Viimeksi julkaistu 8.5.2021 12.19

Valiokunnan mietintö MmVM 20/2018 vp HE 287/2018 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 287/2018 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • puheenjohtaja Mika Aikio 
  Utsjoen kirkonkylän osakaskunta
 • kalatalousasiantuntija Kare Koivisto 
  Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Metsähallitus

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • saamelaiskäräjät

HALLITUKSEN ESITYS

Lain 8 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vastuu Tenon kalastussopimuksen 10 artiklassa tarkoitettujen kalastuslupien myynnin järjestämisestä siirtyisi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta alueen toimivaltaiselle kalatalousalueelle 1 päivän tammikuuta 2019 sijaan kahta vuotta myöhemmin 1 päivänä tammikuuta 2021.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta toteaa, että voimaansaattamislain 8 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että luvanmyyntitehtävä siirtyy alueen toimivaltaiselle kalatalousalueelle 1.1.2019 sijaan kahta vuotta myöhemmin 1.1.2021. Siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella sen varmistamiseksi, että kalatalousalue saa toimintansa käyntiin ennen luvanmyynnin siirtymistä sen hoidettavaksi. Siirtymäajan jatkaminen kahdella vuodella edesauttaa myös osaltaan sitä, että kalatalousalue ehtisi paremmin perehtyä sille siirtyviin tehtäviin ja esimerkiksi tarvittaessa kouluttaa tehtäviä tulevaisuudessa hoitavia henkilöitä. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 287/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 16.1.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anne Kalmari kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Kari Kulmala sin 
 
jäsen 
Pertti Hakanen kesk 
 
jäsen 
Teuvo Hakkarainen ps 
 
jäsen 
Hanna Halmeenpää vihr 
 
jäsen 
Lasse Hautala kesk 
 
jäsen 
Reijo Hongisto sin 
 
jäsen 
Susanna Koski kok 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Tytti Tuppurainen sd 
 
jäsen 
Harry Wallin sd 
 
jäsen 
Peter Östman kd 
 
varajäsen 
Sirkka-Liisa Anttila kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

istuntoasiainneuvos 
Miika Suves