Valiokunnan mietintö
MmVM
1
2017 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta (HE 1/2017 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitussihteeri
Hannu
Miettinen
maa- ja metsätalousministeriö
maatalousylitarkastaja
Tove
Jern
maa- ja metsätalousministeriö
ylitarkastaja
Tiia
Mäkinen-Töykkä
Elintarviketurvallisuusvirasto
ryhmäpäällikkö
Kaija
Kallio-Mannila
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
oikeusministeriö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elintarvikelakia. 
Lakiin lisättäisiin Elintarviketurvallisuusvirastolle toimivalta asettaa torjunta-ainejäämien väliaikainen enimmäismäärä.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
EU:n kasvinsuojeluasetuksessa (EY) N:o 1107/2009 (28 artikla) säädetään menettelystä, jonka mukaisesti kasvinsuojeluaine pääsääntöisesti hyväksytään. Asetuksen 53 artiklasta käy ilmi, että jäsenvaltio voi erityisoloissa poiketa 28 artiklan mukaisesta hyväksymismenettelystä ja sallia enintään 120 päivän ajan kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisen rajoitettua ja valvottua käyttöä varten. 
Esityksessä elintarvikelain (23/2006) 30 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi torjunta-aineen jäämän kansallista MRL-arvoa (Maximum Residue Level) koskeva kohta, jonka perusteella Elintarviketurvallisuusvirasto voi asettaa EU:n torjunta-ainejäämäasetuksen (EY) N:o 396/2005 (18 artiklan 4 kohta) mukaisen kansallisen väliaikaisen enimmäismäärän. 
Valiokunta toteaa, että ehdotettu muutos mahdollistaa öljyhampun tuotannon lisäämisen maassamme. Öljyhampun tuotannon lisäys kasvattaa kansallista proteiiniomavaraisuutta, koska kasvi sekä on öljykasvi että sisältää runsaasti proteiinia. Kansallisen huoltovarmuuden parantamiseksi proteiiniomavaraisuuden nostaminen on keskeistä. 
Valiokunta toteaa lisäksi, että maailmanlaajuisesti katsoen kasvinsuojeluaineiden käyttö maassamme on vähäistä. Tämäkin puoltaa EU:n ulkopuolelta tapahtuvan tuonnin korvaamista kotimaisella tuotannolla. Vaikka maamme maantieteelliset olosuhteet vähentävät kasvinsuojeluaineiden tarvetta, eräiden kemiallisten yhdisteiden käyttö Suomessa on kuitenkin välttämätöntä. Valiokunta korostaa tässäkin yhteydessä varovaisuusperiaatteen noudattamisen merkitystä.  
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 1/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 10.2.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Jari
Leppä
kesk
varapuheenjohtaja
Reijo
Hongisto
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Pertti
Hakanen
kesk
Teuvo
Hakkarainen
ps
jäsen
Lasse
Hautala
kesk
Anne
Kalmari
kesk
jäsen
Johanna
Karimäki
vihr
jäsen
Jukka
Kopra
kok
Susanna
Koski
kok
jäsen
Kari
Kulmala
ps
jäsen
Mats
Nylund
r
jäsen
Harry
Wallin
sd
jäsen
Eerikki
Viljanen
kesk
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Eero
Suutari
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 13.4.2017 9.56