Viimeksi julkaistu 11.5.2022 13.48

Valiokunnan mietintö MmVM 7/2021 vp HE 262/2020 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 262/2020 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • neuvotteleva virkamies Mirja Kiviranta 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen 
  oikeusministeriö
 • erityisasiaintuntija Emilia Laitala 
  valtiovarainministeriö
 • yksikönjohtaja Tiina Lapveteläinen 
  Ruokavirasto
 • tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen 
  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Maanmittauslaitos
 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Luonnonvarakeskus
 • Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ruokahallinnon tietovarannosta, jolla kumottaisiin voimassa oleva laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ruoka- ja luonnonvaratilastoista annettua lakia ja riistavahinkolakia sekä tehtäväksi 12 lakiin, joihin sisältyy erityissäännöksiä ehdotetun lain soveltamisalaan kuuluvista rekistereistä, uudistuksesta johtuvat viittaustekniset muutokset ja tarvittavat muut muutokset. 

Ehdotettu uusi laki sisältäisi tarvittavat EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä kansallisia yleislakeja ja hallinnonalan erityislakeja täydentävät säännökset maa- ja puutarhatalouteen, maataloustuotteiden markkinajärjestelyihin ja maaseudun kehittämiseen, elintarvikkeiden ja maa-, puutarha- ja metsätalouden tuotantopanosten turvallisuuteen ja laatuun sekä eläinten terveyteen, eläinten hyvinvointiin ja kasvinterveyteen liittyvien rekisteritietojen ja muiden tietoaineistojen käsittelystä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. 

Esityksen tavoitteena on selkeyttää rekisterinpitoon liittyvät vastuut, varmistaa tarvittavat käyttöoikeudet tietoon sekä poistaa tarpeettomat päällekkäisyydet yleislainsäädäntöön nähden. Tavoitteena on aiempaa paremmin vastata digitalisaation luomiin tarpeisiin sekä turvata riittävä paikkatietoa ja ympäristötietoa koskevien avoimuusvelvoitteiden täytäntöönpano rekisteröityjen oikeusturva varmistaen.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2021. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Maa- ja metsätalousvaliokunta toteaa, että hallituksen esitykseen sisältyvillä lakiehdotuksilla selkeytetään ruokahallinnon tietovarantoon sisältyvien tietojen käyttömahdollisuuksia     ja  hallinnonalan viranomaisten keskinäisen tiedonvaihdon mahdollisuuksia. Valiokunta pitää tärkeänä esityksen tavoitetta sääntelyn ja eri toimijoiden vastuiden selkiyttämisestä sekä päällekkäisyyksien poistamisesta yleislainsäädäntöön nähden. Myös viranomaisen hallussa olevien tietojen hyödyntämismahdollisuuksien lisääminen on tärkeää. Erityisesti paikkatietojen jakamisen on katsottu tuovan uusia mahdollisuuksia maataloustuotantoon esimerkiksi koneyhteistyön ja satojen seuraamisen osalta.  

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että maatalousyrittäjät tuottavat paljon erilaajuista ja -tasoista tietoa, joka voidaan katsoa säännöksissä tarkoitetuksi ympäristö- tai paikkatiedoksi. Ympäristötieto ja paikkatieto ovat laajoja käsitteitä, joiden taustalla ovat erityisesti Århusin yleissopimus ja EU:n Inspire- ja ympäristötietodirektiivit. Kyseisiin direktiiveihin liittyvät tulkinnat ja suhde tietosuojaa koskevaan sääntelyyn ovat vielä osin vakiintumattomat. Valiokunta painottaa, että viranomaisten tulee huolehtia tietosuojasta ja tietoturvasta maatalousyrittäjien yksityisyyden suojan turvaamiseksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että direktiivien edellyttämä avoimuuden lisääminen tehdään tavalla, joka irrottaa verkossa julkaistavat tai ympäristötietona luovutettavat tiedot luonnollisten henkilöiden suorista tunnistetiedoista. Esimerkiksi viljelijän nimi tai osoite taikka tilatunnus eivät ehdotetun ruokahallinnon tietovarantoa koskevan lain mukaan ole säännöksissä tarkoitettua paikkatietoa tai ympäristötietoa, eikä lain 11 §:n mukaista tietopyyntöä ole mahdollista yksilöidä tällaisen tiedon perusteella. 

Valiokunta toteaa lopuksi, että uuden EU:n rahoituskauden myötä nyt käsillä olevaa lainsäädäntöä on tarpeen tarkastella monelta osin uudelleen ja muun muassa maatalouden tukien toimeenpanosta annettu laki on tarkoitus korvata uudella lailla. Tässä yhteydessä edellä mainittuja tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä tarpeita ja säännösten kirjoitustapaa voidaan arvioida laajemmin uudelleen. 

Hallituksen esityksessä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä jäljempänä ehdotettavin muutoksin. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Laki ruokahallinnon tietovarannosta 

5 §. Rekistereihin liittyvät vastuut.

Pykälän 1 momentissa täsmennetään ne vastuut, jotka kuuluvat yhteisrekisterinpitäjistä vain Ruokavirastolle. Valiokunta ehdottaa momentin sanamuotoa muutettavaksi siten, että säännöksestä selkeämmin käy ilmi viraston vastuu rekistereihin liittyvien palveluiden teknisestä toteuttamisesta. Oikeudesta päättää teknisen rajapinnan ja katseluyhteyden avaamisesta säädetään esityksen mukaan erikseen lain 6 §:ssä. 

6 §. Tietojen luovuttamisesta päättäminen.

