Valiokunnan mietintö
MmVM
3
2020 vp
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta (HE 3/2020 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Timo
Rämänen
maa- ja metsätalousministeriö
neuvotteleva virkamies
Kirsi
Törmäkangas
sosiaali- ja terveysministeriö
johtava tutkija
Tapio
Salo
Luonnonvarakeskus
lakimies
Salla
Niemi-Konkari
Ruokavirasto
kasvinviljelyasiamies
Mika
Virtanen
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
oikeusministeriö
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Suomen ympäristökeskus
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lannoitevalmistelakia. EU:ssa on annettu uusi lannoitevalmisteita koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus. Asetuksessa velvoitetaan EU:n jäsenvaltioita säätämään kansallisesti lannoitevalmisteiden vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksymisestä ja nimeämisestä ilmoitetuiksi laitoksiksi. Lannoitevalmistelakiin ehdotetaan lisättäväksi asetuksessa edellytetyt täydentävät säädökset. Esityksen mukaan Ruokavirasto toimisi vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksymisestä ja ilmoittamisesta vastaavana viranomaisena. Esityksessä ehdotetaan myös, että automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tehty päätös voitaisiin allekirjoittaa koneellisesti. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 16.4.2020 samanaikaisesti kuin asetuksen vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksia koskevia säädöksiä ryhdytään soveltamaan. 
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Valiokunta toteaa, että uuteen EU:n lannoitevalmisteasetukseen liittyvä kansallinen lannoitevalmistelain uudistaminen on tarkoitus aloittaa tänä vuonna, jolloin lannoitevalmistelakiin on tarkoitus tehdä EU:n lannoitevalmistelainsäädännön edellyttämät muutokset sekä huomioida myös kansallisella lannoitevalmistesektorilla tapahtuneet muutokset kuten kiertotalouden aiheuttamat muutokset raaka-aineissa. Muun muassa ravinteiden kierrätys lannoitevalmisteiksi johtaa eloperäisten raaka-aineiden osalta eräisiin sääntelyn rajapintakysymyksiin. Valiokunta katsoo, että näihin kysymyksiin tulee palata lannoitevalmistelain uudistamisen yhteydessä. 
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä jäljempänä ehdotettavin muutoksin. 
VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
3 a luku. Vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitokset
15 b §. Ilmoitetun vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksen hyväksymistä koskeva hakemus.
Valiokunta ehdottaa, että pykälän 3 momentin sääntelyä ilmoitettuihin laitoksiin sovellettavista hallinnon yleislaeista tarkistetaan vastaamaan lainsäädännössä yleisesti käytettyä viittaustekniikkaa. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 3/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 
Valiokunnan muutosehdotukset
Laki 
lannoitevalmistelain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan lannoitevalmistelain (539/2006) 2 §:n 2 momentti sekä 
lisätään lakiin uusi 3 a luku ja 28 a § seuraavasti: 
2 § 
Soveltamisala 
Tässä laissa säädetään lisäksi lannoitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003, jäljempänä lannoiteasetus, valvonnasta ja muusta sen edellyttämästä täytäntöönpanosta. Lisäksi tässä laissa säädetään EU-lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien säädösten vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä asetuksen 1107/2009 muuttamisesta sekä asetuksen N:o 2003/2003 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen neuvoston asetuksen (EU) 2019/1009, jäljempänä EU:n lannoitevalmisteasetus, soveltamisalaan kuuluvien lannoitevalmisteiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksymisestä ja nimeämisestä ilmoitetuiksi laitoksiksi sekä muusta siihen liittyvästä täytäntöönpanosta. 
3 a luku 
Vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitokset 
15 a § 
Ilmoittamisesta vastaava viranomainen 
EU:n lannoitevalmisteasetuksen 21 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ilmoittamisesta sekä hyväksymisestä ja nimeämisestä vastaava viranomainen on Ruokavirasto.  
15 b § 
Ilmoitetun vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksen hyväksymistä koskeva hakemus 
Suomeen sijoittautuneen vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksen on haettava ilmoitetuksi laitokseksi hyväksymistä ja nimeämistä Ruokavirastolta. Vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksia koskevista vaatimuksista säädetään EU-lannoitevalmisteasetuksen 24 artiklassa. 
Hakemukseen on liitettävä tiedot ja todistukset vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitokselta edellytettävien arviointimenettelyjä koskevien vaatimusten täyttymisestä niiden EU-lannoitevalmistetyyppien tai tuoteluokkien osalta, joiden osalta laitos katsoo olevansa pätevä. Lisäksi hakemukseen on liitettävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön FINAS-akkreditointipalvelun antama akkreditointitodistus, siitä että vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitos täyttää EU:n lannoitevalmisteasetuksen vaatimukset. 
Ilmoitetun vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksen tai sen käyttämän tytäryhtiön tai alihankkijan on tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan noudatettava hallintolakia (434/2003), lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003), kielilakia (423/2003), julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettua lakia (906/2019) ja digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettua lakia (306/2019). Ilmoitetun vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksen tai sen käyttämän tytäryhtiön tai alihankkijan henkilöstöön sovelletaan lisäksi rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä tässä pykälässä tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).  
15 c § 
Ilmoitetuksi laitokseksi hyväksyminen ja hyväksymisen rajaaminen tai peruuttaminen 
Ruokavirasto hyväksyy ja nimeää vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksen ilmoitetuksi laitokseksi, jos vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitos täyttää EU:n lannoitevalmisteasetuksessa asetetut vaatimukset eikä EU:n lannoitevalmisteasetuksen 28 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja vastalauseita ei ole esitetty. 
Hyväksymispäätöksessä määritellään ilmoitetun vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksen pätevyysalue, vahvistetaan laitoksen valvontaan liittyvät järjestelyt sekä asetetaan tarvittaessa sellaisia laitoksen toimintaa koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja ehtoja, joilla varmistetaan tehtävien asianmukainen suorittaminen. 
Hyväksymisen rajaamisesta ja peruuttamisesta säädetään EU:n lannoitevalmisteasetuksen 30 artiklassa. 
15 d § 
Tiedonsaantioikeus 
Ruokavirastolla on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä valvonnan suorittamiseksi EU:n lannoitevalmisteasetuksen 34 artiklassa tarkoitetut välttämättömät tiedot sellaiselta ilmoitetulta vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitokselta, jota EU:n lannoitevalmisteasetuksessa säädetyt velvoitteet koskevat. 
15 e § 
Muutoksenhaku ilmoitetun laitoksen päätöksestä 
Edellä 15 c §:n mukaisesti ilmoitetuksi laitokseksi hyväksytyn vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksen antamaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
28 a § 
Koneellinen allekirjoitus 
Automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tehty tämän lain mukainen päätös sekä asiaan liittyvät asiakirjat voidaan allekirjoittaa koneellisesti. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 25.3.2020 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anne
Kalmari
kesk
varapuheenjohtaja
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Mikko
Lundén
ps
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Jenna
Simula
ps
varajäsen
Marko
Asell
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Carl
Selenius
Viimeksi julkaistu 25.3.2020 15.09