Viimeksi julkaistu 6.5.2021 9.25

Valiokunnan mietintö MmVM 6/2021 vp HE 36/2021 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallin-nonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 36/2021 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen 
    maa- ja metsätalousministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen toimituskokousten järjestämisessä covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annetun lain sekä yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain voimaantulosäännöksiä siten, että lakien voimassaoloa jatkettaisiin 31.12.2021 saakka. Tarkoituksena on jatkaa epidemian johdosta keväällä 2020 säädettyjen väliaikaisten lakien voimassaoloa siten, että kiinteistötoimituksia, osakaskuntien kokouksia sekä poronhoitolaissa tarkoitettuja kokouksia voitaisiin järjestää myös etäosallistumiseen ja rajoitetusti kirjalliseen menettelyyn perustuen taikka siirtää vuoden 2021 ajan covid-19-epidemian vaikutusten minimoimiseksi. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa vuoden 2021 loppuun. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Maa- ja metsätalousvaliokunta toteaa, että esityksen tarkoituksena on jatkaa kahden keväällä 2020 säädetyn määräaikaisen lain voimassaoloa. Lakien voimassaoloa jatkettiin jo kertaalleen loppuvuodesta 2020 kesäkuun 2021 loppuun saakka. Laissa säädetyillä väliaikaisilla menettelyillä on helpotettu sopeutumista covid-19-epidemian johdosta annettuihin rajoituksiin kiinteistötoimituksissa sekä yhteismetsälaissa, yhteisaluelaissa ja poronhoitolaissa tarkoitettujen yhteisöjen eräissä edellä mainittujen lakien mukaisissa kokouksissa. Valiokunta katsoo, että poikkeusmenettelyjen voimassaoloa on tarpeen jatkaa vuoden 2021 loppuun saakka. Valiokunta korostaa lisäksi, että väliaikaisista poikkeusmenettelyistä saatuja kokemuksia on syytä hyödyntää ja harkita menettelyiden parhaiden puolien saattamista osaksi normaaliajan lainsäädäntöä. 

Hallituksen esityksessä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 36/2021 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 15.4.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anne Kalmari kesk 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Satu Hassi vihr 
 
jäsen 
Mikko Lundén ps 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Piritta Rantanen sd 
 
jäsen 
Jenna Simula ps 
 
jäsen 
Peter Östman kd 
 
varajäsen 
Tuomas Kettunen kesk 
 
varajäsen 
Janne Sankelo kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Tuire Taina