Siirry sisältöön

LiVM 5/2020 vp

Viimeksi julkaistu 23.6.2020 9.57

Valiokunnan mietintö LiVM 5/2020 vp HE 77/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 77/2020 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • liikenne- ja viestintäministeriö
  • valtiovarainministeriö
  • Liikenne- ja viestintävirasto
  • Finavia Oyj

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

  • Finnair Oyj
  • Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland)
  • Lappeenrannan lentoasema

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Lentoliikenteen valvontamaksusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vuoden 2020 heinä- ja lokakuun maksukausien maksujen suorittamista siirrettäisiin puolella vuodella eteenpäin. Lentoliikenteen valvontamaksua kannetaan valtiolle lentoturvallisuuden valvontaa ja ilmailun julkisia hallintotehtäviä varten. 

COVID-19-tartuntatautiepidemian aiheuttaman poikkeustilan ja lentoliikennettä koskevien rajoitusten vuoksi tarvitaan väliaikaisia toimenpiteitä, joilla helpotetaan lentoasemayhtiöiden taloudellisia toimintaolosuhteita ja toiminnan jatkuvuutta.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2020 neljänteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2020 ja olemaan voimassa 30.6.2021 asti.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksellä pyritään osaltaan lieventämään COVID-19-tartuntatautiepidemian ja siitä johtuvien rajoitusten lentoasemayhtiöille aiheuttamia haasteita. Esityksen mukaan vuoden 2020 heinä- ja lokakuun lentoliikenteen valvontamaksun maksuajankohtia lykätään siten, että nämä maksut tulisivat maksettaviksi vasta tammi- ja huhtikuussa 2021. Esityksellä ei ehdoteta muutoksia lentoliikenteen valvontamaksun määräytymisen perusteisiin tai maksun tasoon. Valiokunta pitää kannatettavana, että lentoasemayhtiöiden tilannetta ja siitä toipumista pyritään helpottamaan esityksessä ehdotetulla tavalla.  

Saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että maksujen lykkääminen aiheuttaa vuonna 2020 tarpeen osoittaa valtion lisätalousarviossa riittävät määrärahat liikenne- ja viestintäviraston viranomaistoimintojen rahoittamiseen. Valiokunta pitää tärkeänä, että muun muassa lentoturvallisuuden kannalta keskeisen valvontatoiminnan rahoituksen turvaamista ja mahdollisia muutostarpeita arvioidaan COVID-19-pandemian helpottuessa tarkemmin. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 77/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 4.6.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
SunaKymäläinensd
varapuheenjohtaja
AriTorniainenkesk
jäsen
PekkaAittakumpukesk
jäsen
SandraBergqvistr
jäsen
SeppoEskelinensd
jäsen
JanneHeikkinenkok
jäsen
JuhoKauttovas
jäsen
JohanKvarnströmsd
jäsen
JoonasKönttäkesk
jäsen
SheikkiLaaksops
jäsen
MatiasMarttinenkok
jäsen
MirkaSoinikoskivihr
jäsen
KariTolvanenkok
varajäsen
RiikkaSlunga-Poutsalops

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
JuhaPerttula