Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.46

Valiokunnan mietintö MmVM 17/2016 vp HE 193/2016 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista annetun lain 22 §:n ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista annetun lain 22 §:n ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta (HE 193/2016 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies  Martti Patjas 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • tukipäällikkö Vesa Perätalo 
  Maaseutuvirasto

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • Maaseutuvirasto
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • ProAgria Keskusten Liitto ry
 • Suomen Highland Cattle Club ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Elintarviketurvallisuusvirasto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annettua lakia. Esityksen mukaan maatilojen neuvonnan korvaukseen oikeuttavaa neuvontaa voitaisiin antaa myös maatilan nykyaikaistamisesta ja kilpailukyvyn parantamisesta. Lisäksi laissa oleva maatilan määritelmä muutettaisiin vastaamaan Euroopan unionin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja luonnonhaittakorvauksen saamisen edellytyksiä täsmennettäisiin eläinten hallinnan osalta. 

Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettua lakia muutettaisiin teurastetuista kileistä myönnettävän palkkion saamisedellytysten osalta siten, että palkkion saamisen edellytyksenä olevia teurastetun kilin ikä- ja painorajoja alennettaisiin. 

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia muutettaisiin tukijärjestelmien yhdenmukaistamiseksi kasvintuotannon pinta-alavalvonnan perusteella määräytyvien valvontaseuraamuksien osalta siten, että ne vastaisivat Euroopan unionin suorien tukien vastaavia valvontaseuraamuksia. Ehdotetun muutoksen jälkeen tuensaajalle aiheutuvat valvontaseuraamukset virheellisesti ilmoitetusta pinta-alasta lievenisivät nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Lisäksi lakiin tehtäisiin joitain teknisluonteisia muutoksia. 

Lait on tarkoitettu tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta toteaa, että esityksessä lakia eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista (1360/2014) ehdotetaan muutettavaksi muun muassa siten, että Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014—2020 tehdyn muutoksen johdosta maatiloille voitaisiin antaa neuvontaa myös maatilan nykyaikaistamisesta ja kilpailukyvyn parantamisesta. Valiokunta pitää nykyisessä maatilojen taloustilanteessa maatilojen neuvonnan laajentamista maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen erittäin tarpeellisena ja kiireellisenä muutoksena. Neuvontaan on tarpeellista sisällyttää tilakohtaisten tarpeiden ja tilan kehittämismahdollisuuksien kartoittamista. Neuvonnan yhteydessä tulee myös analysoida esimerkiksi tilan kannattavuutta, maatalouden monipuolistamis- ja investointivaihtoehtoja sekä mahdollisia rahoitussuunnitelmia. Erityisesti rahoitussuunnitelmiin liittyvälle neuvonnalle on tarve maatilojen nykyisessä poikkeuksellisen vaikeassa taloustilanteessa. Valiokunta korostaa lisäksi tarvetta valita uusia neuvojia laaja-alaisemminkin maatilojen neuvontajärjestelmään kuin vain nyt esillä olevaan maatilan nykyaikaistamisen ja kilpailukyvyn parantamisen neuvontaan.  

Esityksessä Euroopan unionin suorista tuista annettua lakia (193/2013) ehdotetaan muutettavaksi lammas- ja vuohipalkkion osalta siten, että palkkiota teurastetuista kileistä voitaisiin myöntää eläinrekisteriin ilmoitettujen teurastusten perusteella enintään 12 kuukauden ikäisistä kileistä, joiden ruhopaino on vähintään kymmenen kiloa. Valiokunta pitää tärkeänä ehdotettua tukiehtojen yksinkertaistamista samoin kuin kilin ja kutun määritelmissä olevan päällekkäisyyden poistoa. Alentamalla teuraskilin enimmäisikäraja enintään 12 kuukauteen, voidaan myös alentaa TSE-riskiaineksen poistamisesta teurastuksen yhteydessä aiheutuvia kustannuksia, jotka muuten alentavat tuottajan saamaa tilityshintaa. 

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia (1559/2001) ehdotetaan esityksessä muutettavaksi tukijärjestelmien yhdenmukaistamiseksi kasvintuotannon pinta-alavalvonnan perusteella määräytyvien valvontaseuraamuksien osalta siten, että ne vastaisivat Euroopan unionin suorien tukien vastaavia valvontaseuraamuksia. Vaikka kansallisten pinta-alatukien merkitys on tällä vuosituhannella pienentynyt merkittävästi, valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että säännökset yhdenmukaistetaan. Valiokunta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että ehdotetun muutoksen jälkeen tuensaajalle aiheutuvat valvontaseuraamukset virheellisesti ilmoitetusta pinta-alasta lievenevät nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Erityisesti sanktiokumulaatiot tulee estää. Valvontaseuraamuksia koskevan muutoksen lisäksi lakiin tehtäisiin joitain teknisluonteisia muutoksia. 

Tukien yhtenäistämisen osalta valiokunta toteaa myös, että kansallisilla ja EU-nautatuilla on edistettävä aktiivista lihantuotantoa siten, että tuotannolla on hyvät edellytykset toimia ja kehittyä mahdollisimman tasapainoisesti kaikissa osissa maata. Sonneista maksettavien tukien ehdot koskevat yhtenäisesti kaikkia tukikelpoisia, saman eläinryhmän nautoja rodusta riippumatta. Keskeisenä lähtökohtana on ollut, että naudanlihantuottajien on oltava eri osissa maata mahdollisimman tasavertaisessa asemassa tukiehtojen suhteen. Jos ikärajojen yhtenäistämistä kansallisessa pohjoisessa tuessa ja EU:n nautapalkkioissa ei olisi, olisi eri rotujen sonnien yläikäraja kansallisessa pohjoisessa tuessa edelleen merkittävästi erilainen kuin sonnien yläikäraja EU:n nautapalkkiossa, jota maksetaan koko maassa eli myös pohjoisen tuen alueella (C-tukialue). Tukiehtojen yhtenäistämisen vuoksi jokaisesta saman tukialueen tukikelpoisesta ja vähintään 20 kuukauden ikäiseksi kasvatettavasta sonnista saa nyt täysin saman suuruisen tuen rodusta riippumatta. Valiokunta pitää tärkeänä, että tukiehtojen yhtenäistämisen alueellisia ja eläinryhmäkohtaisia vaikutuksia tuotannon kannattavuuteen seurataan ottaen huomioon myös eri kasvatustavat ja että tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin epäkohtien poistamiseksi. 

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 193/2016 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 24.11.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Jari Leppä kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Reijo Hongisto ps 
 
jäsen 
Markku Eestilä kok 
 
jäsen 
Teuvo Hakkarainen ps 
 
jäsen 
Lasse Hautala kesk 
 
jäsen 
Johanna Karimäki vihr 
 
jäsen 
Susanna Koski kok 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Tytti Tuppurainen sd 
 
jäsen 
Harry Wallin sd 
 
varajäsen 
Ari Jalonen ps 
 
varajäsen 
Mikko Kärnä kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Carl Selenius