Viimeksi julkaistu 30.6.2021 14.07

Valiokunnan mietintö MmVM 8/2021 vp HE 49/2021 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta (HE 49/2021 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Kirsi Törmäkangas 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitussihteeri Helena Korpinen 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • johtava asiantuntija Sanna Viljakainen 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • tutkijaprofessori Johanna Vilkki 
  Luonnonvarakeskus
 • erikoistutkija Hanna Help 
  Ruokavirasto

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • Geenitekniikan lautakunta
 • Elintarviketeollisuusliitto ry
 • Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi geenitekniikkalakia EU:n yleisen elintarvikeasetuksen uudistuksen johdosta. Muuntogeenisillä organismeilla tehtäviä kenttäkokeita sekä mainittuja organismeja sisältävien tuotteiden markkinointia varten toimitettavissa hakemuksissa annettavien tietojen toimittamista koskevia vaatimuksia muutettaisiin. Lisäksi tietojen luottamuksellisuuden merkitsemistä ja vahvistamista koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että geenitekniikan lautakunta voisi vahvistaa salassapidon tiedoille, jotka voivat vahingoittaa toiminnanharjoittajan etuja. Lautakunta vahvistaa salassa pidettävät tiedot toiminnanharjoittajan pyynnöstä. Tuotehakemusten ja kenttäkokeiden tiedot olisi jatkossa toimitettava ns. vakiotiedostomuodossa EU:n komission keskitettyyn sähköiseen tietojärjestelmään. 

Asetuksen edellyttämien muutosten lisäksi muuntogeenisilla organismeilla tehtäviä kenttäkokeita koskevaa yleisön kuulemisaikaa lyhennettäisiin 60 päivästä 30 päivään. Tietyissä tilanteissa kuulemista ei tarvitsisi järjestää lainkaan. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Asetusta aletaan soveltaa 27.3.2021. Vakiotiedostomuotoja koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana, koska EU:n keskitettyä sähköistä tietojärjestelmää koskeva valmistelu on vielä kesken komissiossa.  

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Maa- ja metsätalousvaliokunta toteaa, että esitetyllä lainmuutoksella pannaan täytäntöön EU:n yleisen elintarvikeasetuksen uudistuksen yhteydessä geenitekniikkadirektiiviin eli niin sanottuun avoimen käytön direktiiviin 2001/18/EY tehdyt muutokset. Uudistuksilla pyritään edistämään muuntogeenisiä organismeja koskevien hakemusmenettelyjen läpinäkyvyyttä EU:ssa sekä tehostamaan hakemuskäsittelyä. Avoimen käytön direktiivissä edellytetään muuntogeenisiä organismeja koskevat hakemukset toimitettavaksi EU-lainsäädännön nojalla hyväksyttyjen vakiotiedostomuotojen mukaisesti. Valiokunta pitää tavoitetta hakemusmenettelyn läpinäkyvyyden lisäämisestä ja tehostamisesta kannatettavana ja katsoo, että vakioitujen tiedostomuotojen käytön tulee olla yksinkertaista myös pienille ja keskisuurille yrityksille sekä tutkimusryhmille. 

Lainmuutoksella lyhennetään lisäksi muuntogeenisillä organismeilla tehtäviä kenttäkokeita koskevaa yleisön kuulemisaikaa. Muutokset yhtenäistävät kuulemisaikaa muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa ja lyhentävät geenitekniikan lautakunnan hakemuskäsittelyaikoja. Erityisesti Suomen lyhyen kasvukauden takia kenttäkoehakemusten nopeampi läpimeno voi hyödyttää kotimaisia jalostusohjelmia ja tutkimushankkeita. Kuulemisajan lyhentäminen ei vaikuta hakemusten ympäristö- ja terveysriskien arvioinnin kriteereihin, joten sillä ei katsota olevan myöskään vaikutusta muuntogeenisten organismien käytön turvallisuuteen. Ympäristövaliokunta on kiinnittänyt maa- ja metsätalousvaliokunnan huomiota siihen, että kenttäkokeita koskevan kuulemisajan pituutta lyhennettäessä on tärkeää huolehtia aktiivisesta tiedottamisesta ja tiedon saannin edistämisestä. Maa- ja metsätalousvaliokunta korostaa, että geenitekniikan lautakunnan tulee ilmoittaa yleisön kuulemisista hyödyntäen laajasti sähköisiä viestintäkanavia. 

