Viimeksi julkaistu 8.5.2021 12.19

Valiokunnan mietintö PeVM 11/2018 vp HE 251/2018 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta (HE 251/2018 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • erityisasiantuntija Laura Nurminen 
    oikeusministeriö
  • professori Päivi Leino-Sandberg 

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • professori Markku Suksi 

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansalaisaloitelakia. Kansalaisaloitemenettelyä on tarkoitus sujuvoittaa ja selkiyttää muun muassa aloitteen vireillepanoprosessin ja kannatusilmoitusten julkisuuden osalta teknisluonteisilla muutoksilla.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019. 

Esitykseen sisältyvissä säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotusta tarkastellaan ennen muuta asioiden käsittelyn jatkuvuutta koskevan 49 §:n ja kansanäänestystä ja kansalaisaloitetta koskevan 53 §:n kannalta. Lakiehdotus katsotaan voitavan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansalaisaloitelakia. Kansalaisaloitemenettelyä on tarkoitus sujuvoittaa ja selkiyttää muun muassa aloitteen vireillepanoprosessin osalta teknisluonteisilla muutoksilla.  

Saamansa selvityksen perusteella perustuslakivaliokunta pitää lakiehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa sen hyväksymistä viranomaisrakenteiden muuttumiseen liittyvin muutoksin. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että kansalaisaloitelain maininnat Väestörekisterikeskuksesta muutetaan maininnoiksi Digi- ja väestötietovirastosta. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys laiksi Digi- ja väestötietovirastosta sekä aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta (HE 233/2018 vp), jossa ehdotetaan, että nykyisten Väestörekisterikeskuksen, maistraattien sekä Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimivan maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävät yhdistetään uudeksi kokonaisuudeksi Väestörekisterikeskukseen. Samalla viraston nimi muutettaisiin Digi- ja väestötietovirastoksi. Esityksen käsittely eduskunnassa on kesken. Lain 3, 7, 9, 11, 12 ja 15 §:n viittauksia Väestörekisterikeskukseen ei siten tule muuttaa viittauksiksi Digi- ja väestötietovirastoon. Lisäksi voimaantulosäännöksen 2 momentti tulee tarpeettomana poistaa. Perustuslakivaliokunta ehdottaa lisäksi, että voimaantulosäännös muotoillaan tavanomaisesti. 

