Valiokunnan mietintö
MmVM
2
2019 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 49/2019 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Johanna
Wallius
maa- ja metsätalousministeriö
lakimies
Heini
Peltoniemi
Ruokavirasto
puheenjohtaja
Päivi
Lahti
Suomen Eläinlääkäriliitto
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Elintarviketeollisuusliitto ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettua lakia. Esityksen mukaan eläinlääketieteen opiskelija voisi säädetyt opinnot suoritettuaan harjoittaa eläinlääkärinammattia tilapäisesti teurastamoa valvovan virkaeläinlääkärin sijaisena. Ehdotetuilla säännöksillä otettaisiin käyttöön lihantarkastusta ja siihen liittyvää valvontaa koskevien uusien EU-säännösten mahdollistama virkaeläinlääkärin pätevyysvaatimuksia koskeva poikkeus. Opiskelijan työskentely voisi tapahtua vain sellaisessa teurastamossa, jossa on samaan aikaan jatkuvasti läsnä pätevyysvaatimukset täyttävä virkaeläinlääkäri. Esityksen tavoitteena on helpottaa virkaeläinlääkäreiden sijaisten saatavuutta sekä sitä kautta turvata lihantarkastustoiminnan jatkuvuutta. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 14.12.2019. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta toteaa, että esityksen mukaan opiskelija saisi toimia virkaeläinlääkärin sijaisena vain sellaisessa teurastamossa, jossa on samaan aikaan jatkuvasti läsnä laillistettu eläinlääkäri. Opiskelijoiden ammatinharjoittamisoikeuksia ja muita laissa säädettyjä rajattuja toimintaoikeuksia voi säännösten ja niiden vakiintuneiden tulkintojen mukaan käyttää ainoastaan siinä roolissa, johon ammatinharjoittajalla on lain mukaan toimintaoikeus. Virkaeläinlääkärin viransijaiseksi kelpoinen opiskelija, jolla ei olisi samanaikaisesti ns. kandioikeuksia, ei siten voisi viranhoidon rinnalla harjoittaa ammattia tarjoamalla eläinlääkärinapua esim. lääkkeitä määräten ja luovuttaen. 
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 49/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 7.11.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Heikki
Autto
kok
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Jenna
Simula
ps
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 18.11.2019 11.18