Esityksen mukaan yleisön kuulemista ei tietyissä tilanteissa ole tarpeen järjestää lainkaan. Geenitekniikkalain mukaisia lupamenettelyjä noudatetaan myös muuntogeenisiä organismeja sisältävien lääkkeiden ja rokotteiden tutkimus- ja tuotekehitysvaiheessa sekä eräissä muissa käyttötilanteissa. Tällaisten muuntogeenisiä organismeja sisältävillä lääkkeillä tai rokotteilla tehtäviä kliinisiä lääketutkimuksia koskevien hakemusten määrät ovat olleet viime vuosina kasvussa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tavoin maa- ja metsätalousvaliokunta pitää tärkeänä, että kuulemisesta voidaan lakiehdotuksen mukaan luopua kiireellisissä tutkimuksissa ja tilanteissa, joissa kuuleminen vaarantaisi potilaan yksityisyyden. Yleisön kuulematta jättämisen tulee tällöin perustua välttämättömään tarpeeseen turvata potilaan henki tai terveys taikka yksityisyyden suoja.  

Hallituksen esityksessä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä jäljempänä ehdotettavin muutoksin. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Laki geenitekniikkalain muuttamisesta 

32 a §. Tarkoituksellista levittämistä ympäristöön koskevien hakemusten salassapito.

Valiokunta toteaa, että geenitekniikkalain eräiden hakemusten salassapitoa koskeva 32 a § on lain 32 §:ään nähden erityissääntelyä, joka koskee avoimen käytön direktiivissä tarkoitettuja, käytännössä varsin harvinaisia avoimen käytön hakemuksia. Valiokunta esittää 32 a §:n 3, 5 ja 7 momenttiin muutoksia, joilla pääosin selkiytetään sääntelyn suhdetta julkisuutta ja salassapitoa koskevaan yleissääntelyyn julkisuuslaissa ja EU:n tietosuoja-asetuksessa. 

Valiokunta ehdottaa, että 3 momentin lopusta poistetaan lauseke ”ellei muualla toisin säädetä”. Viittauksella on valiokunnan saaman selvityksen mukaan ollut tarkoitus tuoda esiin, että myös EU:n tietosuoja-asetuksen säännökset tulee ottaa huomioon avoimen käytön direktiivin mukaisia säännöksiä sovellettaessa. Tietosuoja-asetus on EU-asetuksena suoraan sovellettavaa oikeutta jäsenvaltioissa eikä tämä informatiiviseksi tarkoitettu viittaus ole tarpeen. 

Valiokunta ehdottaa 5 momentin johdantokappaletta muutettavaksi siten, että se sisällöltään vastaa paremmin avoimen käytön direktiivin sääntelyä. Avoimen käytön direktiivin 25 ja 28 artiklan nojalla tieteelliset selvitykset on julkaistava. Tästä syystä momentin sanamuotoa esitetään korjattavaksi siten, että momentissa säädetään julkaisemisesta eikä tietojen julkisuudesta. Tuotehakemusten osalta julkaiseminen toteutetaan komission sähköisessä tietojärjestelmässä heti lain voimaantulosta lukien. Kenttäkoehakemusten osalta julkaisemisesta huolehtii geenitekniikan lautakunta verkkosivuillaan, kunnes direktiivin mukaiset vakiotiedostomuodot otetaan käyttöön. 

