Viimeksi julkaistu 8.6.2022 10.24

Valiokunnan mietintö MmVM 2/2022 vp HE 33/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 33/2022 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Lausunto

Asiasta on annettu seuraava lausunto: 

 • perustuslakivaliokunta 
  PeVL 22/2022 vp

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • lainsäädäntöneuvos Markus Lounela 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • lakimies Maire Lumiaho 
  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • johtaja Antti Huhtamäki 
  Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • valtiovarainministeriö
 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annettua lakia. Tarkoituksena on edistää työllisyyttä mahdollistamalla maatalouden luopumistukeen oikeutettujen tuensaajien ansiotyössäkäynti ilman, että työssä ansaitun tulon määrä vaikuttaisi maatalouden harjoittamisesta luopuneen oikeuteen saada luopumistukea. Laista ehdotetaan kumottavaksi ansiotulorajoitetta koskevat säännökset.  

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksen tarkoituksena on edistää työllisyyttä ja työvoiman saatavuutta erityisesti maaseutualueilla. Ehdotettu laki mahdollistaa maatalouden luopumistukeen oikeutettujen tuensaajien työssäkäynnin ilman, että työssä ansaitun tulon määrä vaikuttaa maatalouden harjoittamisesta luopuneen oikeuteen saada luopumistukea.  

Valiokunta on jo aikaisemmin väliaikaisena voimassa ollutta, ansiotulorajan poistamista koskevaa säännöstä käsitellessään pitänyt tarpeellisena sen selvittämistä, tulisiko väliaikainen järjestely saattaa pysyväksi (MmVM 9/2021 vp — HE 77/2021 vp). Valiokunta on perehtynyt nyt käsiteltävänä olevaa esitystä koskevaan perustuslakivaliokunnan lausuntoon, jossa todetaan, ettei esityksessä tai sen perusteluissa ole huomautettavaa valtiosäännön kannalta (PeVL 22/2022 vp). Edellä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 33/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 5.5.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anne Kalmari kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ritva Elomaa ps 
 
jäsen 
Markku Eestilä kok 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Heli Järvinen vihr 
 
jäsen 
Mikko Lundén ps 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Piritta Rantanen sd 
 
jäsen 
Jenna Simula ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Susanna Paakkola