Valiokunnan mietintö
PeVM
1
2020 vp
Perustuslakivaliokunta
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta (PNE 1/2020 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
istuntoyksikön päällikkö
Antti
Linna
Eduskunnan kanslia
professori
Mikael
Hidén
PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan työjärjestyksen 13 § muutetaan vastaamaan Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain 1.1.2020 voimaan tullutta muutosta.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Puhemiesneuvoston ehdotuksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella perustuslakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa ehdotuksen hyväksymistä.  
Eduskunnan työjärjestyksen muutos ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muutettuna puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2020 vp sisältyvän ehdotuksen eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta. (Valiokunnan muutosehdotukset) 
Valiokunnan muutosehdotukset
Eduskunnan päätös 
eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla,  
muutetaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 13 §, sellaisena kuin se on eduskunnan päätöksessä 1190/2006, seuraavasti:  
13 § 
Pankkivaltuutetut ja Suomen Pankin tilintarkastajat 
Eduskunta valitsee vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä yhdeksän pankkivaltuutettua valvomaan Suomen Pankin toimintaa. Pankkivaltuutetut antavat eduskunnalle vuosittain kertomuksen ja tarvittaessa erilliskertomuksia. Eduskunta valitsee vaalikauden ensimmäisillä valtiopäillä Suomen Pankille tilintarkastajat siten kuin siitä erikseen säädetään. Tilintarkastajat toimivat samalla eduskunnan vastattavana olevien rahastojen tilintarkastajina. 
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020
Helsingissä 12.3.2020 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Häkkänen
kok
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Heikki
Vestman
kok
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
Viimeksi julkaistu 13.3.2020 10.36