Viimeksi julkaistu 25.2.2022 8.48

Valiokunnan mietintö MmVM 19/2021 vp HE 206/2021 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta (HE 206/2021 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Marita Aalto 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • ylitarkastaja Hanna Laatio 
  Ruokavirasto
 • eläinlääkäri Leena Suojala 
  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • Suomen Eläinlääkäriliitto ry
 • Suomen Kalankasvattajaliitto ry
 • Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Eläinten terveys ETT ry
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rehulakia. Ehdotetulla lailla rehulakiin tehtäisiin Euroopan unionin lääkerehuja koskevan lainsäädännön vaatimat muutokset. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan 28.1.2022. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä jäljempänä ehdotettavin vähäisin muutoksin. 

Rehulain muuttaminen kytkeytyy EU:n eläinlääkepakettiin, johon sisältyvät muun muassa EU:n lääkerehuasetus ja eläinlääkeasetus. Asetuksilla päivitetään eläinlääkkeitä ja lääkerehuja koskeva lainsäädäntö mukauttamalla se eläinten terveyden alan erityispiirteisiin. Valiokunta toteaa, että EU:n eläinlääkepaketin taustalla on niin sanottu yhteisen terveyden (One Health) lähestymistapa, jonka mukaan ihmisten ja eläinten terveyttä, eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta edistetään yhdessä ympäristön suojelemisen kanssa. Asetuksilla tiukennetaan eläinten mikrobilääkkeiden käyttösääntöjä, ja niiden tavoitteena on mikrobilääkeresistenssin kehittymisen riskin parempi hallinta. Valiokunta pitää mikrobilääkeresistenssin aiheuttaman riskin torjuntaa kansanterveyden kannalta tärkeänä ja kannatettavana tavoitteena, jonka takia myös mikrobilääkkeitä sisältävän lääkerehun käyttöä on perusteltua rajoittaa. Suomessa uudella EU:n tason ja kansallisella sääntelyllä ei todennäköisesti tule olemaan suuria vaikutuksia eläinperäisten elintarvikkeiden tuotannolle, koska mikrobilääkkeiden käyttö on jo nykyisellään hallittua. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi on myös tärkeää varmistaa, että sellaisten epidemioiden hoito, jotka vaativat ryhmälääkityksiä ja lääkkeen anto rehun mukana on tarkoituksenmukaisin antotapa, on mahdollista jatkossakin ilman kohtuuttomia kustannuksia.  

Rehulain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 28.1.2022 samanaikaisesti EU:n lääkerehuasetuksen soveltamisen alkaessa ja eläinten lääkitsemisestä annetun lain ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muutosten kanssa (HE 205/2021 vpMmVL 18/2021 vp). Esitetyt muutokset rehulaissa koskevat muun muassa lääkerehua valmistavia, varastoivia, kuljettavia ja markkinoille saattavia rehualan toimijoita. Toimijat velvoitetaan huolehtimaan siitä, että laitokset ovat Ruokaviraston hyväksymiä. Valiokunta toteaa, että laissa tarkoitettu lääkerehu valmistetaan tätä tarkoitusta varten hyväksytystä lääkemuodosta. Lääkkeen manuaalinen sekoittaminen rehuun eläinten pitopaikassa tai lääkkeen annostelu veden mukana eivät näin ollen kuulu käsiteltävänä olevan esityksen soveltamisalaan, vaan niitä koskevat edellä mainitun eläinten lääkitsemisestä annetun lain säännökset. Uusia hyväksymisen vaativia toimijoita ovat erityisesti omille tai hallinnassa oleville eläimille lääkerehua valmistavat tahot, kuten kalanviljelylaitokset, tilasekoittajat ja rahtisekoittajat. Sen sijaan turkiseläinten rehua vain oman tilan eläimille valmistavat tilarehustamot eivät jatkossakaan ole laissa tarkoitettuja rehualan toimijoita. Hallituksen esityksen mukaan uusien hyväksyntää vaativien laitosten määrän arvioidaan olevan joitakin kymmeniä, mutta alle sata.  

