Viimeksi julkaistu 8.5.2021 12.19

Valiokunnan mietintö MmVM 21/2018 vp HE 316/2018 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille (HE 316/2018 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • lainsäädäntöneuvos Jyri Inha 
  valtiovarainministeriö
 • maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Mika Saari 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • erityisasiantuntija Aulis Kuusela 
  Ruokavirasto
 • maaseutuyksikön päällikkö Ritva Rintapukka 
  Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • kehityspäällikkö Esa Ala-Kantti 
  OP Ryhmä
 • tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen 
  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • ProAgria Keskusten Liitto ry
 • Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille. Valtiontakaukset myönnettäisiin pankkien antamille maksuvalmiuslainoille ja rahoitettaisiin maatilatalouden kehittämisrahastosta. Lakiehdotuksen tarkoituksena on parantaa maatilojen maksuvalmiutta tilanteessa, jossa maatalouden toimintaympäristön muutokset tai poikkeukselliset sääolot ovat lisänneet tilojen taloudellista taakkaa. 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian vuoden 2019 alkupuolella. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esitykseen viitaten valiokunta toteaa, että viime vuosien aikana maatalousmarkkinoilla on tapahtunut maatalousyrittäjistä riippumattomia odottamattomia markkinahäiriöitä, joiden seurauksena maatalouden tuottajahinnat ovat laskeneet. Samalla vuosien 2017 ja 2018 poikkeukselliset sääolot ovat entisestään lisänneet maatalousyrittäjien taloudellista ahdinkoa. Maatilojen lyhyen aikavälin maksuvalmius on heikentynyt, ja tiloilla on vaikeuksia selviytyä normaalin tuotantotoiminnan aiheuttamista juoksevista kustannuksista ja velkojen lyhennyksistä. 

Edellä esitetyn vuoksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille. Valtiontakaukset myönnettäisiin pankkien antamille maksuvalmiuslainoille ja rahoitettaisiin maatilatalouden kehittämisrahastosta. Lakiehdotuksen tarkoituksena on parantaa maatilojen maksuvalmiutta tilanteessa, jossa maatalouden toimintaympäristön muutokset tai poikkeukselliset sääolot ovat lisänneet tilojen taloudellista taakkaa. 

Valiokunta korostaa sitä, että maatalouden kannattavuusongelmia tulee voida ratkaista kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti mahdollisimman pian. Nyt valittu toimenpide voidaan toimeenpanna ennen vuoden 2019 kevättä. 

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että osalle takausta hakevista tiloista 50 000 euron enimmäistakaus tullee olemaan niukka. Valiokunta korostaa sitä, että tukea koskevaan tiedottamiseen viljelijöille tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska merkittävällä osalla tiloja de minimis -tukia joudutaan sovittamaan yhteen tuen enimmäismäärän osalta. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 316/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 25.1.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anne Kalmari kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Kari Kulmala sin 
 
jäsen 
Markku Eestilä kok 
 
jäsen 
Pertti Hakanen kesk 
 
jäsen 
Teuvo Hakkarainen ps 
 
jäsen 
Hanna Halmeenpää vihr 
 
jäsen 
Reijo Hongisto sin 
 
jäsen 
Susanna Koski kok 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Mats Nylund 
 
jäsen 
Harry Wallin sd 
 
jäsen 
Peter Östman kd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Carl Selenius