Siirry sisältöön

MmVM 1/2015 vp

Viimeksi julkaistu 12.1.2016 14.32

Valiokunnan mietintö MmVM 1/2015 vp HE 28/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 28/2015 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • lainsäädäntöneuvosJohannaWallius
  maa- ja metsätalousministeriö
 • lakimiesHeiniPeltoniemi
  Elintarviketurvallisuusvirasto
 • eläinlääkäriLeenaSuojala
  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • puheenjohtajaKirsiSario
  Suomen Eläinlääkäriliitto

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta
 • Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettua lakia.Esitys liittyy osaltaan ammattipätevyyden tunnistamista koskevan direktiivin muutosten täytäntöönpanoon. 

Ehdotuksen mukaan direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa eläinlääkärin laillistamista koskevan hakemuksen liiteasiakirjoja ei tarvitsisi esittää alkuperäisinä tai virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä, ellei Elintarviketurvallisuusvirasto sitä erikseen vaatisi. 

Vaatimus voitaisiin esittää vain, jos asiakirjan aitoudesta olisi perusteltua epäilyä, eikä asiasta muutoin saataisi varmuutta. Liiteasiakirjoista vaadittaisiin suomen- tai ruotsinkielinen käännösvain tarvittaessa. 

Laissa säädettäisiin myös sähköisestä hälytysmekanismista, jonka avulla jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat tietoja ammatinharjoittajiin kohdistuvista kielloista ja rajoituksista. 

Lakiin lisättäisiin tähän liittyen säännökset viranomaisen velvollisuudesta tehdä muutoksenhakukelpoinen päätös hälytyksen lähettämistä. Laissa säädettäisiin lisäksi toimenpiteistä niissä tapauksissa, joissa Suomen viranomaiset vastaanottavat lain mukaista eläinlääkärinammatinharjoittajaa tai ammatinharjoittamisoikeutta hakevaa henkilöä koskevan hälytyksen. 

Direktiivin täytäntöönpanosta johtuvien muutosten lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset eläinlääkärinammatin harjoittajia koskevien kantelujen käsittelystä. Kantelumenettelyn osalta sovellettaisiin hallintolain hallintokantelua koskevia säännöksiä. Ehdotetulla sääntelyllä pyritään selkeyttämään kanteluprosessia, turvaamaan niiden oikeudet, joita asia koskee, sekä keventämään useissa tapauksissa tarpeettoman raskaaksi käyneitä ja viranomaisia kohtuuttomasti työllistäviä kanteluprosesseja. 

Lakiin lisättäisiin säännökset Elintarviketurvallisuusviraston mahdollisuudesta tehostaa uhkasakolla antamiaan työkyvyn ja ammattitaidon selvittämistä koskevia määräyksiä. Lisäksi laista kumottaisiin säännökset, jotka koskevat yleisön käyttöön tarkoitetun painetun eläinlääkäriluettelon julkaisemista. Samassa yhteydessä uudistettaisiin eläinlääkärirekisterin tietojen luovutusta koskevia säännöksiä. 

Direktiivin muutokset tulee saattaa kansallisesti voimaan viimeistään 18 päivänä tammikuuta 2016. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 28/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 16.10.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
JariLeppäkesk
varapuheenjohtaja
ReijoHongistops
jäsen
MarkkuEestiläkok
jäsen
PerttiHakanenkesk
jäsen
TeuvoHakkarainenps
jäsen
HannaHalmeenpäävihr
jäsen
LasseHautalakesk
jäsen
AnneKalmarikesk
jäsen
KariKulmalaps
jäsen
JariMyllykoskivas
jäsen
EerikkiViljanenkesk
jäsen
PeterÖstmankd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
JaakkoAutio