Valiokunnan mietintö
MmVM
13
2018 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maanmittauslaitoksesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maanmittauslaitoksesta (HE 89/2018 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
ylijohtaja
Pentti
Lähteenoja
maa- ja metsätalousministeriö
hallitussihteeri
Timo-Ville
Nieminen
maa- ja metsätalousministeriö
maanmittausneuvos
Markku
Markkula
Maanmittauslaitos
kehittämispäällikkö
Matti
Holopainen
Suomen Kuntaliitto
lakimies
Simo
Takalammi
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
oikeusministeriö
maa- ja metsätalousministeriö
tietosuojavaltuutetun toimisto
Maaseutuvirasto
Elintarviketurvallisuusvirasto
Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Suomen Kiinteistöliitto ry
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Maanmittauslaitoksesta. Samalla voimassa oleva Maanmittauslaitoksesta annettu laki kumottaisiin. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi eräitä tarkistuksia Maanmittauslaitoksen toimialaan, tehtäviin, organisaatioon ja muuhun toimintaan liittyvään lakitasoiseen sääntelyyn. Tavoitteena on Maanmittauslaitosta koskevan sääntelyn yksinkertaistaminen. Yleisesti muutoksella edistettäisiin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvan Maanmittauslaitoksen toiminnan sekä tehtävien hoidon toiminnallista tehokkuutta. Muun muassa Maanmittauslaitoksen palvelupisteverkosta ei jatkossa säädettäisi maa- ja metsätalousministeriön asetuksella, vaan asian ratkaiseminen siirrettäisiin Maanmittauslaitoksen toimivan johdon toimivaltaan.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Esityksessä ehdotetaan nykyinen Maanmittauslaitoksesta annettu laki kumottavaksi ja annettavaksi uusi laki. Ehdotettava uusi laki sisältää tarkistuksia Maanmittauslaitoksen toimialaan, tehtäviin, organisaatioon ja muuhun toimintaan liittyvään lakitasoiseen sääntelyyn. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että uudistuksessa Maanmittauslaitoksen lakisääteisten tehtävien sisältö säilyisi ennallaan lukuun ottamatta Elintarviketurvallisuusvirastosta ja Maaseutuvirastosta erillisellä lailla (371/2018) perustettavana olevaan uuteen virastoon Maanmittauslaitoksesta siirrettäviä tietohallintotehtäviä.  
Valiokunta pitää tärkeänä esityksen tavoitetta yksinkertaistaa Maanmittauslaitosta koskevaa sääntelyä ja edistää maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvan Maanmittauslaitoksen toiminnan sekä tehtävien hoidon toiminnallista tehokkuutta. Maanmittauslaitoksen tulee olla toiminnallisesti ja vastuunjaon kannalta selkeä kokonaisuus ja sen toiminta yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Erittäin tärkeää on myös edistää maanmittauksen sekä paikkatiedon ja sen toimijoiden näkökulman ottamista yhä vahvemmin viranomaistyön lähtökohdaksi, vahvistaa toimialan digitalisaation edellytyksiä sekä uutta teknologiaa kehittäen helpottaa toimintatapojen ja toimintakulttuurin uudistumista. 
Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä jäljempänä ehdotettavin muutoksin. 
VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
3 §. Maanmittauslaitoksen organisaatio ja johtaminen.
Voimassaolevassa Maanmittauslaitoksesta annetussa laissa (900/2013) on erillinen toimivaltasäännös (3 §:n 3 momentti), jonka mukaan Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Esityksessä tästä menettelystä on ehdotettu luovuttavaksi ja siirrettäväksi toimivalta palvelupisteistä määräämiseen Maanmittauslaitokselle itselleen. Kiinnittäen huomiota siihen, että Maanmittauslaitoksen toiminnan ja palvelujen alueellinen saavutettavuus on erittäin keskeistä jatkossakin, valiokunta ehdottaa, että säännökset maa- ja metsätalousministeriön toimivallasta palvelupisteiden määräämisessä lisätään nyt voimassa olevan lain sisältöisinä käsiteltävänä olevan lain  3 §:n 3 momentiksi.  
