Viimeksi julkaistu 10.5.2021 14.43

Valiokunnan mietintö LiVM 9/2021 vp HE 264/2020 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merilain muuttamisesta (HE 264/2020 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • liikenneneuvos Risto Saari 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Jukka Siro 
  oikeusministeriö
 • Suomen merivahingonlaskija Lauri Railas 
  Merivahingonlaskijan toimisto
 • Legal Manager Tarja Bergvall 
  Alandia Vakuutus
 • Maritime Lawyer Tuomas Talvitie 
  If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
 • lakimies Amanda Aalto 
  Finanssiala ry
 • jaostopäällikkö Tuomas Siirala 
  FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
 • työmarkkinalakimies Maija Mattila 
  Suomen Varustamot ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Suomen Purjehdus ja Veneily ry
 • Venealan Keskusliitto Finnboat ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merilakia. Samalla kumottaisiin merivahingonlaskijan korvausselvityksestä merivakuutusasioissa annettu laki ja merivahingonlaskijan toimesta annettu asetus. Esityksen tarkoituksena on uudistaa merivahingonlaskijaa koskeva sääntely niin, että merivahingonlaskijaa koskevat säännökset olisivat kootusti merilaissa. 

Esityksen tavoitteena on selkiyttää sitä, miten merivahingonlaskijalle selvitettäväksi annettavat asiat pannaan vireille ja millaiset ovat niihin liittyvät korvauskäytännöt. Merivahingonlaskijan toimenkuvaan kuuluisivat jatkossakin merivakuutuksen nojalla laadittavat korvausselvitykset, laivaisännän vastuumäärän suuruutta ja määrän jakamista koskevien asioiden selvittäminen eräissä tapauksissa, osamatkarahtia koskevaan rahtaussopimukseen liittyvien erimielisyyksien selvittäminen sekä yhteistä tai yksityistä haveria koskevan selvityksen laadinta. Venevakuutuksia koskevissa erimielisyysasioissa ei enää jatkossa edellytettäisi merivahingonlaskijan korvausselvitystä asian saattamiselle tuomioistuimen ratkaistavaksi, ellei venettä käytetä kauppa-aluksen tavoin elinkeinon harjoittamiseen. Lisäksi merivahingonlaskija antaisi venevakuutuksen nojalla korvausselvityksen, jos venevakuutussopimuksen ehdoissa on erikseen sovittu, että vakuutuksenottajan, muun vakuutetun ja vakuutuksenantajan venevahingon korvausvastuuta koskevissa erimielisyysasioissa merivahingonlaskijan korvausselvitystä edellytetään. Muissa tapauksissa venevakuutussopimuksen osapuolet voisivat kuitenkin pyytää merivahingonlaskijalta asiantuntijalausuntoa venevahinkoasiassa. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutoksia merivahingonlaskijan antamien selvitysten korvauskäytöntöihin. Myös muutoksenhaku merivahingonlaskijan antamiin ratkaisuihin saatettaisiin ajan tasalle. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2021. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Merivahingonlaskijan perinteinen instituutio halutaan säilyttää, ja esitys perustuu sille periaatteelle, että merivahingonlaskija rinnastetaan käräjäoikeuden tuomariin, jolloin merivahingonlaskija voi jatkossakin antaa valituskelpoisia ratkaisuja. Tämä edellyttää, että merivahingonlaskijaan on myös kohdistettava käräjätuomaria koskevat velvoitteet. 

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että oikeusministeriön käsityksen mukaan oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettua lakia tulee soveltaa merivahingonlaskijan käsittelemissä asioissa — ehdotetun 10 §:n mukaisesti — kaikkiin oikeudenkäynnin julkisuuden osa-alueisiin, ei ainoastaan ratkaisujulkisuuteen. Nämä muut osa-alueet ovat diaarijulkisuus eli oikeus saada tieto käsiteltävänä olevista asioista, asiakirjajulkisuus ja suullisen käsittelyn julkisuus. Näin merivahingonlaskijaa koskeva julkisuussääntely vastaa yleisiä tuomioistuimia ja samalla oikeudenkäynnin julkisuudelle perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa asetettuja vaatimuksia. 