Valiokunta ehdottaa pykälän 1 momenttia täsmennettäväksi tietojen luovuttamisesta päättävää viranomaista koskevan sääntelyn osalta. Ehdotettu viittaus julkisuuslakiin jättää osin avoimeksi, millä perusteella julkisuuslain 13 §:ssä mainittu toimivaltaa koskeva kriteeri (”viranomainen, jonka hallussa asiakirjat ovat”) yhteisrekisterinpitäjyydessä määräytyy. Yhteisrekisterinpitäjyydestä huolimatta kaikilla viranomaisilla ei ole pääsyä sähköisissä järjestelmissä kaikkiin tietoihin, mistä syystä tietojen luovuttamisesta tulee ensisijaisesti päättää sen viranomaisen, jonka käsiteltävänä olevaan asiaan tiedot liittyvät. Täydentävä viittaussäännös julkisuuslakiin on kuitenkin edelleen tarpeen, sillä julkisuuslaissa on säännöksiä niitä tilanteita varten, joissa samat asiakirjat ja tiedot ovat usean viranomaisen hallussa. Näissä tilanteissa viranomainen voi siirtää tietopyynnön sen viranomaisen käsiteltäväksi, joka asiakirjan on laatinut tai jonka hoidettavana olevaan asiaan se keskeisimmin liittyy. 

Valiokunta esittää myös pykälän 2 momenttia täsmennettäväksi osin vastaavasti kuin 1 momenttia. Säännös täydentää 1 momentin säännöstä tietojen luovuttamista koskevasta toimivallasta tietojen sähköistä luovutustapaa koskevan päätöksen osalta. 

13 §. Vastuu tietoaineistojen arkistoon siirtämistä koskevasta suunnittelusta ja tuhoamisesta.

Valiokunta ehdottaa pykälästä poistettavaksi viittauksen julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain 5 §:ään. Vaikka kyseinen 5 § koskeekin laajasti tietojen arkistointiin liittyviä kysymyksiä, säädetään arkistoinnista varsinaisesti arkistolaissa, johon myös julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain 5 §:ssä viitataan. Viittaus saattaa näin ollen aiheuttaa epäselvyyttä lakien välisistä suhteista.  

2. Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta 

36 §. Eläinkuljettajarekisteri.

Valiokunta esittää pykälän 2 momenttia täydennettäväksi siten, että eläinkuljettajista julkaistavat tiedot rajataan myös kansallisessa lainsäädännössä täsmällisemmin tietosuojan varmistamiseksi. Säännöksessä viitataan EU:n eläinkuljetusasetukseen, jonka 13 artiklan ja voimassa olevan eläinten kuljetuksesta annetun lain viittaussäännöksen mukaisesti Ruokaviraston sivuilla julkaistussa kuljettajalupia koskevassa luettelossa on mainittu luvan saaneen yrityksen tai tahon nimi, lupanumero ja luvan myöntänyt viranomainen. 

3. Laki riistavahinkolain muuttamisesta 

34 §. Viranomaisten tietojensaantioikeus.

Selvyyden vuoksi valiokunta ehdottaa Ruokaviraston ruokahallinnon tietovarannossa olevien tietojen käyttöoikeutta koskevaan 2 momenttiin lisättäväksi sanat ”korvausta koskevan asian käsittelemiseksi”. Pykälän 2 momentissa viitataan jo 1 momentissa tarkoitettuihin tietoihin, mutta säännöksessä on tarpeen rajata myös tietojen käyttötarkoitusta vastaavasti kuin 1 momentissa. 

36 a §. Tuensaajien julkaiseminen.

Valiokunta korjaa pykälään jääneen kirjoitusvirheen. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 262/2020 vp sisältyvän 4.—15. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 262/2020 vp sisältyvän 1.—3. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