Lääkerehun valmistukseen liittyy lääkerehun valmistusmääriä ja käytettyä eläinlääkettä koskeva ilmoitusvelvollisuus Ruokavirastolle. Valiokunta korostaa, että rehualan toimijoiden tulee huolehtia rehuista annettavien tietojen asianmukaisuudesta ja muun ohella siitä, että eri rehuerien sekoittumista ei tapahdu, kun samoissa tiloissa ja samoilla tuotantolaitteilla valmistetaan lääkerehua ja muita rehuseoksia. Esityksessä ehdotetaan ilmoitusvelvollisuutta harvennettavan toimijoiden hallinnollisen taakan keventämiseksi siten, että se tehdään jatkossa kerran vuodessa, kun voimassa olevan lainsäädännön perusteella ilmoitusvelvollisuus on kerran kuukaudessa. Toimijoiden hyväksyminen ja viranomaistarkastukset ovat maksullisia, ja niistä aiheutuu toimijoille muutaman sadan euron lisäkustannus nykytilaan verrattuna. Kustannuksia yrityksille aiheutuu myös vanhentuneen tai ylimääräisen lääkerehun asianmukaisesta hävittämisestä. Valiokunta korostaa, että toimijoiden hallinnollisen taakan vähentämiseen ja toimijoille aiheutuvien kustannusten kohtuullisuuteen tulee kiinnittää huomiota myös jatkossa uutta lainsäädäntöä toimeenpantaessa. On tärkeää kehittää viranomaisten toimintaa ja tietojärjestelmiä siten, että esimerkiksi eri viranomaisten päällekkäistä tiedonkeruuta ja toimijoiden kaksinkertaista raportointia voidaan välttää. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Laki rehulain muuttamisesta

12 §. Lääkerehut.

