Viimeksi julkaistu 8.5.2021 19.34

Valiokunnan mietintö MmVM 7/2018 vp HE 27/2018 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 13 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 13 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 27/2018 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • hallitussihteeri Mika Saari 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • erityisasiantuntija Aulis Kuusela 
  Maaseutuvirasto
 • tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen 
  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • kehityspäällikkö Sonja Lilius 
  Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Paliskuntain yhdistys

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maatalouden rakennetuista annettua lakia sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annettua lakia. 

Kuluvan ohjelmakauden alkaessa maatalouden rakennetuista annetun lain nojalla myönnettävää nuoren viljelijän aloitustukea sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain nojalla myönnettävää nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea tuli hakea ennen tilanpidon aloittamista. 

Euroopan unionin lainsäädäntöä on muutettu vuoden 2018 alusta voimaan tulleella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella siten, että aloitustukea koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 24 kuukautta toiminnan aloittamispäivän jälkeen. 

Lakiehdotusten tarkoituksena on saattaa kansallinen lainsäädäntö vastaamaan muuttunutta Euroopan unionin lainsäädäntöä nuoren viljelijän aloitustuen ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustuen hakemisen määräajan osalta. 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan ensi tilassa ja sovellettaviksi 1 päivästä tammikuuta 2018. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 27/2018 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 4.5.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anne Kalmari kesk 
 
jäsen 
Markku Eestilä kok 
 
jäsen 
Pertti Hakanen kesk 
 
jäsen 
Teuvo Hakkarainen ps 
 
jäsen 
Hanna Halmeenpää vihr 
 
jäsen 
Lasse Hautala kesk 
 
jäsen 
Reijo Hongisto sin 
 
jäsen 
Susanna Koski kok 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Tytti Tuppurainen sd 
 
jäsen 
Harry Wallin sd 
 
jäsen 
Peter Östman kd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Carl Selenius