1. Laki ruokahallinnon tietovarannosta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Lain soveltamisala 
Tätä lakia sovelletaan Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia toimenpiteitä, unionin rahoittamia maaseudun kehittämistoimia ja näitä täydentäviä kansallisia toimenpiteitä koskevia hallintotehtäviä sekä elintarvikkeiden ja maa-, puutarha- ja metsätalouden tuotantopanosten turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden edistämistä, valvontaa ja tutkimusta koskevia hallintotehtäviä varten pidettäviin rekistereihin ja muihin mainittuihin tehtäviin liittyviin tietoaineistoihin (ruokahallinnon tietovaranto). 
Mitä tässä laissa säädetään, ei vaikuta viranomaisten velvollisuuksiin pitää asiarekisterejä niiden käsittelyssä olevista ja olleista asioista.  
Tämä laki ei koske vapaaehtoisuuden perusteella tilastotarkoitukseen kerättyjä tietoja. 
2 § 
Suhde muuhun lainsäädäntöön 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen ja niiden luovuttamiseen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) sekä viranomaisen asiakirjojen tiedonhallintaan julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettua lakia (906/2019).  
Henkilötietojen käsittelyyn ei sovelleta luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa. 
Tätä lakia ei sovelleta, jos muussa maa- ja metsätalousministeriön toimialan lainsäädännössä säädetään toisin. 
3 § 
Ruokahallinnon tietovarannon käyttötarkoitus 
Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavat viranomaiset ja julkista hallintotehtävää hoitavat tahot käyttävät ruokahallinnon tietovarantoa mainittujen tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa seuraaviin tarkoituksiin: 
1) tukien hakemiseen, hallinnointiin ja valvontaan; 
2) lainsäädännön noudattamisen valvontaan; 
3) viranomaisen toimeenpano-, suunnittelu-, selvitys-, tilastointi- ja tutkimustehtäviin. 
Lisäksi ruokahallinnon tietovarantoa käytetään kasvinjalostajanoikeudella suojatun lajikkeen viljelystä maksettavan korvauksen perintään. 
4 § 
Rekistereihin talletettavat tiedot 
Ruokahallinnon tietovarannon rekisteriin voidaan tallettaa luonnollisen henkilön tunnistetiedot, yritys- ja yhteisötunnus sekä asiakkaalle annettu rekisteritunnus. 
Lisäksi ruokahallinnon tietovarannon rekisteriin voidaan tallettaa tiedot, jotka ovat tarpeen asioiden käsittelemiseksi, ratkaisemiseksi ja valvomiseksi laissa ja Euroopan unionin lainsäädännössä sekä Suomea sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa säädetyllä tavalla. 
5 § 
Rekistereihin liittyvät vastuut 
Ruokavirasto, aluehallintovirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja kunta ovat ruokahallinnon tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä. Ruokavirasto vastaa rekisterien yleisestä toiminnasta ja käytettävyydestä, tietojen eheydestä, suojaamisesta ja säilyttämisestä sekäValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  rekistereihin liittyvien palvelujen teknisestä toteuttamisesta. Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi teknisestä rajapinnasta ja katseluyhteydestä tietojen tallettamista, yhdistämistä, luovuttamista ja muuta käsittelyä varten. Poistoehdotus päättyy 
Kukin rekisterinpitäjä vastaa käsittelyvastuullaan olevien tietojen yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetusta täsmällisyydestä, 16 artiklan mukaisesta tietojen oikaisemisesta sekä 32 artiklan 4 kohdan mukaisista toimenpiteistä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistamiseksi ja kouluttamiseksi henkilötietojen turvalliseen käsittelyyn. Kukin rekisterinpitäjä toteuttaa yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaista rekisteröidyn oikeutta saada pääsy omiin tietoihin hallussaan olevien tietojen osalta. Ruokavirasto vastaa muista yleisessä tietosuoja-asetuksessa rekisterinpitäjälle säädetyistä velvollisuuksista.  
Edellä 1 §:ssä säädettyjä tehtäviä hoitavat muut viranomaiset ja julkista hallintotehtävää hoitavat tahot kuin rekisterinpitäjät päivittävät ja käsittelevät ruokahallinnon tietovarannon rekisterien tietoja säädettyjen tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa Ruokaviraston toimiessa rekisterinpitäjänä. Tietoja rekisteriin tallettanut viranomainen tai taho on vastuussa tallettamiensa tietojen oikeellisuudesta. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ruokahallinnon tietovarannon rekisterien hallinnointiin liittyvistä rekisterinpitäjien ja 3 momentissa tarkoitettujen muiden viranomaisten ja tahojen vastuista.  
6 § 
Tietojen luovuttamisesta päättäminen 
Ruokahallinnon tietovarannon tietojen luovuttamisesta Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi voi päättää se 1 §:ssä säädettyjä tehtäviä hoitava viranomainen tai taho, jonka käsiteltävänä olevaan tai olleeseen asiaan viranomaisen hallussa olevat tiedot liittyvät Muutosehdotus päättyy. Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi päättävästä viranomaisesta ja päätöksenteosta säädetään Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tietojen luovuttamisesta päättämiseen sovelletaan muutoin, mitä Muutosehdotus päättyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi säädetään Muutosehdotus päättyy.  
Ruokavirasto voi päättää teknisen rajapinnanValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  ja katseluyhteyden  Muutosehdotus päättyyavaamisesta ruokahallinnon tietovarannon rekisteriin, jos pyyntö koskee Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tietoja, jotka ovat Ruokaviraston lisäksi myös yhden tai useamman muun 1 §:ssä tarkoitettuja hallintotehtäviä hoitavan Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi usean Poistoehdotus päättyy viranomaisen tai tahon hallussa Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi olevia tietoja Poistoehdotus päättyy. Lisäksi se voi tuottaa ja luovuttaa ruokahallinnon tietovarannon tiedoista tietoaineistoja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 21 §:n mukaisesti.  
7 § 
Hallinnonalan viranomaisten keskinäinen tietojenvaihto 
Jos viranomainen 1 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan saa julkisia tietoja, joiden se arvioi voivan johtaa toisen viranomaisen toimenpiteisiin elintarvikkeiden tai maa- tai metsätalouden tuotantopanosten turvallisuuden, eläinten tai kasvien terveyden, eläinten hyvinvoinnin taikka tukien hallinnoinnin varmistamiseksi, sen tulee ilmoittaa tiedoista toimivaltaiselle viranomaiselle. 
8 § 
Tietojen luovuttaminen salassapitosäännösten estämättä muille viranomaisille ja kansainvälisille toimielimille 
Ruokahallinnon tietovarantoon sisältyviä tietoja saadaan salassapitosäännösten estämättä luovuttaa ulkomaan viranomaiselle ja toimielimelle, jos Euroopan unionin lainsäädännössä tai Suomea sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa tätä edellytetään. 
Edellä 1 §:ssä tarkoitettuja hallintotehtäviä hoitava viranomainen voi lisäksi omasta aloitteestaan luovuttaa salassapitosäännösten estämättä ruokahallinnon tietovarannon tietoja, jotka ovat välttämättömiä: 
1) esitutkintaviranomaisille rikosten ennalta estämistä, paljastamista, selvittämistä ja syyteharkintaan saattamista varten; 
2) syyttäjälle Syyttäjälaitoksesta annetun lain (32/2019) 9 §:ssä säädettyjä tehtäviä varten;  
3) rahanpesun selvittelykeskukselle rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain (445/2017) 2 §:ssä säädettyjä tehtäviä varten; 
4) Verohallinnolle Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 2 §:ssä säädettyjä tehtäviä varten; 
5) työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006) tarkoitetulle työsuojeluviranomaiselle työsuojelua koskevia lakisääteisiä valvontatehtäviä varten. 
9 § 
Tuensaajien julkaiseminen 
Ruokavirasto julkaisee ruokahallinnon tietovarannon tietojen perustella tuensaajat ja saadut tuet Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti. 
10 § 
Eräiden paikkatietojen julkaiseminen ja luovuttaminen 
Paikkatietoinfrastruktuurista annetussa laissa (421/2009) säädetään viranomaisten velvollisuudesta saattaa paikkatietoaineistoja ja -palveluja yleisesti käytettäviksi.  
Paikkatietoinfrastruktuurista annetussa laissa säädettyjen avoimuusvelvoitteiden toteuttamiseksi Ruokavirasto voi sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 13 §:n 2 momentissa ja 16 §:n 3 momentissa säädetään, julkaista seuraavia ruokahallinnon tietovarantoon sisältyviä julkisia paikkatietoja yleisessä tietoverkossa aineiston katselua tai lataamista varten:  