Pykälän 1 momentin mukaan lääkerehun valmistukseen saa käyttää vain lääkettä, jolle on eläinlääkeasetuksen tai lääkelain nojalla myönnetty myyntilupa tai markkinoille saattamista koskeva lupa. Esitetty säännös vastaa EU:n lääkerehuasetuksen 5 artiklan 1 kohdan säännöstä. Lääkerehuasetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä Suomessa 28.1.2022 alkaen, eikä EU-asetuksen säännöksiä lähtökohtaisesti tule toistaa kansallisessa laissa. Valiokunta pitää kansallisen lainsäädännön ymmärrettävyyden kannalta perusteltuna tietyissä tilanteissa toistaa myös tarpeelliselta osin EU-asetuksen säännöksiä. Tällöin säännöksestä tulee kuitenkin käydä selvästi ilmi, että sääntely on peräisin EU-asetuksesta. Valiokunta esittää 1 momenttia muotoiltavaksi siten uudelleen, että yhteys EU:n lääkerehuasetuksen 5 artiklaan käy siitä täsmällisemmin ilmi. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 206/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki rehulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan rehulain (1263/2020) 28 §,  
muutetaan 3 §:n 15 ja 16 kohta, 4 §, 5 §:n 1 momentin 7 ja 25 kohta, 12 §, 13 §:n 2 momentti, 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 2 momentti, 19—21 §, 46 §:n 1 momentin 5 kohta ja 60 §, sekä  
lisätään 3 §:ään uusi 17 kohta, 5 §:n 1 momenttiin uusi 26—29 kohta ja 17 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti: 
3 § 
Euroopan unionin rehulainsäädäntö 
Jollei muussa laissa säädetä toisin, tätä lakia sovelletaan myös seuraavien rehuja, rehualan toiminnanharjoittamista ja rehuvalvontaa koskevien Euroopan unionin säädösten sekä niiden nojalla annettujen säädösten noudattamisen valvontaan: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
15) luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848; 
16) erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusluettelosta ja direktiivin 2008/38/EY kumoamisesta annettu komission asetus (EU) 2020/354, jäljempänä erityisravintoasetus; 
17) lääkerehun valmistuksesta, markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/4, jäljempänä lääkerehuasetus. 
4 § 
Suhde muuhun lainsäädäntöön 
Euroopan unionin ulkopuolisista valtioista tuotavien rehujen tuonnista ja tuonnin valvonnasta säädetään tämän lain lisäksi eläinten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta annetussa laissa (1277/2019). Rehujen säteilyturvallisuuden arvioinnin perusteista säädetään säteilylaissa (859/2018). Muuntogeenisten organismien käytöstä suljetussa tilassa ja tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön sekä muuntogeenisten organismien käsittelyyn tarkoitetun laitoksen tai toimitilan käyttöönotosta ja toiminnasta säädetään geenitekniikkalaissa (377/1995). Lääkkeiden valmistuksesta, tuonnista, jakelusta ja myynnistä sekä muusta kulutukseen luovutuksesta säädetään lääkelaissa (395/1987). Eläinlääkärin oikeudesta määrätä lääkerehuja säädetään eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa (387/2014). Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetussa laissa (497/2013) säädetään vaatimuksista alan toiminnanharjoittajille ja laitoksille sekä lupien myöntämisestä ja valvonnasta. Eläinsuojelulaissa (247/1996) säädetään muiden tuotantoeläinten kuin elintarviketuotantoeläinten lääkinnällisen hoidon kirjaamisvelvoitteista.  
5 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
7) lääkerehulla lääkerehuasetuksen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua rehua; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
25) erityisenriskialttiillarehulla rehua, johon yleisen elintarvikeasetuksen 50 artiklassa tarkoitetun elintarvikkeiden ja rehujen nopean hälytysjärjestelmän mukaisten ilmoitusten tai tieteellisten riskinarviointien perusteella sisältyy muita rehuja suurempi salmonellavaara; 
26) eläinlääkkeellä eläinlääkkeistä ja direktiivin 2001/82/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6, jäljempänä eläinlääkeasetus, 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua eläinlääkettä;  
27) rahtisekoittajalla rehualan toimijaa, joka valmistaa rehua siirrettävällä mylly- ja sekoituslaitteistolla; 
28) tilasekoittajalla rehualan toimijaa, joka valmistaa rehua yksinomaan omalla tilallaan tapahtuvaan käyttöön elintarviketuotantoeläimille;  
29) tilarehustamolla eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (517/2015) 3 §:n 7 kohdassa tarkoitettua tilarehustamoa, jonka kunnaneläinlääkäri on rekisteröinyt ja joka valmistaa lääkerehuja sekoituslaitteistolla yksinomaan omalla tilallaan tapahtuvaan käyttöön turkiseläimille.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
12 § 
Lääkerehut 
Lääkerehun valmistukseen saa käyttää vain lääkettä, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi jota tarkoitetaan lääkerehuasetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tai  Muutosehdotus päättyyjolle on Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi eläinlääkeasetuksen tai Poistoehdotus päättyy lääkelain nojalla myönnetty myyntilupa tai muu markkinoille saattamista koskeva lupa. 
Lääkerehua saa luovuttaa eläimen omistajalle tai haltijalle vain eläinlääkärin antaman lääkerehumääräyksen perusteella. Tilasekoittajalla, tilarehustamolla ja rahtisekoittajalla tulee olla lääkerehumääräys hallussaan ennen lääkerehun valmistuksen aloittamista. 