Valiokunta korjaa pykälän 7 momentissa käytettyä terminologiaa vastaamaan paremmin julkisuuslain sääntelyä. Kyseisessä säännöksessä ja hallituksen esityksessä käytetty tietojen luottamuksellisuuden käsite on jossain määrin epäselvä. Julkisuuden rajoituksesta on selkeyden vuoksi perusteltua säätää nimenomaisella salassapitosäännöksellä. Toimivaltaisena viranomaisena geenitekniikan lautakunnan tulee huolehtia tietojen salassapidosta myös niissä tilanteissa, joissa toiminnanharjoittaja peruuttaa ilmoituksen tai hakemuksen, johon se on katsonut sisältyvän salassa pidettäviä tietoja. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 49/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki geenitekniikkalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan geenitekniikkalain (377/1995) 20 §:n 3 momentti, 32 ja 36 b §, sellaisina kuin ne ovat, 20 §:n 3 momentti ja 32 ja 36 b § laissa 847/2004, sekä 
lisätään 17 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 847/2004, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, ja lakiin uusi 32 a § seuraavasti: 
17 § 
Hakemus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Hakemus on toimitettava elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002, jäljempänä yleinen elintarvikeasetus, 39 f artiklan nojalla hyväksytyn vakiotiedostomuodon mukaisesti. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
20 § 
Lupamenettely 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Riskien arvioimiseksi sekä terveys- ja ympäristövaikutusten tunnistamiseksi hakemuksen tulee sisältää avoimen käytön direktiivin 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot. Hakemus on toimitettava yleisen elintarvikeasetuksen 39 f artiklan nojalla hyväksytyn vakiotiedostomuodon mukaisesti Euroopan komission ylläpitämän tietojärjestelmän kautta. Geenitekniikan lautakunnan on tutkittava viipymättä, onko hakemus laadittu tämän lain mukaisesti ja pyydettävä tarvittaessa toiminnanharjoittajalta lisätietoja. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
32 § 
Tietojen julkisuus ja salassapito 
Salassa pidettävinä tietoina ei pidetä: 
1) asiakirjan päivämäärää; 
2) toiminnanharjoittajan nimeä ja osoitetta; 
3) muuntogeenisten organismien yleistä kuvausta; 
4) muuntogeenisten organismien käytön paikkaa, tarkoitusta, laajuutta sekä suunniteltua käyttöä ja seurantaa koskevia tietoja; 
5) suljetun käytön luokkaa ja eristämistoimenpiteitä; 
6) hätätilanteita varten tarkoitettuja menetelmiä ja suunnitelmia; 
7) riskinarviointia;  
8) tämän lain mukaisia lupa-asiakirjoja. 
Toiminnanharjoittajan tulee yksilöidä ne tiedot, joita se pitää salassa pidettävinä. Toiminnanharjoittajan on perusteltava käsityksensä. Tietoja luovutettaessa geenitekniikan lautakunta päättää toiminnanharjoittajaa kuultuaan, mitä tietoja tulee pitää salassa. 
Tässä laissa säädettyjä tehtäviä hoidettaessa saatujen ja laadittujen asiakirjojen julkisuuteen ja salassapitoon sovelletaan muutoin, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. 
32 a § 
Tarkoituksellista levittämistä ympäristöön koskevien hakemusten salassapito 
Poiketen siitä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa säädetään liikesalaisuudesta, geenitekniikan lautakunta voi toiminnanharjoittajan pyynnöstä vahvistaa tämän lain 17 ja 20 §:ssä tarkoitetuista hakemuksista salassa pidettäviksi seuraavat tiedot:  
1) valmistus- ja tuotantoprosessi, mukaan luettuna menetelmä ja sen innovatiiviset näkökohdat sekä muut tekniset ja teolliset eritelmät, jotka kuuluvat olennaisena osana mainittuun prosessiin tai menetelmään, lukuun ottamatta turvallisuuden arvioinnin kannalta olennaisia tietoja; 
2) tuottajan tai maahantuojan kaupalliset yhteydet toiminnanharjoittajaan tai luvan haltijaan; 
3) kaupalliset tiedot, joista käyvät ilmi toiminnanharjoittajan hankintalähteet, markkinaosuudet tai liiketoimintastrategia; 
4) DNA-sekvenssiä koskevat tiedot, lukuun ottamatta muunnostapahtuman havaitsemis-, tunnistamis- ja kvantifiointimenetelmissä käytettyjä sekvenssejä; 
5) jalostusmallit ja -strategiat. 
Edellytyksenä 1 momentissa tarkoitetulle salassapidolle on, että toiminnanharjoittaja voi osoittaa tietojen paljastamisen voivan vahingoittaa merkittävästi sen etuja. 
Lisäksi tieteellisissä selvityksissä salassa voidaan pitää luonnollisten henkilöiden yksityisyyden ja koskemattomuuden suojelemiseksi sellaisten luonnollisten henkilöiden nimiä ja osoitteita, jotka osallistuvat selkärankaisilla eläimillä tehtyyn testaukseen tai toksikologisten tietojen hankkimiseenValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi . Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi , ellei muualla toisin säädetä. Poistoehdotus päättyy 
Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettu geenitekniikan lautakunnan päätös on tehtävä ennen 36 b §:n mukaista yleisön kuulemista, ja siitä on ilmoitettava toiminnanharjoittajalle. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Sen estämättä Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Poiketen siitä Muutosehdotus päättyy, mitä 3 momentissa säädetään, tämän lain 17 ja 20 §:ssä tarkoitetuissa hakemusmenettelyissä noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 31 kohtaa, kuitenkin siten, että Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi näihin liittyvistä tieteellisistä selvityksistä geenitekniikan lautakunnan on julkaistava seuraavat henkilötiedot  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi liittyvissä tieteellisissä selvityksissä salassa pidettävinä henkilötietoina ei pidetä seuraavia tietoja Poistoehdotus päättyy
1) toiminnanharjoittajan nimi ja osoite; 
2) pyyntöä tukevien julkaistujen tai julkisesti saatavilla olevien tutkimusten tekijöiden nimet; 
3) selvityksiin osallistuneiden tieteellisten komiteoiden ja paneelien, niiden työryhmien ja muiden asiaa käsittelevien ad hoc -työryhmien kokouksiin osallistuneiden ja niissä tarkkailijoina toimineiden nimet. 
Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, geenitekniikan lautakunta voi julkaista 1 momentissa tarkoitetut tiedot, jos se on välttämätöntä ihmisten terveyden, eläinten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi. Tiedot, jotka muodostavat osan tiedekomitean esittämien tieteellisten selvitysten päätelmiä tai arviointikertomusten päätelmiä ja jotka liittyvät ihmisten terveyteen, eläinten terveyteen tai ympäristöön kohdistuviin ennakoitavissa oleviin vaikutuksiin, on joka tapauksessa julkistettava. 
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, geenitekniikan lautakunnan on Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi huolehdittava  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi säilytettävä Poistoehdotus päättyy tietojen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi salassapidosta Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi luottamuksellisuus Poistoehdotus päättyy riippumatta siitä, onko toiminnanharjoittajan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi salassapito Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi luottamuksellisuus Poistoehdotus päättyypyyntöä ehditty käsitellä, jos toiminnanharjoittaja peruuttaa ilmoituksen tai hakemuksen, johon sisältyviä tietoja se on pyytänyt käsiteltävän Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi salaisina. Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi luottamuksellisina Poistoehdotus päättyy
36 b § 
Tarkoituksellista levittämistä ympäristöön muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa koskeva yleisön kuuleminen 
Geenitekniikan lautakunnan on kuultava yleisöä suunnitellusta tarkoituksellisesta levittämisestä muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa noudattaen, mitä hallintolain (434/2003) 62 a ja 62 b §:ssä säädetään julkisesta kuulutuksesta, jollei tässä laissa toisin säädetä. 
Kuulemisaika on 30 päivää. Kuuleminen voidaan kuitenkin jättää toteuttamatta, jos on kyse kiireellisestä lääkinnällisestä toimenpiteestä, tutkimuksesta tai hoidosta, jonka tarkoituksena on ihmisen hengen tai terveyden turvaaminen tai jos kuuleminen on omiaan vaarantamaan toimenpiteen kohteena olevan henkilön yksityisyyden suojan. 
Salassapitovelvollisuudesta säädetään 32 ja 32 a §:ssä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Lain 17 §:n 3 momentti ja 20 §:n 3 momentti tulevat kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
Toiminnanharjoittajan on kuitenkin toimitettava 20 §:n 3 momentissa tarkoitettu hakemus Euroopan komission ylläpitämään tietojärjestelmään jo lain voimaantulosta lukien. 
Ennen lain voimaan tuloa vireille tullut tämän lain voimaan tullessa voimassa olleessa 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu lupahakemus muuntogeenisten organismien tai niiden yhdistelmän tarkoituksellisen levittämisen aloittamiselle Suomen valtion alueella sekä vastaavasti 20 §:n 1 momentissa tarkoitettu lupahakemus saattaa tuotteina tai tuotteissa oleva muuntogeeninen organismi tai organismien yhdistelmä Suomessa markkinoille käsitellään kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 12.5.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anne Kalmari kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ritva Elomaa ps 
 
jäsen 
Markku Eestilä kok 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Satu Hassi vihr 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Mikko Lundén ps 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Mikko Savola kesk 
 
jäsen 
Jenna Simula ps 
 
jäsen 
Peter Östman kd 
 
varajäsen 
Heikki Autto kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Tuire Taina