Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

MmVM 8/2016 vp

Viimeksi julkaistu 8.8.2016 10.06

Valiokunnan mietintö MmVM 8/2016 vp HE 48/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 ja 34 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 ja 34 §:n muuttamisesta (HE 48/2016 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • vanhempi hallitussihteeriMarja-LeenaHärkönen
  maa- ja metsätalousministeriö
 • ylitarkastajaJussiLaanikari
  maa- ja metsätalousministeriö
 • jaostopäällikköSirpaKiviruusu
  Elintarviketurvallisuusvirasto
 • vs. riistasuunnittelijaOhtoSalo
  Suomen riistakeskus
 • metsäjohtajaJuhaHakkarainen
  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • erityisasiantuntijaTapaniVeistola
  Suomen luonnonsuojeluliitto ry
 • järjestöpäällikköTeemuSimenius
  Suomen Metsästäjäliitto

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Luonnonvarakeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästyslakia afrikkalaisen sikaruton estämiseksi siten, että kiinteää keinovaloa voitaisiin käyttää villisian ja supikoiran metsästyksessä villisian ruokintapaikalla. Lisäksi laissa olevia asetuksenantovaltuuksia täydennettäisiin siten, että valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tarkemmin aitauksen ominaisuuksista ja käyttämisestä pyyntivälineenä.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Tässä yhteydessä valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että villisian metsästyksessä lihantarkastukseen kuuluvat trikiinitutkimukset tulee tehdä Elintarviketurvallisuusviraston elintarvikelain (23/2006) nojalla hyväksymässä viranomaislaboratoriossa. Valiokunta pitää tärkeänä, että trikiinitutkimuksesta aiheutuvat kustannukset eivät muodostu kohtuuttoman suuriksi.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 48/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 12.5.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
JariLeppäkesk
varapuheenjohtaja
ReijoHongistops
jäsen
MarkkuEestiläkok
jäsen
TeuvoHakkarainenps
jäsen
HannaHalmeenpäävihr
jäsen
LasseHautalakesk
jäsen
AnneKalmarikesk
jäsen
SusannaKoskikok
jäsen
KariKulmalaps
jäsen
JariMyllykoskivas
jäsen
MatsNylundr
jäsen
TyttiTuppurainensd
jäsen
HarryWallinsd
varajäsen
MikkoKärnäkesk
varajäsen
JuhaPylväskesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
CarlSelenius