Käyttämätön tai vanhentunut lääkerehu on kerättävä ja hävitettävä asianmukaisesti.  
Sen lisäksi, mitä 1—3 momentissa säädetään, lääkerehuihin sovelletaan rehuaineita ja rehuseoksia koskevia säännöksiä. 
Tarkempia säännöksiä lääkerehun valmistusta koskevista vaatimuksista voidaan antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 
13 §  
Rehusta annettavia tietoja koskevat yleiset vaatimukset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Rehuaineiden ja rehuseosten merkinnöissä ja esillepanossa sallittavien väittämien periaatteista säädetään markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen 13 artiklassa. Lääkerehujen mainonnasta säädetään lääkerehuasetuksen 11 artiklassa. 
14 § 
Rehujen merkintävaatimukset 
Rehujen pakollisista merkinnöistä ja niiden esittämisestä säädetään markkinoille saattamista ja käyttöä koskevassa asetuksessa, TSE-asetuksessa, gm-elintarvike- ja rehuasetuksessa, gmo-jäljitettävyysasetuksessa, sivutuoteasetuksessa sekä lääkerehuasetuksessa. Rehuaineista ja rehuseoksista voidaan antaa myös muita tietoja, jos noudatetaan markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen yleisiä periaatteita ja tiedot ovat yksiselitteisiä sekä mitattavissa ja perusteltavissa. Rehun lisäaineiden ja esiseosten merkintävaatimuksista säädetään lisäaineasetuksessa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
15 § 
Rehujen pakkausvaatimukset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Rehuaineiden ja rehuseosten pakkausvaatimuksista säädetään markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen 23 artiklassa, lisäaineiden ja esiseosten pakkausvaatimuksista lisäaineasetuksen 16 artiklassa ja lääkerehujen pakkausvaatimuksista lääkerehuasetuksen 10 artiklassa. 
17 § 
Toiminnan järjestäminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Lääkerehujen sisämarkkinakaupasta ja tuonnista säädetään lääkerehuasetuksen 12 artiklassa. 
19 § 
Rehualan toimijan ja tilarehustamon ilmoitusvelvollisuus 
Rehualan toimijan on tehtävä Ruokavirastolle kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ja sen olennaisista muutoksista sekä toiminnan lopettamisesta rekisteröintiä varten siten kuin rehuhygienia-asetuksen 9 artiklassa säädetään. 
Ilmoitukseen on liitettävä seuraavat tiedot: 
1) toimijan nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot laitoskohtaisesti; 
2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai, jos sitä ei ole, henkilötunnus tai tilatunnus; 
3) tieto toiminnan luonteesta tai sen olennaisesta muuttamisesta; 
4) ajankohta, jolloin toiminta tai muutettu toiminta on tarkoitus aloittaa. 
Rehualan toimijan on ilmoitettava tiedot valmistukseen käytetyistä ja valmistetuista rehuista sekä tilarehustamon valmistetuista lääkerehuista. Ilmoitus on tehtävä kerran vuodessa Ruokaviraston pyytämällä tavalla. Ilmoituksessa on myös eriteltävä tuodut ja viedyt rehut sekä lääkerehujen valmistukseen käytetyt eläinlääkkeet. 
Tarkempia säännöksiä toiminnan luonnetta ja lääkerehuja koskevista ilmoitettavista tiedoista ja ilmoitusmenettelystä annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 
20 § 
Rehualan toimijan hyväksyminen 
Rehualan toimijan on ennen toiminnan aloittamista haettava toiminnalleen Ruokaviraston hyväksyminen, jos tarkoituksena on harjoittaa rehuhygienia-asetuksen 10 artiklassa tai liitteen II kohdan "toimitilat ja laitteisto" 10 alakohdassa tarkoitettua toimintaa, TSE-asetuksen liitteessä IV tai markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hyväksyntää edellyttävää toimintaa, markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen liitteen VIII 1 kohdassa tarkoitettua toimintaa taikka lääkerehuasetuksen 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua hyväksyntää edellyttävää toimintaa. Rehuhygienia-asetuksen mukaisista hyväksymisen edellytyksistä säädetään asetuksen 13 artiklassa, TSE-asetuksen mukaisista hyväksymisen edellytyksistä asetuksen liitteessä IV ja lääkerehuasetuksen mukaisista hyväksymisen edellytyksistä asetuksen II luvussa. 
Hyväksymistä koskevaan hakemukseen on liitettävä seuraavat tiedot: 
1) toimijan nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot laitoskohtaisesti; 
2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai, jos sitä ei ole, henkilötunnus tai tilatunnus; 
3) tieto toiminnan luonteesta tai sen olennaisesta muuttamisesta; 
4) ajankohta, jolloin toiminta tai muutettu toiminta on tarkoitus aloittaa. 
Myös hyväksytyn laitoksen harjoittaman toiminnan olennaisen muutoksen on oltava hyväksytty ennen muutetun toiminnan aloittamista. Toimijan on varattava valvontaviranomaiselle tilaisuus tarkastuksen suorittamiseen tuotantoyksiköissään ja muissa toimitiloissaan ennen toiminnan aloittamista. 
Rehualan toimija on hyväksyttävä, jos rehuhygienia-asetuksessa, TSE-asetuksessa ja lääkerehuasetuksessa säädetyt vaatimukset täyttyvät. Hyväksyminen voidaan antaa ehdollisena rehuhygienia-asetuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Hyväksytylle toimijalle voidaan ihmisten tai eläinten terveydelle taikka ympäristölle aiheutuvien vaarojen ennaltaehkäisemiseksi asettaa toimintaa koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja muita ehtoja. 
