Valiokunnan mietintö
LiVM
6
2019 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 21/2019 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
yksikön johtaja, viestintäneuvos
Sini
Wirén
liikenne- ja viestintäministeriö
erityisasiantuntija
Aino
Still
liikenne- ja viestintäministeriö
tieliikennejohtaja
Marko
Sillanpää
Liikenne- ja viestintävirasto
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvolain muuttamisesta annettua lakia, ajokorttilain muuttamisesta annettua lakia, ajoneuvoverolain 4 §:n muuttamisesta annettua lakia, arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta annettua lakia, autoverolain 1 §:n muuttamisesta annettua lakia, polttoainemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annettua lakia ja rikoslain 23 luvun 12 §:n muuttamisesta annettua lakia. Tieliikennelain muuttamisesta annettu laki ehdotetaan kumottavaksi. Mainittujen kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että lait tulisivat voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020. Vahvistettujen lakien voimaantulosäännösten mukaan lait tulisivat voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019. 
Vahvistettujen lakien mukaiseen voimaantuloon liittyy riski siitä, että komissio käynnistää rikkomusmenettelyn Suomea vastaan. Mikäli voimaantulon siirtämistä ei käsitellä nopeasti ja kevytautoja koskevat lait ehtivät tulla voimaan ilman täydentäviä säännöksiä ja määräyksiä, on oikeustila epäselvä ja voi johtaa vaaratilanteisiin, jos kevytautoja ryhdytään käyttämään liikenteessä pelkästään voimassa olevien lain säännösten nojalla. Voimaantulon siirtämisen tavoitteena on selvittää, olisiko kevytautoja koskevia lakeja mahdollista muuttaa sellaiseksi, että ne olisivat Euroopan unionin lainsäädännön ja erityisesti ajokorttidirektiivin mukaisia. On kuitenkin mahdollista, että vaikka voimaantuloa siirrettäisiin ehdotetun mukaisesti vuodella, voi lopputuloksena olla lakien kumoamisen esittäminen, jos komissiota tyydyttävää ajokorttidirektiivin mukaista ratkaisua ei löydy. 
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. 
Esityksen tarkoituksena on siirtää tässä vaiheessa kevytautoja koskevan sääntelyn voimaantuloaikaa, jotta asiaa voidaan vielä arvioida EU-oikeuden näkökulmasta ja käydä tarvittavat keskustelut EU:n komission kanssa. 
Valiokunta korostaa, että kevytautoja koskevien säännösten arviointi ja muut tarvittavat toimenpiteet tulee toteuttaa tehokkaasti ja viipymättä, yhteistyössä komission ja alan toimijoiden kanssa. Valiokunta pitää välttämättömänä, että liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin ratkaisujen löytämiseksi. 
Asian vaatima hallituksen esitys tulee antaa aikataulullisesti siten, että eduskunnalle jää riittävästi aikaa esityksen käsittelyyn.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 21/2019 vp sisältyvät 1.—8. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 4.10.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Suna
Kymäläinen
sd
varapuheenjohtaja
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Juho
Kautto
vas
jäsen
Jouni
Kotiaho
ps
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Matias
Marttinen
kok
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Kari
Tolvanen
kok
jäsen
Ano
Turtiainen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd
varajäsen
Tiina
Elo
vihr
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
VASTALAUSE
Perustelut
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännöksiä siten, että lait tulisivat voimaan 1. marraskuuta 2020. Alun alkaen esityksellä ehdotettiin otettavaksi käyttöön uusi kansallinen T-ajoneuvoluokan ajoneuvoryhmä, kevytauto, johon kuuluisivat henkilöautosta muunnetut, nopeudeltaan enintään 45 kilometriin tunnissa rajoitetut ajoneuvot. Kevytauton kuljettaminen edellyttäisi mopoautoja vastaavasti AM-luokan ajo-oikeutta. Esityksen piti tulla voimaan alun perin jo 1. marraskuuta 2019. Sittemmin komissio on huomauttanut Suomea esityksestä ja siitä, että jotta kevytautot kuuluisivat EU:n traktoriluokkaan (T-luokka), niillä pitäisi olla teknisiä ominaisuuksia, joiden avulla pystyisi käyttämään tiettyjä vaihdettavissa olevia laitteita, kuten vetokoukku ja mukautetut puskurit. 
Tavoitteena on kuitenkin edelleen mahdollistaa uusi liikkumisen muoto erityisesti nuorille, 15—17-vuotiaille, ottamalla käyttöön uusi ajoneuvoryhmä. Nuoret liikkuvat paljon, ja liikkumiseen käytetään usein mopoa tai mopoautoa. Kevytauto toisi näiden rinnalle uuden vaihtoehdon. Esityksen alkuperäisenä tavoitteena on lisäksi parantaa erityisesti nuorten liikenneturvallisuutta. 
Sinänsä eri tahojen esilletuomana nuorten liikenneturvallisuuden parantaminen on kannatettava tavoite, mutta se, että jo valmiita lakipaketteja ei vietäisi käytäntöön määräajassa, ei tätä tavoitetta paranna. 
Tämä on kehitystä, jota me perussuomalaiset emme katso hyvällä, sillä tämä vaikuttaa negatiivisesti monen PK-yrittäjän arkeen myös Suomessa. Muutoinkaan emme hyväksy lainvalmistelua, missä avataan jo eduskunnan hyväksymä lakipaketti.  
Ehdotus
Edellä olevan perusteella ehdotamme
että 1.—8. lakiehdotus hylätään. 
Helsingissä 4.10.2019
Sheikki
Laakso
ps
Jouni
Kotiaho
ps
Ano
Turtiainen
ps
Viimeksi julkaistu 4.10.2019 10.39