Siirry sisältöön

MmVM 20/2018 vp

Viimeksi julkaistu 27.2.2019 13.21

Valiokunnan mietintö MmVM 20/2018 vp HE 287/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 287/2018 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamiesTapioHakaste
  maa- ja metsätalousministeriö
 • puheenjohtajaMikaAikio
  Utsjoen kirkonkylän osakaskunta
 • kalatalousasiantuntijaKareKoivisto
  Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Metsähallitus

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • saamelaiskäräjät

HALLITUKSEN ESITYS

Lain 8 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vastuu Tenon kalastussopimuksen 10 artiklassa tarkoitettujen kalastuslupien myynnin järjestämisestä siirtyisi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta alueen toimivaltaiselle kalatalousalueelle 1 päivän tammikuuta 2019 sijaan kahta vuotta myöhemmin 1 päivänä tammikuuta 2021.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta toteaa, että voimaansaattamislain 8 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että luvanmyyntitehtävä siirtyy alueen toimivaltaiselle kalatalousalueelle 1.1.2019 sijaan kahta vuotta myöhemmin 1.1.2021. Siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella sen varmistamiseksi, että kalatalousalue saa toimintansa käyntiin ennen luvanmyynnin siirtymistä sen hoidettavaksi. Siirtymäajan jatkaminen kahdella vuodella edesauttaa myös osaltaan sitä, että kalatalousalue ehtisi paremmin perehtyä sille siirtyviin tehtäviin ja esimerkiksi tarvittaessa kouluttaa tehtäviä tulevaisuudessa hoitavia henkilöitä. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 287/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 16.1.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
AnneKalmarikesk
varapuheenjohtaja
KariKulmalasin
jäsen
PerttiHakanenkesk
jäsen
TeuvoHakkarainenps
jäsen
HannaHalmeenpäävihr
jäsen
LasseHautalakesk
jäsen
ReijoHongistosin
jäsen
SusannaKoskikok
jäsen
JariMyllykoskivas
jäsen
JuhaPylväskesk
jäsen
TyttiTuppurainensd
jäsen
HarryWallinsd
jäsen
PeterÖstmankd
varajäsen
Sirkka-LiisaAnttilakesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

istuntoasiainneuvos
MiikaSuves