Viimeksi julkaistu 8.5.2021 19.35

Valiokunnan mietintö PeVM 1/2018 vp PNE 2/2018 vp Perustuslakivaliokunta Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta (PNE 2/2018 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola 
    Eduskunnan kanslia
  • professori Mikael Hidén 

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan työjärjestyksen 72 § muutetaan siltä osin kuin kyse on kansliatoimikunnan varajäsenten valinnasta. Muutoksella pyritään turvaamaan kaikkien eduskuntaryhmien mahdollisuus osallistua kansliatoimikunnan kokouksiin. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Eduskunnan työjärjestyksen 72 § koskee kansliatoimikuntaa. Puhemiesneuvosto ehdottaa muutosta sääntelyyn, joka koskee varajäsenten valintaa. Ehdotuksen mukaan eduskunta valitsee kansliatoimikunnan jäsenille vähintään neljä ja enintään niin monta varajäsentä, että kansliatoimikunnassa voivat olla edustettuina kaikki vaalikauden alkaessa järjestäytyneet eduskuntaryhmät. Jos vaalikauden aikana muodostuu vähintään kolmen edustajan eduskuntaryhmä, voidaan lisäksi tästä ryhmästä valita varajäsen. 

Kesäkuun puolivälissä vuonna 2017 osa perussuomalaisten eduskuntaryhmästä eronneista edustajista muodosti uuden eduskuntaryhmän (Uusi vaihtoehto, nykyisin Sininen eduskuntaryhmä). Sen myötä eduskuntaryhmiä on nykyisin yhdeksän ja yksi eduskuntaryhmä on tällä hetkellä vailla edustusta kansliatoimikunnassa. 

Voimassa olevan työjärjestyksen säätämiseen johtaneessa puhemiesneuvoston ehdotuksessa todettiin varajäsenten valitsemisesta ja heidän asemastaan seuraavasti (PNE 1/1999 vp, s. 42):  

"Kansliatoimikuntaan tehtävänsä puolesta kuuluvaan puhemiehistöön valitaan yleensä vain suurimpien eduskuntaryhmien edustajia. Kun myös eduskunnan valitsemien neljän kansliatoimikunnan jäsenen vaalissa on noudatettu suhteellisuusperiaatetta, kansliatoimikunnassa ovat yleensä olleet edustettuina vain suurimmat eduskuntaryhmät. Ongelmana onkin ollut pienten ja keskisuurten eduskuntaryhmien edustuksen puuttuminen kansliatoimikunnasta. Kuitenkin eduskunnan hallinnon järjestelyihin liittyy usein asioita, joista kaikki kansanedustajat joutuvat kantamaan vastuun suhteessa äänestäjiin. Jotta kansliatoimikunnassa olisivat nykyistä paremmin edustettuina myös keskisuuret ja pienet eduskuntaryhmät, ehdotetaan, että kansliatoimikunnan neljälle eduskunnan valitsemalle jäsenelle valitaan myös varajäsenet. Varajäsenten valinnassa tulisi pyrkiä siihen, että mahdollisimman monella eduskuntaryhmällä on ainakin varajäsentasolla edustus kansliatoimikunnassa. Varajäsenet voisivat olla läsnä myös silloin, kun varsinaiset jäsenet ovat paikalla, mutta he eivät voisi osallistua varsinaiseen päätöksentekoon. Varajäsenet voisivat osallistua päätöksentekoon eduskunnan valitsemien jäsenten tilalla, mutta eivät puhemiehen tai varapuhemiesten tilalla. Varajäsenten sijaantulojärjestys määräytyisi siten, että ensisijaisesti varsinaisen jäsenen sijaan tulisi samaan eduskuntaryhmään kuuluva varajäsen, jos sellainen on valittu, ja sitten saman vaaliliiton ehdokaslistalta valittu seuraava varajäsen. Jollei samasta vaaliliitosta saada varajäsentä, voi toisesta vaaliliitosta oleva varajäsen tulla varsinaisen jäsenen paikalle." 

Kansliatoimikunnan jäsenten ja varajäsenten vaalin ennakoitavuutta edistää se, että suoraan säännösten nojalla on selvää, kuinka monta henkilöä on valittava. Ehdotetussa säännöksessä näin ei ole, mikä ilmenee ehdotuksen ilmaisuista "voivat olla edustettuina" ja "voidaan… valita". Perustuslakivaliokunnan mielestä säännösehdotuksen sanamuoto ei ole onnistunut siitäkään syystä, että tarkoituksena on säännellä varajäsenten lukumäärää eikä sitä, mistä ryhmästä varajäsenet valitaan. Paitsi että todetut ilmaisut ovat epätavanomaisia kyseessä olevan kaltaisessa normissa, ne mahdollistavat myös sen, että varajäsenten valintaan liittyvä menettely voi olla poliittisesti motivoitunutta, eikä edellä todettu kansliatoimikunnan kokoonpanon tavoite siten toteutuisi. Säännöksen tulkinnanvaraisuus merkitsisi myös sitä, että kansliatoimikunnan kokoonpanosta voisi syntyä jossakin tilanteessa kiistaa, mikä ei sekään ole omiaan vahvistamaan luottamusta eduskunnan hallintoon. 

Edellä todetuista syistä säännös on perustuslakivaliokunnan mielestä syytä kirjoittaa selvempään ja ehdottomampaan muotoon. Valiokunta ehdottaa, että säännös kuuluisi seuraavasti: "Eduskunnan hallintoa varten on kansliatoimikunta. Siihen kuuluvat puhemies ja varapuhemiehet sekä neljä eduskunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joille eduskunta valitsee vähintään neljä ja enintään niin monta varajäsentä kuin eduskunnassa on vaalikauden alkaessa järjestäytyneitä eduskuntaryhmiä ja sellaisia vaalikauden aikana muodostuneita eduskuntaryhmiä, joissa on vähintään kolme edustajaa." 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 2/2018 vp sisältyvän eduskunnan päätöksen eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Eduskunnan päätös  eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla,  
muutetaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 72 §:n 1 momentti seuraavasti: 
72 § 
Kansliatoimikunta 
Eduskunnan hallintoa varten on kansliatoimikunta. Siihen kuuluvat puhemies ja varapuhemiehet sekä neljä eduskunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentäValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , joille eduskunta valitsee vähintään neljä ja enintään niin monta varajäsentä kuin eduskunnassa on vaalikauden alkaessa järjestäytyneitä eduskuntaryhmiä ja sellaisia vaalikauden aikana muodostuneita eduskuntaryhmiä, joissa on vähintään kolme edustajaa Muutosehdotus päättyy.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1 päivänä toukokuuta 2018 Muutosehdotus päättyy
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 6.4.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Annika Lapintie vas 
 
varapuheenjohtaja 
Tapani Tölli kesk 
 
jäsen 
Maria Guzenina sd 
 
jäsen 
Anna-Maja Henriksson 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Ilkka Kantola sd 
 
jäsen 
Kimmo Kivelä sin 
 
jäsen 
Antti Kurvinen kesk 
 
jäsen 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Markus Lohi kesk 
 
jäsen 
Leena Meri ps 
 
jäsen 
Juha Rehula kesk 
 
jäsen 
Wille Rydman kok 
 
jäsen 
Ville Skinnari sd 
 
jäsen 
Matti Torvinen sin 
 
varajäsen 
Ben Zyskowicz kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Matti Marttunen