1) peltolohkoja koskevat tiedot; 
2) tukihakemuksissa ilmoitettavat ja hakemuksen käsittelyssä syntyvät kasvulohkoja koskevat tiedot; 
3) lohkoja koskevat rekisteröintitunnukset.  
Julkaistaviin tietoihin ei saa sisältyä eikä hakuperusteena käyttää maatilan rekisteröintitunnuksia eikä henkilön nimiä, osoitteita, muita yhteystietoja tai sellaisia muita tietoja, joista luonnollinen henkilö voidaan suoraan tunnistaa.  
Ruokavirasto voi lisäksi pyynnöstä luovuttaa 2 momentissa tarkoitettuja paikkatietoja tarvittaessa yhdistettyinä luonnollisten henkilöiden nimiin ja muihin yhteystietoihin sekä maatilojen rekisteröintitunnuksiin sellaista toimintaa varten, jonka tavoitteena on maataloutta ja yhteiskuntaa hyödyttävien muiden kuin suoramarkkinointiin liittyvien paikkatietoon perustuvien palvelujen kehittäminen ja tarjoaminen edellyttäen, että toiminnassa ei julkaista luonnollisten henkilöiden suoria tunnistetietoja yleisessä tietoverkossa 3 momentin vastaisesti eikä luovuteta rekisteröityjen tunnistetietoja sivullisille. Luovutettuja tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on luovutettu. 
11 § 
Julkisen ympäristötiedon luovuttaminen 
Ruokahallinnon tietovarannosta saa sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 13 §:n 2 momentissa ja 16 §:n 3 momentissa säädetään, pyynnöstä luovuttaa julkisia ympäristötietoja ilman että pyyntöä tarvitsee perustella. Ympäristötiedolla tarkoitetaan: 
1) ilman, veden, maaperän, maa-alueiden, maiseman ja muiden vastaavien ympäristön osa-alueiden tilaa ja keskinäistä vuorovaikutusta sekä biologista monimuotoisuutta koskevia tietoja; 
2) tietoja 1 kohdassa tarkoitettuihin osa-alueisiin tai biologiseen monimuotoisuuteen vaikuttavista tai todennäköisesti vaikuttavista tekijöistä, suunnitelmista ja toimenpiteistä sekä suunnitelmia ja toimenpiteitä koskevista taloudellisista analyyseistä ja oletuksista; 
3) elintarvikkeiden ja ympäristön turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevia tietoja siltä osin kuin 1 tai 2 kohdassa mainitut seikat vaikuttavat tai voivat vaikuttaa niihin. 
Pyydettäviä tai luovutettavia ympäristötietoja ei saa yksilöidä maatilan rekisteröintitunnuksen perusteella eikä henkilön nimen, osoitteen, muun yhteystiedon tai sellaisen muun tiedon perusteella, josta luonnollinen henkilö voidaan suoraan tunnistaa. 
Luovutuksensaajalle tulee ilmoittaa, että henkilötietojen suojaa koskevat säännökset tulevat sovellettaviksi, jos ympäristötietoja yhdistetään luonnollisia henkilöitä koskeviin tietoihin. 
12 § 
Tietojen poistaminen rekisteristä 
Jollei laissa toisin säädetä, henkilötiedot poistetaan ruokahallinnon tietovarantoon sisältyvästä rekisteristä viimeistään kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun asiakasta koskevia tietoja on viimeksi käsitelty. Tietoa ei kuitenkaan poisteta, jos tiedon säilyttäminen on välttämätöntä lakiin perustuvan tehtävän hoitamiseksi, vireillä olevan asian takia tai Euroopan unionin tai muun lainsäädännön mukaisen tarkastuksen suorittamiseksi taikka jos Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetään tiedon säilyttämistä. Tieto on poistettava rekisteristä välittömästi sen jälkeen, kun käsittelylle ei ole laissa säädettyä perustetta. 
13 § 
Vastuu tietoaineistojen arkistoon siirtämistä koskevasta suunnittelusta ja tuhoamisesta 
Ruokavirasto huolehtii Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain 5 §:n mukaisesta Poistoehdotus päättyy tietoaineistojen arkistointia tai tuhoamista koskevasta suunnittelusta sekä tietoaineistojen säilytysaikojen määrittämisestä ja tuhoamisesta niiden rekistereiden osalta, joita pidetään Ruokavirastosta annetun lain (371/2018) 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen maksajavirastotehtävien hoitamista varten. Muilta osin tehtävistä huolehtii se rekisterinpitäjä, jonka käsittelyvastuulle tiedot kuuluvat, jollei rekisterinpitäjien kesken erikseen sovita, että Ruokavirasto huolehtii tehtävistä muun rekisterinpitäjän puolesta. 
14 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Tällä lailla kumotaan maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annettu laki (284/2008). 
Tämän lain tultua voimaan tarkoitetaan muussa laissa tai asetuksessa olevalla viittauksella kumottavaan lakiin tätä lakia ja viittauksella maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmään ruokahallinnon tietovarantoa. 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään  
muutetaan eläinten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006) 36 §, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1501/2009 ja 72/2019, seuraavasti: 
36 § 
Eläinkuljettajarekisteri 
Eläinkuljetusten valvontaa varten pidetään valtakunnallista eläinkuljettajarekisteriä. Rekisteriin sovelletaan ruokahallinnon tietovarannosta annettua lakia ( / ). Rekisteriin merkitään: 
1) eläinkuljettajan nimi tai toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus, osoite sekä muut tarvittavat yhteystiedot; 
2) eläinkuljettajaluvan numero; 
3) kuljetettavia eläintyyppejä tai kuljetusmuotoja koskevat rajoitukset; 
4) luvan myöntänyt aluehallintovirasto yhteystietoineen; 
5) eläinkuljetusasetuksen liitteen III luvussa III tarkoitetut kuljettajan tai hoitajan pätevyystodistukseen sisältyvät tiedot ja tieto pätevyystodistuksen tilapäisestä peruuttamisesta; 
6) eläinkuljetusasetuksen liitteen III luvussa IV tarkoitetut maantiekuljetusvälineen hyväksymistodistukseen sisältyvät tiedot sekä kuljetusvälineiden yksilöintiin tarvittavat tiedot; 
7) eläinkuljetusasetuksen 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun karja-aluksen hyväksymistodistukseen sisältyvät tiedot;  
8) tiedot eläinkuljettajaluvan taikka maantiekuljetusvälineen tai karja-aluksen hyväksymistodistuksen peruuttamisesta. 
Ruokavirasto julkaisee ja ylläpitää 1 momentissa tarkoitettujen tietojen perusteella eläinkuljetusasetuksen 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua yleisesti saatavilla olevaa luetteloa eläinkuljettajistaValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , joilla on voimassa oleva lupa, sekä näille annetuista lupanumeroista ja luvan myöntäneestä viranomaisesta. Luettelosta voi käydä ilmi, minkä eläinten kuljetusta tai mitä kuljetusmuotoja varten lupa on myönnetty.  Muutosehdotus päättyyJos eläinkuljettajaluvan haltijana on yksityinen henkilö, luettelossa ei ilman asianomaisen henkilön suostumusta saa olla luvanhaltijan kotiosoitetta tai muita yhteystietoja. 
Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetut tiedot poistetaan rekisteristä, kun pätevyystodistus lakkaa olemasta voimassa. Eläinkuljettajalupaa koskevat tiedot poistetaan rekisteristä viiden vuoden kuluttua siitä, kun lupa lakkaa olemasta voimasta.  
Maa- ja metsätalousministeriöllä, Ruokavirastolla ja tässä laissa tarkoitetulla valvontaviranomaisella on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä eläinkuljetusten valvonnan edellyttämiä tietoja rekisteristä. Sama oikeus on eläinkuljetusten valvomiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla eläinkuljetusasetuksen edellyttämässä laajuudessa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki riistavahinkolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan riistavahinkolain (105/2009) 34 § sekä 
lisätään lakiin uusi 36 a § seuraavasti: 
34 § 
Viranomaisten tietojensaantioikeus  
Maa- ja metsätalousministeriöllä, Ruokavirastolla, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisella ja Suomen metsäkeskuksella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada viranomaiselta korvauksen hakijaa koskevia sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä korvausta koskevan asian käsittelemiseksi. Tällaisia tietoja ovat korvauksen hakijan taloudellista asemaa ja liike- tai ammattitoimintaa taikka muuta korvauksen myöntämisen tai takaisinperinnän kannalta merkityksellistä olosuhdetta koskevat tiedot. 
Ruokavirastolla on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi korvausta koskevan asian käsittelemiseksi Muutosehdotus päättyy käyttää ruokahallinnon tietovarannosta annetussa laissa ( / ) tarkoitetussa ruokahallinnon tietovarannossa olevia 1 momentissa tarkoitettuja tietoja. 
36 a § 
Tuensaajien julkaiseminen 
Ruokavirasto julkaisee riistavahinkorekisterin tietojen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi perusteella Muutosehdotus päättyy tuensaajat ja saadut tuet Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

4. Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (1279/2009) 6 §, 7 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 22 § seuraavasti: 
6 § 
Oikeus suojatun lajikkeen viljelyyn ja velvollisuus maksaa siitä korvaus 
Viljelijällä on oikeus korvausta maksamalla käyttää ja tuottaa lisäystarkoituksiin hallinnassaan olevalla tilalla suojattujen lajikkeiden lisäysaineistoa. Tämä oikeus koskee hybridejä lukuun ottamatta seuraaviin kasvilajeihin kuuluvien lajikkeiden viljelyä: kaura, ohra, ruis, vehnä, ruisvehnä, rypsi, rapsi, pellava, herne, härkäpapu, peruna ja tattari. 
Korvauksen on oltava selvästi pienempi kuin lajikkeen lisäysaineiston markkinoinnissa perittävä rojalti. Kasvinjalostajanoikeuden haltijalle maksettavan kohtuullisen korvauksen määrästä voidaan tehdä sopimus kasvinjalostajanoikeuden haltijan ja viljelijän tai heitä edustavien järjestöjen kesken. Jos sopimusta ei ole tehty tai sitä ei sovelleta, viljelijällä on velvollisuus maksaa kasvinjalostajanoikeuden haltijalle korvaus, joka on 50 prosenttia lajikkeen lisäysaineiston markkinoinnissa perittävästä summasta. 
Viljelijällä, jonka hallinnassa oleva peltopinta-ala on alle 10 hehtaaria, on oikeus korvausta maksamatta käyttää suojatun lajikkeen lisäysaineistoa 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Suojatun perunalajikkeen viljelystä on tällaisessa tapauksessa kuitenkin maksettava korvaus, jos lajikkeen viljelyala on suurempi kuin kaksi hehtaaria tai varhaisperunan katteenalaisessa viljelyssä suurempi kuin yksi hehtaari. 
Viljelijä on velvollinen antamaan pyydettäessä viranomaiselle ja kasvinjalostajanoikeuden haltijalle maksuvelvollisuuden toteamiseksi tarvittavat tiedot. Viranomaisille annettuihin tietoihin sovelletaan ruokahallinnon tietovarannosta annettua lakia ( / ).  
7 § 
Oikeus saada suojattua lajiketta koskevia viljelytietoja 
Kasvinjalostajanoikeuden haltijalla on oikeus saada 6 §:ssä säädetyn viljelijän maksuvelvollisuuden toteuttamiseksi tarvittavat seuraavat tiedot ruokahallinnon tietovarannosta annetussa laissa tarkoitetusta ruokahallinnon tietovarannosta: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
22 § 
Kasvinjalostajanoikeusrekisteri 
Ruokaviraston pitämään kasvinjalostajanoikeusrekisteriin merkitään hyväksytyistä kasvinjalostajanoikeuksista seuraavat tiedot: 
1) kasvinjalostajanoikeuden rekisterinumero; 
2) kasvinjalostajanoikeuden haltijan ja mahdollisen asiamiehen nimi ja yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus, kotipaikka, ilmoitus asiamiehen vaihtumisesta sekä jalostajan nimi ja yhteystiedot; 
3) mihin kasvisukuun ja -lajiin lajike kuuluu sekä lajikekuvauksen tunnistetiedot; 
4) hyväksytty lajikenimi, lajikenimiehdotuksen päivämäärä ja jalostajan tunnus; 
5) hakemuspäivämäärä, hakemusnumero ja julkaisupäivämäärä sekä kasvinjalostajanoikeuden hyväksymispäivämäärä; 
6) myönnetty etuoikeus ja valtio, jossa lajiketta koskeva aikaisempi hakemus on tehty, sekä hakemuspäivä, jolloin hakemus on tehty; 
7) vuosimaksun maksaminen; 
8) myönnetty pakkolupa tai vastavuoroinen pakkolupa ja käyttölupa; 
9) panttioikeus; 
10) Ruokaviraston lainvoimaa vailla olevat päätökset, muutoksenhaut, ulosmittaukset, takavarikkoon asettamiset ja tuomioistuinten asiassa tekemät päätökset; 
11) kasvinjalostajanoikeuden päättymispäivä. 
Jos merkinnän tekemistä rekisteriin ei voida välittömästi ratkaista, rekisteriin tulee merkitä, että merkinnän tekemistä on pyydetty. 
Kasvinjalostajanoikeusrekisteriin ja rekisterin asiakirjoihin sovelletaan muilta osin ruokahallinnon tietovarannosta annettua lakia. 
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä rekisteriin tehtävien 1 momentin mukaisten merkintöjen sisällöstä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

5. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 91 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) 91 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 79/2019, seuraavasti: 
91 § 
Seurannan tietojärjestelmä 
Tukien rahoituksen, myöntämisen, maksamisen, tarkastuksen ja takaisinperinnän sekä niiden vaikutusten seurantaa varten on seurannan tietojärjestelmä, joka koostuu rekistereistä. Rekistereihin sovelletaan ruokahallinnon tietovarannosta annettua lakia ( / ). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

6. Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 69 § sekä 
muutetaan 42 §:n 1 momentti, 43 §, 46 g §:n 1 ja 2 momentti sekä 85 §, sellaisina kuin niistä ovat 42 §:n 1 momentti ja 85 § laissa 207/2018, 46 g §:n 1 momentti laissa 1194/2013 ja 46 g §:n 2 momentti laissa 80/2019, seuraavasti: 
42 § 
Tietojen ilmoittamisessa toimivaltainen viranomainen ja ilmoitusmenettelyt 
Hintaselvityksen antamisesta vastaavan toimijan on toimitettava tiedot Luonnonvarakeskukselle, joka käsittelee tiedot ja toimittaa ne EU:n toimielimille sekä tarvittaessa päättää tietojen luovutuksesta. Edellä 41 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun etyylialkoholialan toimijan on kuitenkin toimitettava tiedot Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle, joka vastaa edellä mainituista toimenpiteistä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
43 § 
Ilmoitettujen tietojen rekisteröinti, käyttö, luovutus ja julkisuus 
Edellä 42 §:ssä tarkoitetut viranomaiset ovat vastaanottamiensa tietojen rekisterinpitäjiä. Ilmoitettuja tietoja voidaan käyttää vain EU:n markkinajärjestelylainsäädännössä tarkoitetulla tavalla tuotealan keskimääräisen hinnan määrittämiseen. 
Jos toimija ilmoittaa vapaaehtoisesti muita tietoja kuin tässä luvussa tarkoitetun velvollisuuden kattamia tietoja, vapaaehtoisesti ilmoitettujen tietojen rekisteröintiin, käyttöön, luovutukseen ja julkisuuteen sovelletaan, mitä ilmoitusvelvollisuuden kohteena olevista säädetään. 
46 g § 
Kaupan pitämiseen liittyvien tietojen rekisteröiminen, käyttö ja luovuttaminen 
EU:n kauppanormilainsäädännön ja tämän lain nojalla viranomaiselle toimitettujen kaupan pitämisen vaatimusten kohteena olevia toimijoita koskevien tietojen rekisteriin merkitsemisestä, käytöstä ja luovuttamisesta vastaa 46 b ja 46 d—46 f §:ssä tarkoitettu kaupan pitämisen vaatimuksiin liittyvissä hakemuksissa ja ilmoituksissa toimivaltainen viranomainen. Kunnan viranomaiselle toimitettujen tietojen osalta näistä tehtävistä vastaa kuitenkin Ruokavirasto, jolle kunnan viranomaisen on toimitettava kyseiset tiedot. 
Rekisteriin sovelletaan ruokahallinnon tietovarannosta annettua lakia ( / ). Tullille toimitettujen tietojen rekisteriin merkitsemiseen, käyttöön ja luovuttamiseen sovelletaan, mitä henkilötietojen käsittelystä Tullin osalta säädetään. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle toimitettujen tietojen rekisteriin merkitsemiseen, käsittelyyn ja luovuttamiseen sovelletaan alkoholilain (1102/2017) 64 ja 66 §:ää sen estämättä, mitä mainitun lain 66 §:n 1 momentissa säädetään rekisterin pitämisestä lupa-asioiden käsittelyä ja valvontaa sekä alkoholitilastointia varten.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
85 § 
Hintaselvityksiin liittyvät hallinnolliset pakkokeinot 
Jos hintaselvityksen antamisesta vastaava 41 §:ssä tarkoitettu toimija ei toimita tietoja asetetussa määräajassa, 42 §:ssä tarkoitettu viranomainen voi antaa tietojen toimittamiseen velvolliselle toimijalle määräyksen toimittaa puuttuvat tiedot asettamassaan määräajassa. Kyseinen viranomainen voi asettaa tietojenantovelvollisuuden tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakosta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Tämän lain 42 §:n 1 momentti ja 85 § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022. 
 Lakiehdotus päättyy 

7. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 41 §:n 1 momentti, 41 a §:n 1 momentti ja 49 §, sellaisina kuin ne ovat, 41 §:n 1 momentti laissa 373/2018, 41 a §:n 1 momentti laissa 1691/2015 ja 49 § laeissa 501/2014 ja 584/2014, seuraavasti: 
41 § 
Tukioikeusrekisteri 
Tukioikeuksien hallintoa ja tukien valvontaa varten pidetään tukioikeusrekisteriä. Rekisteriin sovelletaan ruokahallinnon tietovarannosta annettua lakia ( / ). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
41 a § 
Maitorekisteri 
Maidontuotannon perusteella myönnettävän tuen suunnittelua, hallinnointia, myöntämistä ja valvontaa varten pidetään maitorekisteriä. Rekisteriin sovelletaan ruokahallinnon tietovarannosta annettua lakia. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
49 § 
Neuvontarekisteri 
Neuvontajärjestelmän toimeenpanoa varten on neuvontarekisteri, johon merkitään tarpeelliset yksilöinti- ja yhteystiedot maatilojen neuvontajärjestelmän neuvojista sekä muut neuvonnan toteuttamista ja seurantaa varten tarpeelliset tiedot. Rekisteriin sovelletaan ruokahallinnon tietovarannosta annettua lakia. 
Ruokavirastolla, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla ja kuntien viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 1 momentissa tarkoitettuja tarpeellisia tietoja neuvontarekisteristä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

8. Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain 45 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain (497/2013) 45 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 71/2019, seuraavasti: 
45 § 
Rekisteri toiminnanharjoittajista 
Toiminnanharjoittajista pidetään valvontaa ja valvonnan suunnittelua varten rekisteriä.  
Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Itä-Suomen aluehallintovirasto tallettavat rekisteriin seuraavat tiedot: 
1) toiminnanharjoittajaa koskevat tunnistetiedot; 
2) toiminnan kohteena olevat eläinlajit; 
3) toiminnan aloittamisajankohta ja myönnetyt toimintaluvat; 
4) toimiiko toiminnanharjoittaja kasvattajana, toimittajana vai käyttäjänä; 
5) toiminnasta vastaavan henkilön, 7 §:n 3 momentissa tarkoitettujen laitoksesta vastaavien henkilöiden ja 7 §:n 5 momentissa tarkoitetun nimetyn eläinlääkärin ja mahdollisen muun pätevän asiantuntijan nimi ja yhteystiedot; 
6) toiminnan lopettaminen. 
Rekisteriin sovelletaan ruokahallinnon tietovarannosta annettua lakia ( / ), jollei tässä laissa toisin säädetä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

9. Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 50 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) 50 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 78/2019, seuraavasti: 
50 § 
Asian hallinnan ja seurannan tietojärjestelmä 
Tämän lain mukaisia tehtäviä hoidettaessa laadittuihin asiakirjoihin sekä asian hallinnan ja seurannan tietojärjestelmään kuuluviin rekistereihin sovelletaan ruokahallinnon tietovarannosta annettua lakia ( / ).  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

10. Laki eläinjalostustoiminnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan eläinjalostustoiminnasta annetun lain (319/2014) 16 §, sellaisena kuin se on laissa 514/2018, seuraavasti: 
16 § 
Rekisteri kantakirjaa ja jalostusrekisteriä pitävistä yhteisöistä 
Kantakirjaa pitävistä yhteisöistä ja jalostusrekisteriä pitävistä yhteisöistä pidetään rekisteriä. Rekisteriin ja asiakirjoihin sovelletaan ruokahallinnon tietovarannosta annettua lakia ( / ), jollei tässä laissa toisin säädetä. 
Rekisteriin merkitään päivä, jona yhteisö on hyväksytty kantakirjaa tai jalostusrekisteriä pitäväksi yhteisöksi, yhteisön yhteystiedot, tiedot siitä, mistä eläinlajista tai rodusta ja linjasta yhteisö on hyväksytty pitämään kantakirjaa tai jalostusrekisteriä, tiedot suoritetuista valvontatoimista ja niiden tuloksista sekä tiedot yhteisön toiminnan lopettamisesta ja hyväksymisen peruuttamisesta. 
Ruokavirasto julkaisee kantakirjaa tai jalostusrekisteriä pitävistä yhteisöistä sähköisesti eläinjalostusasetuksen 7 artiklassa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 soveltamissäännöistä tunnustettuja jalostusjärjestöjä ja jalostustoimijoita koskeviin luetteloihin sisällytettävien tietojen yhteydessä käytettävien mallilomakkeiden osalta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/716 tarkoitetun luettelon. 
Poiketen siitä, mitä ruokahallinnon tietovarannosta annetun lain 12 §:ssä säädetään tietojen poistamisesta ruokahallinnon tietovarannosta, tässä pykälässä tarkoitetut tiedot poistetaan rekisteristä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun kantakirjaa tai jalostusrekisteriä pitävä yhteisö on ilmoittanut toiminnan lopettamisesta tai hyväksyminen on peruutettu. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

11. Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 41 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014) 41 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 73/2019, seuraavasti: 
41 § 
Määräykset ja kiellot 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitetuista eläimen siirtämistä, luovuttamista sekä elintarvikkeena tai rehuna käyttämistä koskevista kielloista pidetään rekisteriä. Rekisteriin sovelletaan ruokahallinnon tietovarannosta annettua lakia ( / ). Rekisteriin on merkittävä tieto kiellon peruuttamisesta heti, kun voidaan varmistua siitä, että kielto ei ole enää aiheellinen. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

12. Laki ruoka- ja luonnonvaratilastoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan ruoka- ja luonnonvaratilastoista annetun lain (562/2014) 1 § seuraavasti: 
1 § 
Soveltamisala 
Tätä lakia sovelletaan Luonnonvarakeskuksen toimintaan tilastolaissa (280/2004) tarkoitettuna tilastoviranomaisena. 
Tietojen keräämisen perusteisiin ja järjestämiseen, tietojen käsittelyyn ja tilastojen laatimiseen sekä tietojen salassapitoon ja luovuttamiseen sovelletaan tilastolakia, jollei jäljempänä toisin säädetä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

13. Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain 23 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain (294/2015) 23 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1117/2017, seuraavasti: 
23 § 
Rekisteriin sovellettavat säännökset 
Luonnonmukaisesta tuotannosta pidetään rekisteriä. Rekisteriin sovelletaan ruokahallinnon tietovarannosta annettua lakia ( / ). Tämän lain 7 §:ssä tarkoitettujen tehtävien osalta rekisterinpitäjä on kuitenkin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja tältä osin rekisteriä pidetään alkoholilain 66 §:n nojalla. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

14. Laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (517/2015) 32, 38 ja 58 § seuraavasti: 
32 § 
Rekisterit 
Rekistereihin ja asiakirjoihin sovelletaan ruokahallinnon tietovarannosta annettua lakia ( / ), jollei tässä laissa toisin säädetä. 
38 § 
Tietojen poistaminen 
Poiketen siitä, mitä ruokahallinnon tietovarannosta annetun lain 12 §:ssä säädetään tietojen poistamisesta ruokahallinnon tietovarannosta, tiedot poistetaan rekisteristä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun toimija on ilmoittanut toimivaltaiselle viranomaiselle toiminnan lopettamisesta tai kun hyväksyntä on peruutettu. 
58 § 
Laboratorioiden valvonta ja rekisteri 
Ruokavirasto valvoo hyväksyttyjä laboratorioita ja tarvittaessa arvioi, täyttääkö laboratorio sille asetetut vaatimukset. 
Ruokavirasto rekisteröi hyväksytyt laboratoriot. Rekisteriin merkitään laboratorion yhteystiedot, pätevyysalue, tutkimuksista vastaavan henkilön nimi, tiedot suoritetuista valvontatoimista sekä 56 §:n 3 momentissa tarkoitetut tiedot toiminnassa tapahtuneista muutoksista. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

15. Laki siemenlain 32 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan siemenlain (600/2019) 32 § seuraavasti: 
32 § 
Valvontarekisterit 
Valvontaa varten pidetään rekisteriä 13 §:ssä tarkoitetuista pakkaamohyväksynnän saaneista toimijoista, 14 §:ssä tarkoitetuista ilmoitusvelvollisista toimijoista ja 19 §:ssä tarkoitetuista hyväksytyistä yksityisistä laboratorioista. 
Rekistereihin merkitään seuraavat tiedot: 
1) toimijan tai hyväksytyn laboratorion nimi, osoite sekä muut yhteystiedot; 
2) hyväksytyn pakkaamon osalta pakkaamonumero ja voimassaoloaika; 
3) toimipaikkojen osoitteet ja yhteystiedot; 
4) toimiala tai hyväksytyn laboratorion pätevyysalue; 
5) hyväksytyn laboratorion tutkimuksista vastaavan henkilön nimi; 
6) tiedot valvontaviranomaisen suorittamista tarkastuksista ja niiden tuloksista sekä muut valvonnassa tarvittavat tiedot; 
7) tiedot tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten, määräysten ja kieltojen rikkomisesta ja valvontaviranomaisen määräämistä seuraamuksista. 
Tiedot poistetaan rekistereistä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun toimija tai yksityinen laboratorio on ilmoittanut Ruokavirastolle toimintansa lopettamisesta tai toimijan toiminta on loppunut. 
Tässä laissa säädettyihin rekistereihin sovelletaan ruokahallinnon tietovarannosta annettua lakia ( / ). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 22.4.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anne Kalmari kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ritva Elomaa ps 
 
jäsen 
Markku Eestilä kok 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen Satu Hassi vihr 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Mikko Lundén ps 
 
jäsen 
Sari Multala kok 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Piritta Rantanen sd 
 
jäsen Jenna Simula ps 
 
jäsen 
Peter Östman kd 
 
varajäsen Tuomas Kettunen kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Tuire Taina