Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.40

Valiokunnan mietintö MmVM 15/2016 vp HE 194/2016 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta (HE 194/2016 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • maatalousneuvos Esko Juvonen 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • hallitussihteeri Jarno Virta 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • johtaja Heli Backman 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • lakimies Maire Lumiaho 
  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • kehityspäällikkö Sonja Lilius 
  Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Paliskuntain yhdistys

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • oikeusministeriö
 • Eläketurvakeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annettua lakia ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annettua lakia. Ehdotettujen luopumistukilainsäädännön muutosten johdosta luopumistuen ehdot säilyisivät nykyistä vastaavina vuoden 2017 alusta voimaan tulevista työeläkelainsäädännön muutoksista huolimatta luopumistukijärjestelmän soveltamisen loppuun. Maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain voimassa olevien säännösten mukaan luopumistukea ei myönnetä vuoden 2018 jälkeen tapahtuvien maatalouden harjoittamisesta luopumisten johdosta.  

Luopumistuen perusmäärä muuttuisi jatkossakin maatalousyrittäjän eläkelain mukaiseksi vanhuuseläkkeeksi tuensaajan täyttäessä 63 vuotta. Lisäksi ehdotetaan, että osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen saaminen estäisi luopumistuen saamisen ja että luopumistuen saajalle myönnettävä työuraeläke lakkauttaisi luopumistuen täydennysosan. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakihehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomina hallituksen esitykseen HE 194/2016 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 11.11.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Jari Leppä kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Reijo Hongisto ps 
 
jäsen 
Pertti Hakanen kesk 
 
jäsen 
Teuvo Hakkarainen ps 
 
jäsen 
Lasse Hautala kesk 
 
jäsen 
Anne Kalmari kesk 
 
jäsen 
Johanna Karimäki vihr 
 
jäsen 
Susanna Koski kok 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Tytti Tuppurainen sd 
 
jäsen 
Harry Wallin sd 
 
jäsen 
Eerikki Viljanen kesk 
 
varajäsen 
Mikko Kärnä kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Carl Selenius