Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

MmVM 4/2018 vp

Viimeksi julkaistu 26.3.2018 14.18

Valiokunnan mietintö MmVM 4/2018 vp HE 10/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta (HE 10/2018 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamiesTapioHakaste
  maa- ja metsätalousministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • ympäristöministeriö
 • saamelaiskäräjät
 • Lapin kalatalouskeskus
 • Metsähallitus
 • Kalatalouden Keskusliitto
 • Outakosken osakaskunta
 • Saamelaismatkailu ja -yrittäjät ry
 • Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
 • Tenon kiinteistönomistajat ry
 • Nuorgamin osakaskunta

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annettua lakia. Esityksen mukaan palveluntuottajan kalastuslupien myyntiin liittyvien tehtävien suorittamisesta perittävää maksua sekä saalisrekisterin pitäjälle toimitettavia tietoja koskevia säännöksiä muutettaisiin. Lisäksi alle 18-vuotiaille voitaisiin myöntää matkailukalastuslupa hyvin edullisesti tai maksutta.  

Esityksen tarkoituksena on yhtenäistää kalastuslupien myyntitehtävien suorittamisesta perittävän maksun määrää sekä parantaa saalistietojen luotettavaa keräämistä. Kalastuslupien hinnoitteluun liittyvillä muutoksilla pyritään joustavoittamaan lapsille myönnettävien lupien hinnoittelua. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2018. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta toteaa, että esityksessä ehdotetut muutokset koskevat palveluntuottajan kalastuslupien myyntiin liittyvien tehtävien suorittamisesta perittävää maksua, saalisrekisterin pitäjälle toimitettavia tietoja sekä lapsille myönnettävien matkailukalastuslupien hinnoittelun joustavoittamista. 

Hallituksen esityksessä palveluntuottajien luvanmyyntitehtävästä perittävän maksun määrää ehdotetaan tarkennettavaksi vastaamaan paremmin siitä aiheutuvaa työmäärää. Luvanmyynnin yhteydessä mm. tarkistetaan, että kalastusvälineiden mukana ei leviä Gyrodactylus salaris -loista. Muutoksella asetetaan kalastusluvista perittäville maksuille kiinteähintainen palkkio sellaisille luville, joiden hinta on alhainen. Maksun vähimmäismäärä on 3 euroa kalastusvuorokautta kohti ja 60 euron hintaista lupaa kalliimmille luville enintään viisi prosenttia luvan hinnasta. Myyntipalkkion muutos koskee vain matkailukalastuslupien myyntiä, ei paikalliskalastajien lupia tai Tenonjokilaakson ulkopuolella asuvien kalastusoikeuden omistajien lupia, jotka ostetaan suoraan ELY-keskukselta. Valiokunta korostaa, että kalastuslupien hinnat myyntipalkkioineen on pidettävä kohtuullisina. 

Saalistietojen luotettavan keräämisen varmistamiseksi luvan myynnistä vastaava taho sekä palveluntuottaja velvoitetaan ilmoittamaan luvan ostajien nimi- ja yhteystiedot saalisrekisterin toimivaltaiselle rekisterinpitäjälle. Näiden tietojen avulla saadaan nykytilannetta paremmin varmistettua kattavan saalistiedon kerääminen Tenojoen sivuvesistöissä, missä luvanmyynti ei tapahdu sähköisen järjestelmän kautta. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että kattavat ja luotettavat saalistiedot ovat tärkeitä lohikantojen tilan arvioinnin kannalta, ja pitää ehdotettua muutosta kannatettavana. 

Valiokunta toteaa, että kalastuskaudella 2017 lasten kalastuslupien puuttuminen nähtiin ongelmaksi matkailupalvelujen kannalta. Norjassa ei peritty maksua alle 16-vuotiaille myydyistä luvista kesällä 2017, mutta hinnoille asetettu vaihteluväli Suomessa ei mahdollistanut alaikäisille maksuttomia lupia tai niin edullisia lupia kuin katsottiin tarpeelliseksi. Lain 10 §:ään ehdotettujen muutosten myötä alle 18-vuotiaille voidaan myöntää matkailukalastuslupa hyvin edullisesti tai maksutta. Valiokunta pitää lasten ja nuorten kalastusharrastuksen edistämistä tärkeänä ja ehdotettua muutosta tältä osin hyvänä ja kannatettavana. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että lapsen matkailukalastusluvan edellytyksenä on oltava siihen liittyvä aikuisen kalastuslupa sekä kalastaminen kyseisen kalastusluvan lunastaneen aikuisen välittömästi läsnäollessa ja valvonnassa.  

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 10/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 15.3.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
AnneKalmarikesk
varapuheenjohtaja
KariKulmalasin
jäsen
MarkkuEestiläkok
jäsen
PerttiHakanenkesk
jäsen
HannaHalmeenpäävihr
jäsen
ReijoHongistosin
jäsen
SusannaKoskikok
jäsen
JariMyllykoskivas
jäsen
JuhaPylväskesk
jäsen
TyttiTuppurainensd
jäsen
HarryWallinsd
jäsen
PeterÖstmankd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

istuntoasiainneuvos
MiikaSuves