutu miltään osin Yleisradion ohjelma- ja toimituspolitiikkaan. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että Yleisradion riippumattomuus, puolueettomuus ja luotettavuus turvataan myös jatkossa. 
Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että Yleisradio ryhtyi kertomusvuonna noudattamaan vapaaehtoiselta pohjalta EU:n siirrettävyysasetusta siten, että Yleisradion sisällöt avautuivat tilapäisesti EU:n alueella oleskeleville suomalaisille. 
Kertomuksen tilasto- ja tutkimustiedoista
Kertomuksessa on tuotu esille tutkimustietoa ja tilastoja median käytöstä ja kansalaisten suhtautumisesta Yleisradion palveluihin. Kyselytutkimusten mukaan suomalaiset katsovat Yleisradion onnistuneen kokonaisuutena hyvin julkisen palvelun tehtävässään. Asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin tuotu esille, että tutkimusten mukaan erittäin paljon Yleisradioon luottavien määrä on laskenut edellisestä vuodesta. Valiokunta pitää välttämättömänä, että syyt tähän muutokseen analysoidaan tarkasti ja pohditaan samalla, miten kehitys saataisiin kääntymään selkeästi toiseen suuntaan.  
Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että pidempiaikaisten kehityssuuntien tunnistamista voisi jatkossa helpottaa, jos kertomuksessa tuotaisiin esille nykyistä kattavammin vertailutietoa myös aikaisemmilta vuosilta. Valiokunta pitää tärkeänä, että hallintoneuvoston kertomusta kehitetään tältä osin jatkossa. 
Kertomuksen antamisaikataulu
Yleisradion toiminnasta annetun lain (1380/1993) 6 §:n mukaan Yleisradion hallintoneuvoston kertomus on annettava eduskunnalle viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Nyt käsittelyssä oleva hallintoneuvoston kertomus on annettu eduskunnalle 29 päivänä huhtikuuta 2019. Valiokunta on ensimmäisen kerran jo mietinnössään LiVM 5/2015 vpK 8/2015 vp pitänyt tärkeänä, että kertomus annetaan jatkossa aikaisemmin keväällä, jotta eduskunta ehtii käsitellä kertomusta jo eduskunnan kevätistuntokaudella. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 10/2019 vp johdosta. 
Valiokunnan kannanottoehdotus
Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 1.10.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Suna
Kymäläinen
sd
varapuheenjohtaja
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Juho
Kautto
vas
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Matias
Marttinen
kok
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Kari
Tolvanen
kok
jäsen
Ano
Turtiainen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 2.10.2019 10.00