5 §. Ratkaisuvalta.
Pykälän 2 momentissa todetaan, että asiat ratkaistaan esittelystä, jollei toisin säädetä. Kun valiokunnan saaman selvityksen mukaan esittelymenettelystä poikkeaminen pääasiallisesti tapahtuisi työjärjestyksen määräyksellä, valiokunta ehdottaa momenttiin lisättäväksi termin ”määrätä” termin ”säädetä” ohelle. 
7 §. Suoritteiden maksullisuus.
Pykälän 1 momenttiin sisältyy viittaus valtion maksuperustelakiin (150/1992). Kun valtion maksuperustelaki tulee yleislakina sovellettavaksi oman sovelta-misalasäännöksensä perusteella jo ilman Maanmittauslaitoksesta annetussa laissa olevaa informatiivista viittausta, valiokunta ehdottaa momentin poistamista. 
8 §. Puhevallan käyttö.
Pykälän mukaan Maanmittauslaitosta koskevissa asioissa puhevaltaa valtion puolesta käyttäisi Maanmittauslaitoksen keskushallinto. Maanmittauslaitoksen keskushallinto ei ole kuitenkaan itsenäinen viranomainen, joka voi toimia puhevallan käyttäjänä Maanmittauslaitoksen puolesta. Kyse on tältä osin Maanmittauslaitoksen toiminnan sisäisestä organisoinnista. Valiokunta ehdottakin, että pykälästä poistetaan maininta keskushallinnosta 
9 §. Hallintokantelun ja vahingonkorvausasian käsitteleminen.
Pykälän 3 momentilla on liittymäkohtia EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sääntelyyn, sen ensisijaisuuteen suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön sekä tähän liittyvän mahdollisen kansallisen liikkumavaran käyttöön. Kun kyseessä on jo lähtökohtaisesti informatiiviseksi tarkoitettu säännös, jonka poistaminen esityksestä ei käytännössä muuta esitettävällä lainsäädännöllä saavutettavia oikeusvaikutuksia, valiokunta ehdottaa momentin poistamista 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 89/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 
Valiokunnan muutosehdotukset
Laki 
Maanmittauslaitoksesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Toimiala 
Maanmittauslaitoksen toimialaan kuuluvat kiinteistöjen omistuksen, kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden hallinnan, luototusjärjestelmän ja paikantamisen turvaamiseksi tarvittaviin rekistereihin liittyvä toiminta, paikkatietojen yhteentoimivuuden ja käytön edistäminen sekä paikkatieto- ja kiinteistöalan tutkimus. 
Maanmittauslaitos on maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla ja sen toimialueena on koko maa. 
2 § 
Tehtävät 
Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan: 
1) huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta; 
2) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa; 
3) huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön; 
4) huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä; 
5) huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön; sekä 
6) hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi. 
3 § 
Maanmittauslaitoksen organisaatio ja johtaminen 
Maanmittauslaitoksen organisaatio muodostuu keskushallinnosta, sen alaisista valtakunnallisista tulosvastuullisista toimintayksiköistä sekä koko viraston kattavista toiminnoista. Keskushallinnon hallintopaikka on Helsinki. Ahvenanmaalla on oma palvelupiste. 
Maanmittauslaitosta johtaa pääjohtaja keskushallinnon tukemana. Pääjohtaja vastaa Maanmittauslaitoksen toiminnan tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta. 
Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Ahvenanmaalla on oma palvelupiste. (Uusi) 
4 § 
Pääjohtajan nimittäminen 
Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. 
5 § 
Ratkaisuvalta 
Pääjohtaja ratkaisee Maanmittauslaitokselle kuuluvat asiat, jollei toisin säädetä. Pääjohtajalle kuuluvaa ratkaisuvaltaa voidaan työjärjestyksellä siirtää muulle virkamiehelle. Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka työjärjestyksen nojalla muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava. 