Asiantuntijakuulemisessa valiokunnan huomiota on kiinnitetty siihen, että kuluttajavenevakuutusten riita-asiat rajautuisivat pääsääntöisesti merivahingonlaskijan korvausselvityksen ulkopuolelle. Saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää tärkeänä, että kaikilla pitää olla mahdollisuus sopia merivahingonlaskijan käyttämisestä vakuutuksensa ehtona. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

16 a luku. Merivahingonlaskijan tehtävät, päätöksenteko ja korvaukset

3 §. Merivahingonlaskijan tehtävät.

Valiokunnan saaman tiedon mukaan pykälän toisen momentin mukainen säännös lisättiin hallituksen esitykseen yhtenä kompromissin elementtinä, jotta vahingosta voitaisiin saada merivahingonlaskijan korvausselvitys. Asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin katsottu, että momentti heikentää merkittävästi veneilijän oikeusturvaa vakuutuksenottajana ja että tavallisen veneen omistajan oikeusturva heikkenee ja vähävaraisemmilla veneen omistajilla ei olisi edellytyksiä saattaa jatkossa riita-asioita tuomioistuimen ratkaistavaksi. On pidetty kohtuuttomana, että lakiin kirjataan mahdollisuus sopimusteknisesti luoda tilanne, jossa vakuutuksenantaja voi sanella vakuutusehdot siten, että riitatilanteissakaan vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta pyytää merivahingonlaskijan korvausselvitystä. 

Asiantuntijakuulemisen mukaan merivahingonlaskijaa on tähän saakka pidetty ainoana riitatilanteissa puolueettomana ja kohtuullisessa ajassa kuluttajien venevakuutusten ristiriitatilanteiden selvittäjänä.  

Asiantuntijakuulemisessa on katsottu, että hallituksen esityksessä ehdotettu momentti ei ota huomioon vakuutuksenottajan asemaa heikompana sopijapuolena. Tämän vuoksi valiokunta pitää tärkeänä, että vakuutuksenantajalla on velvollisuus ilmoittaa tämän lain voimaantulon jälkeen vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle mahdollisuudesta sisällyttää vakuutussopimukseen tämän momentin mukainen ehto siitä, että erimielisyysasiat ratkaistaan merivahingonlaskijan korvausselvityksellä. 

5 §. Korvausselvitystä koskeva hakemus.

Valiokunta katsoo, että korvausselvitystä koskevassa hakemuksessa tulisi aina olla yksilöity tieto siitä, mitä oikeusseuraamusta hakija vaatii. Muussa tapauksessa vastapuoli ei kykenisi asianmukaisesti vastaamaan hakijan vaatimukseen. Se voisi paitsi vaarantaa vastapuolen puolustautumismahdollisuuksia, myös viivästyttää asian käsittelyä ja lisätä asianosaisten oikeudenkäyntikuluja. 

9 §. Merivahingonlaskijalle suoritettava korvaus.

Asiantuntijakuulemisessa 2 momentin termi "kaskovakuutus" on esitetty korvattavaksi termillä "muu merivakuutus kuin venevakuutus" ja korvausselvityksen ja lausunnon maksajaa koskevia vastuita muutettaviksi. Valiokunta toteaa, että vastuuta korvausselvityksen maksamisesta ei voi saattaa muun osapuolen kuin sen tilaajan maksettavaksi. Tämän lisäksi valiokunta katsoo, että korvausselvitys voidaan määrätä vakuutetun tai vakuutuksenottajan maksettavaksi vain, kun hakemus on ollut ilmeisen perusteeton. 

