Valiokunnan mietintö
MmVM
21
2018 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille (HE 316/2018 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Jyri
Inha
valtiovarainministeriö
maatalousylitarkastaja
Sanna
Koivumäki
maa- ja metsätalousministeriö
lainsäädäntöneuvos
Mika
Saari
maa- ja metsätalousministeriö
erityisasiantuntija
Aulis
Kuusela
Ruokavirasto
maaseutuyksikön päällikkö
Ritva
Rintapukka
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
kehityspäällikkö
Esa
Ala-Kantti
OP Ryhmä
tutkimuspäällikkö
Juha
Lappalainen
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
ProAgria Keskusten Liitto ry
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille. Valtiontakaukset myönnettäisiin pankkien antamille maksuvalmiuslainoille ja rahoitettaisiin maatilatalouden kehittämisrahastosta. Lakiehdotuksen tarkoituksena on parantaa maatilojen maksuvalmiutta tilanteessa, jossa maatalouden toimintaympäristön muutokset tai poikkeukselliset sääolot ovat lisänneet tilojen taloudellista taakkaa. 
Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian vuoden 2019 alkupuolella. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esitykseen viitaten valiokunta toteaa, että viime vuosien aikana maatalousmarkkinoilla on tapahtunut maatalousyrittäjistä riippumattomia odottamattomia markkinahäiriöitä, joiden seurauksena maatalouden tuottajahinnat ovat laskeneet. Samalla vuosien 2017 ja 2018 poikkeukselliset sääolot ovat entisestään lisänneet maatalousyrittäjien taloudellista ahdinkoa. Maatilojen lyhyen aikavälin maksuvalmius on heikentynyt, ja tiloilla on vaikeuksia selviytyä normaalin tuotantotoiminnan aiheuttamista juoksevista kustannuksista ja velkojen lyhennyksistä. 
Edellä esitetyn vuoksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille. Valtiontakaukset myönnettäisiin pankkien antamille maksuvalmiuslainoille ja rahoitettaisiin maatilatalouden kehittämisrahastosta. Lakiehdotuksen tarkoituksena on parantaa maatilojen maksuvalmiutta tilanteessa, jossa maatalouden toimintaympäristön muutokset tai poikkeukselliset sääolot ovat lisänneet tilojen taloudellista taakkaa. 
Valiokunta korostaa sitä, että maatalouden kannattavuusongelmia tulee voida ratkaista kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti mahdollisimman pian. Nyt valittu toimenpide voidaan toimeenpanna ennen vuoden 2019 kevättä. 
Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että osalle takausta hakevista tiloista 50 000 euron enimmäistakaus tullee olemaan niukka. Valiokunta korostaa sitä, että tukea koskevaan tiedottamiseen viljelijöille tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska merkittävällä osalla tiloja de minimis -tukia joudutaan sovittamaan yhteen tuen enimmäismäärän osalta. 
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 316/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 25.1.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Kari
Kulmala
sin
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Pertti
Hakanen
kesk
jäsen
Teuvo
Hakkarainen
ps
jäsen
Hanna
Halmeenpää
vihr
jäsen
Reijo
Hongisto
sin
jäsen
Susanna
Koski
kok
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Mats
Nylund
r
jäsen
Harry
Wallin
sd
jäsen
Peter
Östman
kd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 27.2.2019 13.33