Tarkempia säännöksiä toimijan hyväksymistä koskevassa hakemuksessa annettavien tietojen sisällöstä ja hakemusmenettelystä annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 
21 §  
Tietojen kirjaamista ja jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset 
Rehualan toimijan on pidettävä toimintaansa liittyvistä tiedoista tiedostoa, josta tarvittaessa voidaan selvittää valvontaa ja rehujen jäljitettävyyttä varten tarpeelliset tiedot. Velvollisuudesta kirjata tietoja säädetään myös yleisen elintarvikeasetuksen 18 artiklan 2 ja 3 kohdassa, rehuhygienia-asetuksen liitteessä I ja II, sivutuoteasetuksen 22 artiklassa, lääkerehuasetuksen liitteen I jaksossa 6 sekä eläinlääkeasetuksen artiklassa 108. Velvollisuus kirjaamiseen koskee tietoja, joiden avulla rehu voidaan jäljittää sekä tuotantopanosten käyttöä ja tuotantoprosessien hallintaa seurata. 
Tarkempia säännöksiä tiedoston sisällöstä, järjestämisestä ja säilytyksestä annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 
46 § 
Valvontarekisteriin merkittävät tiedot 
Rehualan toimijasta valvontarekisteriin merkitään: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5) hyväksyntänumero, jos kyseessä on rehuhygienia-asetuksen tai lääkerehuasetuksen mukainen hyväksyntä; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
60 § 
Rehulakirikkomus 
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 
1) tuottaa, valmistaa, saattaa markkinoille, tuo tai vie rehua, joka ei täytä 6―15 §:ssä taikka niiden nojalla säädettyä vaatimusta, 
2) rikkoo rehun valmistusta, käsittelyä, kuljetusta, varastointia, käyttöä tai omavalvontaa koskevaa 17 §:n 1 tai 2 momenttia tai 5 momentin nojalla annettua säännöstä, 
3) rikkoo 16 §:n nojalla annettua tilapäistä kieltoa, 
4) laiminlyö 19 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, 21 §:ssä säädetyn velvollisuuden pitää tiedostoa taikka 42 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden antaa tietoja, 
5) laiminlyö hakea toiminnalleen 20 §:ssä säädetyn rehualan toimijan hyväksymisen, 
6) antaa 13 tai 14 §:n vastaisesti tai muuten harhaanjohtavan tiedon rehusta tai sen ominaisuudesta, 
7) laiminlyö 15 §:ssä säädetyn pakkausvaatimuksen noudattamista, 
8) rikkoo 50 §:n nojalla annettua määräystä, 52 §:n nojalla annettua kieltoa, 53 §:n nojalla annettua käsittely-, hävittämis- tai palauttamismääräystä taikka jatkaa toimintaansa, vaikka rekisteröinti tai hyväksyminen on rehuhygienia-asetuksen 14 artiklan nojalla keskeytetty tai 15 artiklan nojalla peruutettu taikka 
9) rikkoo:
a) yleisen elintarvikeasetuksen 15 artiklan, rehuhygienia-asetuksen 4 artiklan, liitteen I osan A tai liitteen II tai III taikka markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen 4 tai 6 artiklan rehujen turvallisuutta koskevaa yleistä vaatimusta,
b) yleisen elintarvikeasetuksen 18 artiklan, gmo-jäljitettävyysasetuksen 4 artiklan A kohdan tai 5 artiklan, rehuhygienia-asetuksen liitteen I osan A kohdan II tai liitteen II, lääkerehuasetuksen liitteen I jakson 6 taikka eläinlääkeasetuksen 108 artiklan vaatimusta rehujen jäljitettävyydestä ja tietojen kirjaamisesta,
c) rehuhygienia-asetuksen 9 artiklan vaatimusta ilmoituksesta rekisteröintiä varten,
d) rehuhygienia-asetuksen 10 artiklan tai liitteen II kohdan "toimitilat ja laitteisto" 10 alakohdan, markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen 8 artiklan 2 kohdan tai liitteen VIII 1 kohdan, TSE-asetuksen liitteen IV taikka lääkerehuasetuksen 13 artiklan vaatimusta laitoksen hyväksymisestä,
e) yleisen elintarvikeasetuksen 20 artiklan taikka markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen 5 artiklan rehualan toimijaa koskevaa vastuusäännöstä,
f) rehuhygienia-asetuksen 5–7 artiklan tai liitteen I tai II omavalvontaa koskevaa velvoitetta,
g) yleisen elintarvikeasetuksen 12 artiklaa viennistä,
h) rehun lisäaineasetuksen 3 artiklan tai markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen 9 artiklan säännöstä markkinoille saattamisesta,
i rehun lisäaineasetuksen 16 artiklan tai liitteen III, gm-elintarvike- ja rehuasetuksen 25 artiklan, gmo-jäljitettävyysasetuksen 4 artiklan b kohdan, markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen 11 tai 13―20 artiklan taikka liitteen II tai V―VIII taikka lääkerehuasetuksen 9 artiklan tai liitteen III merkintää tai esillepanoa koskevaa säännöstä,
j) lisäaineasetuksen 16 artiklan, markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen 23 artiklan taikka lääkerehuasetuksen 10 artiklan säännöstä pakkaamisesta,
k) lisäaineasetuksen liitteen IV tai markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen liitteen I säännöstä yleisistä käyttöedellytyksistä,
l) lisäaineasetuksen 4 artiklan tai gm-elintarvike- ja rehuasetuksen 16 artiklan vaatimusta hyväksynnän hakemisesta,
m) TSE-asetuksen liitteen IV tai markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen liitteen III eläinten ruokintaa koskevaa kieltoa taikka
n) a―m alakohdassa mainitun asetuksen täytäntöönpanosta annettua Euroopan unionin lainsäädännön rehusäädöstä,
on tuomittava, jollei laiminlyöntiä tai teosta aiheutunutta vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle taikka ympäristölle ole pidettävä vähäisenä taikka jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, rehulakirikkomuksesta sakkoon.
 