Ehdotuksen mukaan pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että muissa asioissa merivahingonlaskija ratkaisee, miten korvausvelvollisuus jakautuu asianosaisten kesken noudattaen oikeudenkäymiskaaren 21 lukua. Pykälän tarkoitus on, että oikeudenkäymiskaaren 21 luvusta ilmeneviä periaatteita oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta riita-asiassa noudatetaan soveltuvin osin ratkaistaessa kysymystä siitä, kuka asianosaisista on velvollinen korvaamaan merivahingonlaskijan palkkion. Oikeusministeriön ehdotuksen mukaisesti valiokunta lisää momenttiin sanan ”noudattaen” jälkeen sanat ”soveltuvin osin”. Tämä tekee momentista selkeämmän, koska oikeudenkäymiskaaren 21 luku koskee oikeudenkäyntikulujen korvaamista, eikä siinä säädetä merivahingonlaskijan palkkion korvausvelvollisuuden jakautumisesta. 

21. luku. Toimivaltainen tuomioistuin ja oikeudenkäynti merioikeusjutuissa

8 §. Toimivaltainen tuomioistuin ja oikeudenkäynti merioikeusjutuissa.

Ehdotuksen mukaan merilain 21 luvun 8 §:n 2 momentissa säädettäisiin, että haettaessa muutosta noudatetaan oikeudenkäymiskaaren 30 luvun säännöksiä, jotka koskevat muutoksenhakua hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittelemässä asiassa. Oikeusministeriön ehdotuksesta valiokunta on lisännyt momenttiin sanan ”noudatetaan” jälkeen sanan ”niitä”. Tämä tekee momentista selkeämmän, koska oikeudenkäymiskaaren 30 luvussa säädetään myös muutoksenhausta hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemässä asiassa. 

Siirtymäsäännös.

