Valiokunnan mietintö
MmVM
1
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta (HE 105/2019 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Pekka
Kemppainen
maa- ja metsätalousministeriö
lainsäädäntöneuvos
Erja
Werdi
ympäristöministeriö
kehitysinsinööri
Antti
Parjanne
Suomen ympäristökeskus
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Inarin kunta
Pohjanmaan liitto
Rovaniemen kaupunki
Suomen Kuntaliitto
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry
Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
oikeusministeriö
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tulvariskien hallinnasta annettua lakia. Lain säännöstä elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen tehtävistä muutettaisiin niin, että tehtävien hoidossa olisi tulvatilanteiden lisäksi otettava huomioon muut tavanomaisesta poikkeavat vesiolot kuten rankkasateet ja kuivuus sekä vesitilanteiden hallinta tällaisissa olosuhteissa. Lakiin lisättäisiin myös säännökset tulvariskien hallinnan tavoitteiden toteutumisen seurannasta sekä aineistojen toimittamisesta tietojärjestelmiin digitaalisesti. Lakiin tehtäisiin lisäksi eräitä teknisiä tarkistuksia. Esityksellä parannetaan varautumista sää- ja vesiolojen muutoksiin, erityisesti tavanomaisesta poikkeavien ilmiöiden yleistymiseen, ja edistetään siten sopeutumista ilmastonmuutokseen.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta toteaa, että tulvariskien hallinnasta annetussa laissa säädetään suunnittelujärjestelmästä, jonka tarkoituksena on tunnistaa poikkeuksellisille tulville ja niistä aiheutuville merkittäville vahingoille alttiit kohteet vesistöalueilla ja merenrannikolla sekä esittää toimenpiteet vahinkojen estämiseksi ja vähentämiseksi. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavan tulvaris-kien hallinnasta annettua lakia niin, että ELY-keskuksen on tulvatilanteisiin ja niihin varautumiseen liittyvissä tehtävissä otettava huomioon myös muut tavanomaisesta poikkeavat vesiolot sekä poikkeuksellisten vesitilanteiden hallinta tällaisissa olosuhteissa. 
Tulvariskien hallinta on osa veden kierron ja vesivarojen hallinnan kokonaisuutta, jossa joudutaan tulvien lisäksi ottamaan huomioon muut tavanomaisesta poikkeavat vesiolot, kuten esimerkiksi rankkasateet, erityiset jääilmiöt, kuten hyyde- ja jääpatotulvat, kuivuus sekä poikkeuksellisten vesitilanteiden hallinta tällaisissa olosuhteissa. Ilmaston muuttuessa tavanomaisesta poikkeavien säiden ja vesitilanteiden, kuten aiemmin poikkeuksellisten tulvien, ja vesihuoltoon liittyvien ongelmien ennakoidaan yleistyvän. Valiokunta pitää viime vuosien kokemusten nojalla perusteltuna ja tärkeänä, että tulvatilanteiden lisäksi myös tällaiset sää- ja vesioloista aiheutuvat erityistilanteet ja niistä aiheutuvat merkittävät riskit huomioidaan lainsäädännössä ja käytännössä. 
Tulvariskien hallinnasta annetun lain mukaan maa- ja metsätalousministeriö asettaa tulvariskien hallintasuunnitelman laatimiseksi viranomaisten yhteistyötä varten tulvaryhmät sellaisille vesistö- ja merenrannikon alueille, joille arvioinnin perusteella on nimetty yksi tai useampi merkittävä tulvariskialue. ELY-keskus kokoaa tulvariskien hallinnan suunnittelua varten tarpeellisen aineiston ja tekee ehdotuksen hallintasuunnitelmaksi toimialueellaan. Aineisto ja ehdotus käsitellään vesistöalueen tulvaryhmässä, johon kuuluvat ELY-keskuksen lisäksi asianomaisten maakunnan liittojen, kuntien ja alueiden pelastustoimien edustajat. Tulvariskien onnistuneen hallinnan kannalta on ratkaisevaa, että tulvaryhmien laatimien suunnitelmien mukaiset toimenpiteet toteutetaan käytännössä. Valiokunta pitääkin perusteltuna, että lakia muutetaan ehdotuksen mukaisesti niin, että tulvaryhmän tehtävänä on seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista suunnittelukausien välisenä aikana, jolloin tulvaryhmä tarkastelee eri hallinnonaloilla toteutettujen toimenpiteiden tuloksellisuutta ja arvioi tarvetta ja mahdollisuuksia toimenpiteiden tehostamiselle. Tällöin tavoitteiden toteutumisen seuranta tukee myös seuraavan suunnittelukauden valmistelua. 
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 105/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 6.3.2020 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
Viimeksi julkaistu 25.3.2020 10.18