Asiat ratkaistaan esittelystä, jollei toisin säädetä tai määrätä. 
6 § 
Sopimusten ja selvitysten tekeminen 
Maanmittauslaitos voi tehdä sopimuksia toimialaansa kuuluvien tehtävien hoitamisesta sekä tutkimusohjelmien toteuttamisesta. Maanmittauslaitos voi tehdä toimialaansa kuuluvia selvityksiä ja tutkimuksia sekä antaa muita asiantuntijapalveluja maksua vastaan. 
Maanmittauslaitos voi hoitaa kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kunnan kiinteistöinsinöörille säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä. 
7 § 
Suoritteiden maksullisuus 
Maanmittauslaitoksen suoritteista perittäviin maksuihin sovelletaan valtion maksuperustelakia (150/1992) ellei muualla toisin säädetä. 
Yleiseen käyttöön tarkoitetuista paikkatietoaineistoista, julkaisuista ja muista vastaavista suoritteista perittävän maksun suuruutta määrättäessä voidaan aineiston hankinnasta aiheutuvat kustannukset osaksi tai kokonaan jättää ottamatta huomioon taikka maksu jättää kokonaan perimättä. 
8 §  
Puhevallan käyttö 
Maanmittauslaitos kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja viranomaisissa valtion etua ja oikeutta kaikissa Maanmittauslaitosta koskevissa asioissa. 
9 § 
Hallintokantelun ja vahingonkorvausasian käsitteleminen 
Maanmittauslaitoksen tai sen virkamiehen tai työntekijän toiminnasta tehdyn hallintokantelun ratkaisee esittelystä pääjohtaja. 
Pääjohtajan tai hänen sijaisensa toiminnasta tehdyn hallintokantelun ratkaisee maa- ja metsätalousministeriö. 
Maanmittauslaitoksen on annettava maanmittaustoimituksessa aiheutunutta vahinkoa tai maanmittauslaitoksen ylläpitämien rekistereiden virheestä tai puutteellisuudesta aiheutunutta vahinkoa koskevassa vahingonkorvausasiassa kirjallinen ratkaisu. Ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan siihen tyytymätön voi nostaa kanteen Maanmittauslaitosta vastaan käräjäoikeudessa. 
10 § 
Tarkemmat säännökset ja määräykset 
Tarkempia säännöksiä Maanmittauslaitoksen johtamisesta, tehtävistä ja asioiden ratkaisemisesta sekä pääjohtajan tehtävistä, ratkaisuvallasta ja sijaisista annetaan valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös Maanmittauslaitoksen henkilöstöstä ja arvonimistä. 
Tarkempia määräyksiä Maanmittauslaitoksen toimintojen ja tehtävien järjestämisestä, toimintayksiköistä, palvelupisteistä sekä ratkaisuvallasta annetaan työjärjestyksellä. Maanmittauslaitoksen työjärjestyksen vahvistaa pääjohtaja, ja se julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. 
11 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20. 
Tällä lailla kumotaan Maanmittauslaitoksesta annettu laki (900/2013). 
Mitä muualla lainsäädännössä säädetään maanmittaustoimistosta, koskee tämän lain voimaan tultua Maanmittauslaitosta. 
Helsingissä 23.10.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Kari
Kulmala
sin
jäsen
Pertti
Hakanen
kesk
jäsen
Teuvo
Hakkarainen
ps
jäsen
Hanna
Halmeenpää
vihr
jäsen
Lasse
Hautala
kesk
jäsen
Susanna
Koski
kok
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Mats
Nylund
r
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Tytti
Tuppurainen
sd
jäsen
Harry
Wallin
sd
jäsen
Eerikki
Viljanen
kesk
jäsen
Peter
Östman
kd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 4.1.2019 13:57