Merivahingonlaskija on asiantuntijakuulemisessa esittänyt, että kuluttajavenevakuutusten osapuolille tulisi taata riittävä siirtymäaika sitä varten, että he voivat niin halutessaan edellyttää tarkistuksia venevakuutussopimuksiin, jos kuluttajavenevakuutuksia koskevissa erimielisyysasioissa voi edellyttää korvausselvitystä ainoastaan, mikäli tästä on sovittu vakuutussopimuksen ehdoissa. Valiokunta on lisännyt vastaavan siirtymäsäännöksen. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 264/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki Laki merilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan merilain (674/1994) 21 luvun 14 §,  
muutetaan 9 luvun 9 §:n 4 momentti, 17 luvun 2 §, 7 §:n 2 momentti ja 21 luvun 8 § sekä  
lisätään lakiin uusi 16 a luku seuraavasti: 
9 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi luku Muutosehdotus päättyy 
Yleiset säännökset vastuun rajoittamisesta 
9 § 
Vastuurajoitusoikeuteen vetoaminen rajoitusrahastoa perustamatta 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos rajoitusrahastoa ei ole perustettu, osapuolet voivat jättää vastuumäärän suuruutta ja määrän jakamista koskevan kysymyksen merivahingonlaskijan ratkaistavaksi noudattaen, mitä 17 luvun 7 §:ssä säädetään merivahingonselvityksestä. 
16 a Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi luku Muutosehdotus päättyy 
Merivahingonlaskijan tehtävät, päätöksenteko ja korvaukset 
1 § 
Merivahingonlaskijan nimittäminen 
Merivakuutukseen perustuvien korvausselvitysten laatimista ja muita 3 §:ssä säädettyjä tehtäviä varten on itsenäinen ja merenkulun ja vakuutusalan elinkeinonharjoittajista riippumaton merivahingonlaskijan toimi. Merivahingonlaskijan nimittää valtioneuvosto. 
Merivahingonlaskijan kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto, todistus merivahingonlaskijan kelpoisuudesta, hyvä perehtyneisyys vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen ja toimenkuvaan kuuluviin tehtäviin sekä tehtävän edellyttämä suomen, ruotsin ja englannin kielen taito. 
Merivahingonlaskijaksi ei voida nimittää henkilöä, joka on konkurssissa tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. 
Merivahingonlaskijan tulee olla tehtävässään puolueeton ja riippumaton. Merivahingonlaskijaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 
2 § 
Merivahingonlaskijan sijainen 
Merivahingonlaskijalla on sijainen, joka käsittelee ja ratkaisee asiat, joissa merivahingonlaskija on esteellinen. Merivahingonlaskijan sijaiseen sovelletaan, mitä merivahingonlaskijasta säädetään. 
3 § 
Merivahingonlaskijan tehtävät 
Merivahingonlaskijan tehtävänä on, jollei toisin ole sovittu:  
1) laatia vakuutuksenottajan, vakuutetun tai vakuutuksenantajan hakemuksesta merivakuutukseen perustuva korvausselvitys;  
2) laatia vakuutuksenottajan, vakuutetun tai vakuutuksenantajan hakemuksesta venevakuutukseen perustuva korvausselvitys, jos vakuutus on otettu elinkeinonharjoittajan kaupallisessa käytössä olevalle veneelle; 
3) ratkaista osapuolten pyynnöstä 9 luvun 9 §:n 4 momentissa tarkoitettua laivanisännän vastuumäärän suuruutta ja määrän jakamista koskeva kysymys;  
4) selvittää osapuolten pyynnöstä 14 luvun 21 §:n 3 momentissa tarkoitettua osamatkarahtia koskeva riita ja antaa sitä koskeva ratkaisu;  
5) toimittaa 17 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu yhteisen haverin selvitys ja jako;  
6) toimittaa haveriin osallisen vaatiessa 17 luvun 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu yksityisen haverin selvitys ja jako. 
Jos vakuutuksenantaja ja vakuutuksenottaja ovat sopineet vakuutusehdoissa, että venevakuutuksiin liittyvissä erimielisyysasioissa voidaan pyytää merivahingonlaskijalta korvausselvitystä, merivahingonlaskijan on myös tällöin vakuutuksenantajan, vakuutuksenottajan tai vakuutetun pyynnöstä annettava korvausselvitys. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Vakuutuksenantajan on ilmoitettava tämän lain voimaantulon jälkeen vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle mahdollisuudesta sisällyttää vakuutussopimukseen tämän momentin mukainen ehto siitä, että erimielisyysasiat ratkaistaan merivahingonlaskijan korvausselvityksellä. Muutosehdotus päättyy 
