Viimeksi julkaistu 7.4.2021 11.37

Valiokunnan mietintö MmVM 2/2021 vp HE 8/2021 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta (HE 8/2021 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • lainsäädäntöneuvos Mika Saari 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • maa- ja metsätalouden liiketoiminnoista vastaava johtaja  Teppo Pöllänen 
  OP Ryhmä
 • tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen 
  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • lainsäädäntöneuvos Mika Saari 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • Luonnonvarakeskus
 • Ruokavirasto
 • Paliskuntain yhdistys
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maatalouden rakennetuista annettua lakia sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetusta annettua lakia siten, että lakien nojalla myönnettävien valtiontakausten kohteena olevien lainojen pääomaa saa samanaikaisesti olla maksamatta enintään 110 miljoonaa euroa nykyisen 80 miljoonan euron sijasta. Valtiontakauksia voidaan myöntää maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa vuosittain vahvistetun lainojen pääoman enimmäismäärän rajoissa. 

Esityksen tavoitteena on varmistaa maa- ja porotalouden investointien rahoitus ja toteutuminen Euroopan unionin rahoituskausien välisen siirtymäkauden aikana. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan niin pian kuin mahdollista. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta toteaa, että esityksen tavoitteena on mahdollistaa valtiontakausten myöntäminen tukikelpoisille maa- ja porotalouden investointihankkeille siirtymäkauden aikana. Valtiontakaus on osa rakennetukien rahoituskokonaisuutta, jonka avulla helpotetaan investointihankkeiden rahoituksen saatavuutta. Siten valtiontakausten maksamatta olevan pääoman enimmäismäärän nosto turvaa osaltaan alkutuotannon elinkeinojen rakennekehityksen jatkuvuutta. Noston avulla varmistetaan tilojen kilpailukykyä parantavien ja tulevaisuuden elintarviketuotantoa edistävien investointihankkeiden toteutumista ja huoltovarmuutta. Tällä on vaikutusta etenkin suuriin investointihankkeisiin, joissa tilan käytettävissä olevien omien vakuuksien vaje on suuri ja ulkopuolisen takauksen saaminen on usein edellytys koko hankkeen toteuttamiselle. Investointihankkeiden toteutumisen varmistamisella tavoitellaan myös investointeihin varattujen EU:n osaksi rahoittamien avustusvarojen täysimääräistä käyttöä.  

Valiokunta pitää välttämättömänä, että tarpeen niin vaatiessa valtiontakausten maksamatta olevan pääoman enimmäismäärää nostetaan myöhemmin nyt esityksessä ehdotetustakin. 

Hallituksen esityksessä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 8/2021 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 11.3.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anne Kalmari kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ritva Elomaa ps 
 
jäsen 
Markku Eestilä kok 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Satu Hassi vihr 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Mikko Kärnä kesk 
 
jäsen 
Mikko Lundén ps 
 
jäsen 
Sari Multala kok 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Piritta Rantanen sd 
 
jäsen 
Peter Östman kd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Carl Selenius