Valiokunnan mietintö
MmVM
3
2016 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 141/2015 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Pirjo
Tomperi
maa- ja metsätalousministeriö
ylitarkastaja
Sari
Haikola
Elintarviketurvallisuusvirasto
kasvinviljelyasiamies
Mika
Virtanen
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
toimitusjohtaja
Timo
Taulavuori
Puutarhaliitto ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Metsäteollisuus ry
Suomen metsäkeskus
HALLITUKSEN ESITYS
Kasvinterveyden suojelemisesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että laissa otettaisiin huomioon Euroopan unionin uusittujen valtiontukisääntöjen vuoksi tarpeelliset maa- ja metsätalousalalla maksettavaa tukea koskevat säännökset. Laissa säädettyjen korvausten ulkopuolelle rajattaisiin unionin säännösten mukaisesti vaikeuksissa olevat yritykset sekä yritykset, joilta komission päätöksen nojalla peritään takaisin sääntöjenvastaista ja sisämarkkinoille soveltumatonta tukea sekä maatalousalalla toimivat muut kuin pk-yritykset.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.  
Valiokunta toteaa, että kasvinterveyden suojelemisesta annettua lakia esitetään täsmennettäväksi siten, että laissa otetaan huomioon EU:n uusittujen valtiontukisääntöjen mukaiset maa- ja metsätalousalalla maksettavaa tukea koskevat säännökset. EU:n maa- ja metsätalousalan valtiontukia koskevat säännökset on uudistettu vuosille 2014—2020, ja ne ovat aikaisempaa huomattavasti yksityiskohtaisemmat. Komissio on ilmoittanut Suomelle kasvintuhoojakorvausten tukijärjestelmiin liittyvistä kansallisista puutteista. Ehdotetulla lainmuutoksella tilanne korjataan EU:n nykyisten valtiontukisäännösten vaatimusten mukaiseksi. 
Lakiehdotuksessa kasvinterveyslaissa säädettyjen korvausten ulkopuolelle esitetään rajattavaksi EU:n säännösten mukaisesti vaikeuksissa olevat yritykset. Tukea voidaan kuitenkin säännösten mukaan maksaa myös vaikeuksissa oleville yrityksille silloin, jos yritys joutui vaikeuksiin kasvintuhoojan aiheuttamien menetysten tai vahinkojen vuoksi. Korvausten ulkopuolelle rajataan lisäksi sellaiset yritykset, joilta komission päätöksen nojalla peritään takaisin sääntöjenvastaista ja sisämarkkinoille soveltumatonta tukea sekä lisäksi maatalousalalla toimivat muut kuin pk-yritykset. Valiokunta toteaa, että esitetyt täsmennykset ovat teknisluonteisia muutoksia, joilla ei arvioida olevan vaikutusta lain nojalla maksettavien korvausten määrään.  
Valiokunta viittaa myös tässä yhteydessä siihen, että valtion budjettileikkausten vuoksi lakia kasvinterveyden suojelusta muutettiin korvaussäännösten osalta kaksi vuotta sitten. Tämän seurauksena 1.1.2014 alkaen torjuttavien kasvintuhoojien torjunnasta aiheutuneita kustannuksia ei enää ole lähtökohtaisesti korvattu toimijoille. Hävitettävän kasvintuhoojan hävittämiseksi määrätyistä torjuntatoimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia korvataan valtion varoista nykyisin vain, jos torjuntakustannukset olisivat poikkeuksellisen suuret.  
Valiokunta painottaa sitä, että kasvintuhoojien löytymisestä ja leviämisestä ei enää todennäköisesti ilmoiteta viranomaisille niin usein kuin aikaisemmin, koska korvauskynnys on erittäin korkea ja toimijoille voi aiheutua kasvintuhoojan torjumisesta ja leviämisen estämisestä merkittäviä kustannuksia ja velvoitteita. Tämän kehityksen seurauksena kasvintuhoojien leviäminen Suomessa saattaa nopeutua ja kasvinterveyden tila voi kokonaisuudessaan heikentyä. Valiokunta pitää välttämättömänä, että maa- ja metsätalousministeriö selvittää mahdollisuudet uudistaa kasvintuhoojien torjunnasta ja hävittämisestä aiheutuvien kustannusten korvausjärjestelmä. Valiokunta katsoo, että tässä yhteydessä on myös selvitettävä mahdollisuudet rahoittaa järjestelmästä aiheutuvia kustannuksia ns. EU:n maksuasetuksen (EU) N:o 652/2014 mukaisesti eli hyödyntämällä EU:n rahoitusta. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 141/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 5.4.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Jari
Leppä
kesk
varapuheenjohtaja
Reijo
Hongisto
ps
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Lasse
Hautala
kesk
jäsen
Kari
Kulmala
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Mats
Nylund
r
jäsen
Eerikki
Viljanen
kesk
jäsen
Peter
Östman
kd
varajäsen
Timo V.
Korhonen
kesk
varajäsen
Pirkko
Mattila
ps
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Jaakko
Autio
Viimeksi julkaistu 20.4.2016 13:30