Merivahingonlaskija antaa vakuutuksenottajan, vakuutetun tai vakuutuksenantajan pyynnöstä lausuntoja muissa kuin 1 momentin 2 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitetuissa venevakuutukseen liittyvissä asioissa. 
4 § 
Korvausselvitysmenettely 
Merivahingonlaskija laatii 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa sekä 2 momentissa tarkoitetut korvausselvitykset noudattaen tätä lukua.  
Siltä osin kuin tämän luvun säännöksistä ei muuta johdu, merivahingonselvittäjä laatii korvausselvityksen noudattaen mitä välimiesmenettelystä annetussa laissa (967/1992) säädetään välimiesmenettelyssä noudatettavasta menettelystä. 
5 § 
Korvausselvitystä koskeva hakemus 
Korvausselvitystä koskeva asia tulee vireille merivahingonlaskijalle tehtävällä hakemuksella. Hakemukseen on sisällytettävä: 
1) hakijan yhteystiedot; 
2) muiden asianosaisten yhteystiedot; 
3) vakuutuskirja ja -ehdot sekä muut vakuutussopimusta koskevat asiakirjat;  
4) hakijan vaatimukset;  
5) vakuutuksen perusteella tehdyt selvitykset, laskut ja muu asiaan liittyvä aineisto, joihin hakija haluaa vedota;  
6) valtuutus. 
Hakemuksen tekeminen katkaisee siinä tarkoitetun velan vanhentumisen velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) 11 §:n mukaisesti. 
6 § 
Korvausselvitys 
Merivahingonlaskijan on laadittava korvausselvitys 60 päivässä siitä, kun hän on saanut asianosaisilta kaikki tarpeelliseksi katsomansa tiedot. Merivahingonlaskija voi pidentää määräaikaa laajoissa ja vaikeissa asioissa. 
Merivahingonlaskijan laatimassa korvausselvityksessä on oltava: 
1) korvausselvityksen antamispäivä; 
2) asianosaisten nimet; 
3) selostus asianosaisten vaatimuksista ja vastauksista perusteineen; 
4) luettelo esitetyistä todisteista; 
5) perustelut; 
6) sovelletut lainkohdat ja oikeusohjeet;  
7) korvauspäätös sekä päätös osapuolten vaatimien kulujen korvaamisesta. 
Merivahingonlaskijan on allekirjoitettava korvausselvitys ja toimitettava se asianosaisille. Muutoksenhausta säädetään 21 luvun 8 §:ssä. Korvausselvitykseen on liitettävä muutoksenhakuohjeet. 
7 § 
Merivahingonlaskijan lausunto 
Merivahingonlaskijalle osoitettuun lausuntopyyntöön 3 §:n 3 momentissa tarkoitetussa asiassa on sisällytettävä:  
1) lausuntoa pyytävän yhteystiedot; 
2) muiden osapuolten yhteystiedot; 
3) vakuutuskirja ja -ehdot sekä muut vakuutussopimusta koskevat asiakirjat;  
4) selvitys niistä kysymyksistä, joita lausuntopyyntö koskee sekä asiakirjat, joiden perusteella lausuntoa pyydetään;  
5) valtuutus. 
Merivahingonlaskija antaa lausunnon kuultuaan vakuutussopimuksen osapuolia ja vakuutettua ja perehdyttyään osapuolten esittämään aineistoon. Merivahingonlaskijan on annettava lausunto 30 päivässä siitä, kun hän on saanut osapuolilta kaikki tarpeellisiksi katsomansa tiedot. Merivahingonlaskija voi pidentää määräaikaa laajoissa ja vaikeissa asioissa. 
Merivahingonlaskijan antamaan lausuntoon on sisällytettävä selostus lausuntopyynnön kohteena olevasta tapauksesta sekä sitä koskeva oikeudellinen arvio perusteluineen. Merivahingonlaskijan on allekirjoitettava lausunto ja toimitettava se osapuolille. Lausunto ei sido asian osapuolia, eikä se ole täytäntöönpanokelpoinen. Lausuntoon ei voi hakea muutosta. 
8 § 
Menettely muissa asioissa 
Menettelystä 3 §:n 1 momentin 3—6 kohdassa tarkoitetuissa asioissa säädetään 17 luvun 7 §:ssä. 
Merivahingonlaskijan on tehtävä 3 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut ratkaisut kolmessa kuukaudessa siitä, kun hän on saanut asianosaisilta kaikki tarpeelliseksi katsomansa tiedot. Merivahingonlaskija voi pidentää määräaikaa laajoissa ja vaikeissa asioissa. 
9 § 
Merivahingonlaskijalle suoritettava korvaus 
Merivahingonlaskija vahvistaa käsittelemissään asioissa työstään ja kustannuksistaan suoritettavan korvauksen määrän. Korvauksen tulee olla asian laajuus ja vaikeus huomioon ottaen kohtuullinen. 
