Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.46

Valiokunnan mietintö MmVM 3/2016 vp HE 141/2015 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 141/2015 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • ylitarkastaja Sari Haikola 
  Elintarviketurvallisuusvirasto
 • kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen 
  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • toimitusjohtaja Timo Taulavuori 
  Puutarhaliitto ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Metsäteollisuus ry
 • Suomen metsäkeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Kasvinterveyden suojelemisesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että laissa otettaisiin huomioon Euroopan unionin uusittujen valtiontukisääntöjen vuoksi tarpeelliset maa- ja metsätalousalalla maksettavaa tukea koskevat säännökset. Laissa säädettyjen korvausten ulkopuolelle rajattaisiin unionin säännösten mukaisesti vaikeuksissa olevat yritykset sekä yritykset, joilta komission päätöksen nojalla peritään takaisin sääntöjenvastaista ja sisämarkkinoille soveltumatonta tukea sekä maatalousalalla toimivat muut kuin pk-yritykset.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.  

Valiokunta toteaa, että kasvinterveyden suojelemisesta annettua lakia esitetään täsmennettäväksi siten, että laissa otetaan huomioon EU:n uusittujen valtiontukisääntöjen mukaiset maa- ja metsätalousalalla maksettavaa tukea koskevat säännökset. EU:n maa- ja metsätalousalan valtiontukia koskevat säännökset on uudistettu vuosille 2014—2020, ja ne ovat aikaisempaa huomattavasti yksityiskohtaisemmat. Komissio on ilmoittanut Suomelle kasvintuhoojakorvausten tukijärjestelmiin liittyvistä kansallisista puutteista. Ehdotetulla lainmuutoksella tilanne korjataan EU:n nykyisten valtiontukisäännösten vaatimusten mukaiseksi. 

Lakiehdotuksessa kasvinterveyslaissa säädettyjen korvausten ulkopuolelle esitetään rajattavaksi EU:n säännösten mukaisesti vaikeuksissa olevat yritykset. Tukea voidaan kuitenkin säännösten mukaan maksaa myös vaikeuksissa oleville yrityksille silloin, jos yritys joutui vaikeuksiin kasvintuhoojan aiheuttamien menetysten tai vahinkojen vuoksi. Korvausten ulkopuolelle rajataan lisäksi sellaiset yritykset, joilta komission päätöksen nojalla peritään takaisin sääntöjenvastaista ja sisämarkkinoille soveltumatonta tukea sekä lisäksi maatalousalalla toimivat muut kuin pk-yritykset. Valiokunta toteaa, että esitetyt täsmennykset ovat teknisluonteisia muutoksia, joilla ei arvioida olevan vaikutusta lain nojalla maksettavien korvausten määrään.  

Valiokunta viittaa myös tässä yhteydessä siihen, että valtion budjettileikkausten vuoksi lakia kasvinterveyden suojelusta muutettiin korvaussäännösten osalta kaksi vuotta sitten. Tämän seurauksena 1.1.2014 alkaen torjuttavien kasvintuhoojien torjunnasta aiheutuneita kustannuksia ei enää ole lähtökohtaisesti korvattu toimijoille. Hävitettävän kasvintuhoojan hävittämiseksi määrätyistä torjuntatoimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia korvataan valtion varoista nykyisin vain, jos torjuntakustannukset olisivat poikkeuksellisen suuret.  

Valiokunta painottaa sitä, että kasvintuhoojien löytymisestä ja leviämisestä ei enää todennäköisesti ilmoiteta viranomaisille niin usein kuin aikaisemmin, koska korvauskynnys on erittäin korkea ja toimijoille voi aiheutua kasvintuhoojan torjumisesta ja leviämisen estämisestä merkittäviä kustannuksia ja velvoitteita. Tämän kehityksen seurauksena kasvintuhoojien leviäminen Suomessa saattaa nopeutua ja kasvinterveyden tila voi kokonaisuudessaan heikentyä. Valiokunta pitää välttämättömänä, että maa- ja metsätalousministeriö selvittää mahdollisuudet uudistaa kasvintuhoojien torjunnasta ja hävittämisestä aiheutuvien kustannusten korvausjärjestelmä. Valiokunta katsoo, että tässä yhteydessä on myös selvitettävä mahdollisuudet rahoittaa järjestelmästä aiheutuvia kustannuksia ns. EU:n maksuasetuksen (EU) N:o 652/2014 mukaisesti eli hyödyntämällä EU:n rahoitusta. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 141/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 5.4.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Jari Leppä kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Reijo Hongisto ps 
 
jäsen 
Markku Eestilä kok 
 
jäsen 
Lasse Hautala kesk 
 
jäsen 
Kari Kulmala ps 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Mats Nylund 
 
jäsen 
Eerikki Viljanen kesk 
 
jäsen 
Peter Östman kd 
 
varajäsen 
Timo V. Korhonen kesk 
 
varajäsen 
Pirkko Mattila ps 
 
varajäsen 
Juha Pylväs kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Jaakko Autio