Viimeksi julkaistu 8.7.2022 10.03

Valiokunnan mietintö LiVM 8/2022 vp HE 86/2022 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta (HE 86/2022 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • yksikön johtaja Mikko Nygård 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • hallitussihteeri Milla Mustamäki 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • johtava asiantuntija Annu Korhonen 
  Liikenne- ja viestintävirasto
 • toimitusjohtaja Pasi Anteroinen 
  Liikenneturva
 • liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari 
  Onnettomuustietoinstituutti

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Autoliitto ry
 • Finanssiala ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi liikenneturvallisuusmaksusta annettua lakia ja liikennevakuutuslakia. 

Esityksen mukaan liikennevakuutustoimintaa harjoittavien vakuutusyhtiöiden maksamaa liikenneturvallisuusmaksua korotettaisiin. Jatkossa liikenneturvallisuusmaksu olisi nykyisen 1 prosentin asemesta 1,3 prosenttia vakuutusyhtiön vuosittain liikennevakuutuksesta saamasta maksutulosta. Esityksen tavoitteena on, että liikenneturvallisuusmaksulla kerätyt varat vastaisivat paremmin ennaltaehkäisevään liikenneturvallisuustyöhön vuosittain tarvittavaa rahoitusta. 

Liikennevakuutuslakia muutettaisiin Liikennevakuutuskeskuksen tehtävien osalta. Esityksen mukaan Liikennevakuutuskeskus toimisi liikennevakuutuksen maksukyvyttömyyselimenä. Lisäksi Liikennevakuutuskeskuksen tehtäviin lisättäisiin valtuutus neuvotella muiden jäsenvaltioiden maksukyvyttömyyselinten kanssa elinten tehtävien, velvollisuuksien ja hyvitysmenettelyiden yhteensovittamisesta. Esityksellä pantaisiin täytäntöön moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan direktiivin uusia säännöksiä. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

(1) Valiokunta korostaa liikenneturvallisuustyön tärkeyttä ja pitää hyvänä, että Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö huomioi kaikki liikenteen muodot. On tärkeää, että liikenneturvallisuustyö kattaa uudet liikennevälineet, kuten sähköpotkulaudat ja sähköpolkupyörät. 

(2) Valistustyön merkitys on suuri liikennekäyttäytymiselle, ja sitä on tärkeää kohdentaa siten, että se tavoittaa kaikki liikenteen osapuolet. On kuitenkin pidettävä huolta siitä, että valistuksella tavoitetaan erityiset liikenteen riskiryhmät. Varhaisella valistuksella voidaan vaikuttaa myönteisesti tulevaan liikennekäytökseen ja siten vähentää tulevaa riskikäytöstä. 

(3) Esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 86/2022 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 15.6.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Suna Kymäläinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Heikki Autto kok 
 
jäsen 
Sandra Bergqvist 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Petri Huru ps 
 
jäsen 
Juho Kautto vas 
 
jäsen 
Jouni Kotiaho ps 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Joonas Könttä kesk 
 
jäsen 
Sheikki Laakso ps 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Paula Werning sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mika Boedeker