Se, joka rikkoo tämän lain nojalla määrättyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai velvoitetta, voidaan jättää tuomitsematta rangaistukseen samasta teosta, jos uhkasakko on tuomittu maksettavaksi. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Tällä lailla kumotaan lääkerehuista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (10/EEO/2008).  
Ennen tämän lain voimaantuloa lääkerehun valmistajaksi, varastoijaksi, kuljettajaksi tai markkinoille saattajaksi hyväksytyt rehualan toimijat voivat jatkaa toimintaansa edellyttäen, että ne toimittavat viimeistään 28 päivänä heinäkuuta 2022 Ruokavirastolle ilmoituksen siitä, että ne täyttävät lääkerehuasetuksen 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut hyväksyntävaatimukset.  
Tämän lain voimaan tullessa vireillä olleisiin rehualan toimijoita koskeviin ilmoituksiin ja hyväksymishakemuksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 2.12.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anne Kalmari kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ritva Elomaa ps 
 
jäsen 
Markku Eestilä kok 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Satu Hassi vihr 
 
jäsen 
Heli Järvinen vihr 
 
jäsen 
Mikko Lundén ps 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Piritta Rantanen sd 
 
jäsen 
Arto Satonen kok 
 
jäsen 
Mikko Savola kesk 
 
jäsen 
Jenna Simula ps 
 
jäsen 
Peter Östman kd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Tuire Taina