Vakuutuksenantaja on velvollinen suorittamaan merivahingonlaskijan korvauksen 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa sekä 2 momentissa tarkoitettujen korvausselvitysten laatimisesta, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi jollei vakuutetun tai vakuutuksenottajan hakemus ole ollut ilmeisen perusteeton Muutosehdotus päättyy, ja lausunnon pyytäjä 3 §:n 3 momentissa tarkoitetun lausunnon laatimisesta. Korvauksen 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetusta yhteisen haverin selvityksen ja jakamisen toimittamisesta suorittavat yhteisvastuullisesti yhteisen haverin asianosaiset. 
Muissa asioissa merivahingonlaskija ratkaisee, miten korvausvelvollisuus jakautuu asianosaisten kesken noudattaen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi soveltuvin osin Muutosehdotus päättyy oikeudenkäymiskaaren 21 lukua. 
Muutoksenhausta säädetään 21 luvun 8 §:ssä. 
10 § 
Julkisuus merivahingonlaskijan käsittelemissä asioissa 
Merivahingonlaskijan käsittelemissä asioissa noudatetaan oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettua lakia (370/2007). 
17 luku 
Haveri 
2 § 
Merivahingonselvitys ja merivahingonlaskija 
Yhteisen haverin selvitys ja jakaminen on, jollei toisin sovita, toimitettava merivahingonselvityksellä siinä maassa ja sillä paikkakunnalla, jonka laivanisäntä määrää. Suomessa merivahingonselvityksen toimittaa merivahingonlaskija. 
7 § 
Merivahingonselvityksen toimittaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kun kuulutuksessa määrätty aika on päättynyt tai, jollei sanotussa ajassa ole toimitettu täydellisiä asiakirjoja, niin pian kuin se on tapahtunut, merivahingonlaskijan on viipymättä ja viimeistään kolmessa kuukaudessa sen jälkeen käräjäoikeuden ilmoitustaululle ja viralliseen lehteen pannulla kuulutuksella ilmoitettuna päivänä saatettava merivahingonselvitys valmiiksi kahtena kappaleena ja varustettuna muutoksenhakuohjeilla. Merivahingonlaskija voi pidentää määräaikaa laajoissa ja vaikeissa asioissa. Muutoksenhausta säädetään 21 luvun 8 §:ssä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
21 luku 
Toimivaltainen tuomioistuin ja oikeudenkäynti merioikeusjutuissa 
8 § 
Muutoksenhaku ja täytäntöönpano 
Merivahingonlaskijan ratkaisuun voidaan hakea muutosta merioikeudelta valittamalla. Muutoksenhaussa noudatetaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 12—14, 14 a—14 c ja 15—18 §:ssä säädetään muutoksenhausta käräjäoikeuden ratkaisuun. 
Merioikeuden ratkaisuun voidaan hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan. Haettaessa muutosta noudatetaan oikeudenkäymiskaaren 30 luvunValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  niitä Muutosehdotus päättyy säännöksiä, jotka koskevat muutoksenhakua hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittelemässä asiassa. 
Merivahingonlaskijan ratkaisu, johon ei ole haettu muutosta, pannaan täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Jos vakuutuksenottaja, vakuutettu tai vakuutuksenantaja haluaa, että voimassa olevaan venevakuutussopimukseen sisällytetään 16 a luvun 3 §:n 2 momentin mukainen ehto, jonka mukaan venevakuutussopimusta koskevat erimielisyysasiat on ratkaistava merivahingonlaskijan korvausselvityksellä, osapuolten on sovittava tästä 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä. Muutosehdotus päättyy (Uusi) 
Tällä lailla kumotaan merivahingonlaskijan korvausselvityksestä merivakuutusasioissa annettu laki (10/1953) ja merivahingonlaskijan toimesta annettu asetus (121/1936). 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 22.4.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Suna Kymäläinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
jäsen 
Sandra Bergqvist 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Juho Kautto vas 
 
jäsen 
Jouni Kotiaho ps 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Joonas Könttä kesk 
 
jäsen 
Sheikki Laakso ps 
 
jäsen 
Matias Marttinen kok 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Mirka Soinikoski vihr 
 
jäsen 
Kari Tolvanen kok 
 
jäsen 
Ano Turtiainen at 
 
jäsen 
Paula Werning sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mika Boedeker