Valiokunnan mietintö
PeVM
1
2018 vp
Perustuslakivaliokunta
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta (PNE 2/2018 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
eduskunnan pääsihteeri
Maija-Leena
Paavola
Eduskunnan kanslia
professori
Mikael
Hidén
PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan työjärjestyksen 72 § muutetaan siltä osin kuin kyse on kansliatoimikunnan varajäsenten valinnasta. Muutoksella pyritään turvaamaan kaikkien eduskuntaryhmien mahdollisuus osallistua kansliatoimikunnan kokouksiin. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Eduskunnan työjärjestyksen 72 § koskee kansliatoimikuntaa. Puhemiesneuvosto ehdottaa muutosta sääntelyyn, joka koskee varajäsenten valintaa. Ehdotuksen mukaan eduskunta valitsee kansliatoimikunnan jäsenille vähintään neljä ja enintään niin monta varajäsentä, että kansliatoimikunnassa voivat olla edustettuina kaikki vaalikauden alkaessa järjestäytyneet eduskuntaryhmät. Jos vaalikauden aikana muodostuu vähintään kolmen edustajan eduskuntaryhmä, voidaan lisäksi tästä ryhmästä valita varajäsen. 
Kesäkuun puolivälissä vuonna 2017 osa perussuomalaisten eduskuntaryhmästä eronneista edustajista muodosti uuden eduskuntaryhmän (Uusi vaihtoehto, nykyisin Sininen eduskuntaryhmä). Sen myötä eduskuntaryhmiä on nykyisin yhdeksän ja yksi eduskuntaryhmä on tällä hetkellä vailla edustusta kansliatoimikunnassa. 
Voimassa olevan työjärjestyksen säätämiseen johtaneessa puhemiesneuvoston ehdotuksessa todettiin varajäsenten valitsemisesta ja heidän asemastaan seuraavasti (PNE 1/1999 vp, s. 42):  
"Kansliatoimikuntaan tehtävänsä puolesta kuuluvaan puhemiehistöön valitaan yleensä vain suurimpien eduskuntaryhmien edustajia. Kun myös eduskunnan valitsemien neljän kansliatoimikunnan jäsenen vaalissa on noudatettu suhteellisuusperiaatetta, kansliatoimikunnassa ovat yleensä olleet edustettuina vain suurimmat eduskuntaryhmät. Ongelmana onkin ollut pienten ja keskisuurten eduskuntaryhmien edustuksen puuttuminen kansliatoimikunnasta. Kuitenkin eduskunnan hallinnon järjestelyihin liittyy usein asioita, joista kaikki kansanedustajat joutuvat kantamaan vastuun suhteessa äänestäjiin. 
Jotta kansliatoimikunnassa olisivat nykyistä paremmin edustettuina myös keskisuuret ja pienet eduskuntaryhmät, ehdotetaan, että kansliatoimikunnan neljälle eduskunnan valitsemalle jäsenelle valitaan myös varajäsenet. Varajäsenten valinnassa tulisi pyrkiä siihen, että mahdollisimman monella eduskuntaryhmällä on ainakin varajäsentasolla edustus kansliatoimikunnassa. Varajäsenet voisivat olla läsnä myös silloin, kun varsinaiset jäsenet ovat paikalla, mutta he eivät voisi osallistua varsinaiseen päätöksentekoon. Varajäsenet voisivat osallistua päätöksentekoon eduskunnan valitsemien jäsenten tilalla, mutta eivät puhemiehen tai varapuhemiesten tilalla. Varajäsenten sijaantulojärjestys määräytyisi siten, että ensisijaisesti varsinaisen jäsenen sijaan tulisi samaan eduskuntaryhmään kuuluva varajäsen, jos sellainen on valittu, ja sitten saman vaaliliiton ehdokaslistalta valittu seuraava varajäsen. Jollei samasta vaaliliitosta saada varajäsentä, voi toisesta vaaliliitosta oleva varajäsen tulla varsinaisen jäsenen paikalle." 
Kansliatoimikunnan jäsenten ja varajäsenten vaalin ennakoitavuutta edistää se, että suoraan säännösten nojalla on selvää, kuinka monta henkilöä on valittava. Ehdotetussa säännöksessä näin ei ole, mikä ilmenee ehdotuksen ilmaisuista "voivat olla edustettuina" ja "voidaan… valita". Perustuslakivaliokunnan mielestä säännösehdotuksen sanamuoto ei ole onnistunut siitäkään syystä, että tarkoituksena on säännellä varajäsenten lukumäärää eikä sitä, mistä ryhmästä varajäsenet valitaan. Paitsi että todetut ilmaisut ovat epätavanomaisia kyseessä olevan kaltaisessa normissa, ne mahdollistavat myös sen, että varajäsenten valintaan liittyvä menettely voi olla poliittisesti motivoitunutta, eikä edellä todettu kansliatoimikunnan kokoonpanon tavoite siten toteutuisi. Säännöksen tulkinnanvaraisuus merkitsisi myös sitä, että kansliatoimikunnan kokoonpanosta voisi syntyä jossakin tilanteessa kiistaa, mikä ei sekään ole omiaan vahvistamaan luottamusta eduskunnan hallintoon. 
Edellä todetuista syistä säännös on perustuslakivaliokunnan mielestä syytä kirjoittaa selvempään ja ehdottomampaan muotoon. Valiokunta ehdottaa, että säännös kuuluisi seuraavasti: "Eduskunnan hallintoa varten on kansliatoimikunta. Siihen kuuluvat puhemies ja varapuhemiehet sekä neljä eduskunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joille eduskunta valitsee vähintään neljä ja enintään niin monta varajäsentä kuin eduskunnassa on vaalikauden alkaessa järjestäytyneitä eduskuntaryhmiä ja sellaisia vaalikauden aikana muodostuneita eduskuntaryhmiä, joissa on vähintään kolme edustajaa." 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muutettuna puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 2/2018 vp sisältyvän eduskunnan päätöksen eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta. (Valiokunnan muutosehdotukset) 
Valiokunnan muutosehdotukset
Eduskunnan päätös  
eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla,  
muutetaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 72 §:n 1 momentti seuraavasti: 
72 § 
Kansliatoimikunta 
Eduskunnan hallintoa varten on kansliatoimikunta. Siihen kuuluvat puhemies ja varapuhemiehet sekä neljä eduskunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joille eduskunta valitsee vähintään neljä ja enintään niin monta varajäsentä kuin eduskunnassa on vaalikauden alkaessa järjestäytyneitä eduskuntaryhmiä ja sellaisia vaalikauden aikana muodostuneita eduskuntaryhmiä, joissa on vähintään kolme edustajaa.  
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018
Helsingissä 6.4.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Annika
Lapintie
vas
varapuheenjohtaja
Tapani
Tölli
kesk
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Anna-Maja
Henriksson
r
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Ilkka
Kantola
sd
jäsen
Kimmo
Kivelä
sin
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Mia
Laiho
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Leena
Meri
ps
jäsen
Juha
Rehula
kesk
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Ville
Skinnari
sd
jäsen
Matti
Torvinen
sin
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
Viimeksi julkaistu 10.4.2018 9.51