Viimeksi julkaistu 28.6.2022 12.51

Valiokunnan mietintö MmVM 4/2022 vp LA 33/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Lakialoite laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

JOHDANTO

Vireilletulo

Lakialoite eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (LA 33/2022 vp). Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

LAKIALOITE

Lakialoitteella esitetään säädettäväksi laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Lakiehdotus vastaa sisällöltään olennaisilta osin hallituksen esitykseen HE 56/2022 vp sisältynyttä ehdotusta laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä. Maa- ja metsätalousvaliokunta on mietinnössään (MmVM 3/2022 vp — HE 56/2022 vp) pitänyt esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltanut lakiehdotuksen hyväksymistä tietyin muutoksin. Valiokunta toistaa mietinnön yleisperusteluissa ja yksityiskohtaisissa perusteluissa esittämänsä. Valiokunta esitti muutoksia lakiehdotuksen valvontaviranomaisia ja kalastuksenvalvojia koskevaan 8 §:ään sekä voimaantuloa koskevaan 7 §:ään. Hallituksen esityksen mukaan esitetyn lain oli tarkoitus tulla voimaan 1.6.2022 ja olla voimassa 31.12.2022 asti. Eduskunnan vastauksen antamiseen ja lain vahvistamiseen tarvittavan ajan vuoksi voimaantuloajankohtaa oli tarpeen jonkin verran siirtää esitetystä, mistä syystä valiokunta esitti voimaantulopäivämäärän jättämistä avoimeksi 7 §:ssä. Valiokunta piti kuitenkin tärkeänä, että laki tulee voimaan mahdollisimman pian.  

Edellä mainitun mietinnön hyväksymisen ja hallituksen esitykseen sisältyneen lakiehdotuksen täysistuntokäsittelyn jälkeen on ilmennyt tarve muuttaa vielä nopealla aikataululla hallituksen esitykseen sisältyneen lakiehdotuksen 1 ja 2 §:ää. Lakiehdotuksen 1 ja 2 §:ssä säädettäväksi esitetty Tenojoen vesistöä koskeva kalastuskielto ja lohenpyyntiin tarkoitettujen välineiden kielto oli muotoiltu siten, että kiellot olisivat lain voimaantuloajankohdasta riippumatta tulleet voimaan jo 1.6.2022. Tästä olisi puolestaan yhdessä lakiehdotuksen 3 §:n rangaistussäännöksen kanssa muodostunut perustuslain rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vastainen taannehtiva kriminalisointi. Tarkoituksena Tenojoen lohenkalastuksen kieltoa koskevaa hallituksen esitystä laadittaessa ja asiaa eduskunnassa käsiteltäessä on ollut, että lakiehdotuksen 1 ja 2 §:n mukaiset kiellot tulevat voimaan lain voimaan tullessa ja ovat voimassa määräaikaisen lain voimassaolon ajan 31.12.2022 asti siten kuin lakialoitteeseen sisältyvässä lakiehdotuksessa ehdotetaan. Maa- ja metsätalousvaliokunta pitää lakiehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana lakialoitteeseen LA 33/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 2.6.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anne Kalmari kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ritva Elomaa ps 
 
jäsen 
Markku Eestilä kok 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Satu Hassi vihr 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Heli Järvinen vihr 
 
jäsen 
Mikko Lundén ps 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Piritta Rantanen sd 
 
jäsen 
Arto Satonen kok 
 
jäsen 
Jenna Simula ps 
 
jäsen 
Peter Östman kd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Tuire Taina