Liikenne- ja viestintävirasto on aloittanut toimintansa 1.1.2019. Kansalaisaloitelain 7, 10 ja 15 §:n viittaukset Viestintävirastoon ehdotetaan sen vuoksi muutettaviksi viittauksiksi Liikenne- ja viestintävirastoon.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 251/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki kansalaisaloitelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kansalaisaloitelain (12/2012) 3 §, 5 §:n 3 momentti, 7Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi —12 § Muutosehdotus päättyy ja 13 §:n 1 momentti, 15 ja 16 § seuraavasti: 
3 § 
Kansalaisaloitteen vastuuhenkilö 
Kansalaisaloitteen voi panna vireille vähintään viisi äänioikeutettua Suomen kansalaista. 
Aloitteen vireillepanijoita kutsutaan aloitteen vastuuhenkilöiksi. 
Aloitteen vastuuhenkilöiden yhteystiedot on ilmoitettava asioinnin yhteydessä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Väestörekisterikeskukselle Muutosehdotus päättyy, oikeusministeriölle ja eduskunnalle aloitetta koskevaa yhteydenpitoa varten. 
5 § 
Kannatusilmoitusten kerääminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kannatusilmoituksia kerättäessä on aloite, tieto sen vastuuhenkilöistä ja heidän yhteystietonsa oltava aloitteen allekirjoittajien nähtävissä. Aloitetta ei saa muuttaa kannatusilmoitusten keräyksen alkamisen jälkeen. 
7 § 
Sähköisen menettelyn tekniset vaatimukset 
Kerättäessä kannatusilmoituksia sähköisesti tietoverkossa on käytettävä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenne- ja viestintäviraston Muutosehdotus päättyy hyväksymää tietojärjestelmää. Hyväksynnän edellytyksenä on, että: 
1) kannatusilmoitusten keräyksessä käytetään vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa (617/2009) tarkoitettua vahvaa sähköistä tunnistamista; 
2) järjestelmän sisältämien tietojen luvaton muuttaminen ja muu luvaton tai asiaton käsittely estetään käyttöoikeushallinnan, käytön valvonnan sekä tietoverkkojen, tietojärjestelmien ja tietopalvelujen asianmukaisilla ja riittävillä turvallisuusjärjestelyillä ja muilla toimenpiteillä; 
3) järjestelmä on 2 momentissa tarkoitettujen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Väestörekisterikeskuksen Muutosehdotus päättyy antamien määräysten mukainen. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Väestörekisterikeskus Muutosehdotus päättyy antaa määräykset tietojärjestelmässä kerättyjen tietojen vakiomuodosta, jossa ne ovat sähköisesti yhdistettävissä väestötietojärjestelmän tietoihin 9 §:ssä säädettyä tarkastusta varten. 
Tietojärjestelmän hyväksynnästä ei peritä maksua. 
Tieto Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenne- ja viestintäviraston Muutosehdotus päättyy hyväksynnästä on oltava kansalaisaloitteen allekirjoittajien nähtävissä verkkosivustolla, jossa kannatusilmoitukset kerätään. 
8 § 
Oikeusministeriön verkkopalvelu 
Kannatusilmoituksia voidaan kerätä myös oikeusministeriön ylläpitämässä verkkopalvelussa. Tämän edellytyksenä on, että aloite täyttää tässä laissa säädetyt vaatimukset. Oikeusministeriö toimii verkkopalvelussaan kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjänä. 
Verkkopalvelun on täytettävä 7 §:ssä säädetyt tekniset vaatimukset. 
Verkkopalvelun käytöstä ei peritä maksua. 
9 § 
Kannatusilmoitusten tarkastaminen 
Vastuuhenkilö toimittaa kannatusilmoitukset vuoden kuluessa kannatusilmoitusten keräämisen päättymisestä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Väestörekisterikeskukselle Muutosehdotus päättyy, joka tarkastaa niiden oikeellisuuden ja kelpoisuuden. 
Oikeusministeriö toimittaa ylläpitämässään verkkopalvelussa kerätyt kannatusilmoitukset vastuuhenkilön pyynnöstä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Väestörekisterikeskuksen Muutosehdotus päättyy tarkastettaviksi. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Väestörekisterikeskus Muutosehdotus päättyy vahvistaa, onko hyväksyttyjä kannatusilmoituksia perustuslaissa säädetty vähimmäismäärä. 
Kannatusilmoitusten tarkastamisesta ja sen vahvistamisesta, että niitä on säädetty vähimmäismäärä, ei peritä maksua. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Euroopan unionin kansalaisaloitteeseen liittyvät viranomaistehtävät 
Kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenne- ja viestintävirasto Muutosehdotus päättyy. Mainitun artiklan 2 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Väestörekisterikeskus. 
11 § 
Kansalaisaloitteen toimittaminen eduskunnalle 
Vastuuhenkilö toimittaa kansalaisaloitteen ja 9 §:n nojalla annetun Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Väestörekisterikeskuksen Muutosehdotus päättyy päätöksen eduskunnalle, jos perustuslaissa ja tässä laissa säädetyt aloiteoikeuden edellytykset täyttyvät. 
Aloite raukeaa, jollei sitä ole toimitettu eduskunnalle viimeistään vuoden kuluttua 9 §:n nojalla annetusta Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Väestörekisterikeskuksen Muutosehdotus päättyy päätöksestä. 
12 § 
Henkilötiedot 
Kannatusilmoituksissa kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää vain tässä laissa säädetyllä tavalla. Vastuuhenkilöt saavat luovuttaa tietoja vain Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Väestörekisterikeskukselle Muutosehdotus päättyy. Viranomaisen hallussa olevat tiedot ovat julkisia, kun perustuslaissa säädetty kannatusilmoitusten vähimmäismäärä on täyttynyt. 
Aloitteen vastuuhenkilöiden ja oikeusministeriön on huolehdittava hallussaan olevien kannatusilmoitusten hävittämisestä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 9 §:n nojalla annetusta Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Väestörekisterikeskuksen Muutosehdotus päättyy päätöksestä. Jos kannatusilmoituksia ei toimiteta Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Väestörekisterikeskuksen Muutosehdotus päättyy tarkastettaviksi, ne on hävitettävä viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun kannatusilmoitusten keräys on lopetettu. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Väestörekisterikeskuksen Muutosehdotus päättyy on hävitettävä hallussaan olevat kannatusilmoitukset viiden vuoden kuluttua 9 §:n nojalla tekemästään päätöksestä. 
13 § 
Taloudellisen tuen ilmoittaminen 
Kansalaisaloitteen vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että aloitteen tekemistä varten saatu taloudellinen tuki ja sen antaja ilmoitetaan kannatusilmoituksia kerättäessä, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1 500 euroa. Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 euroa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
15 § 
Muutoksenhaku 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenne- ja viestintäviraston Muutosehdotus päättyy, oikeusministeriön ja Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Väestörekisterikeskuksen Muutosehdotus päättyy tekemään päätökseen saa hakea valittamalla muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
16 § 
Rangaistussäännökset 
Rangaistus väärän henkilötiedon antamisesta ja väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle sekä salassapitorikoksesta ja salassapitorikkomuksesta samoin kuin tietosuojarikoksesta säädetään rikoslaissa (39/1889). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 1 Poistoehdotus päättyy päivänä Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi touko Poistoehdotus päättyykuuta 20Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 19 Poistoehdotus päättyy.  
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Väestörekisterikeskus hoitaa tässä laissa Digi- ja väestötietovirastolle säädetyt tehtävät 31 päivään joulukuuta 2019 Poistoehdotus päättyy.  
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 6.2.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Annika Lapintie vas 
 
varapuheenjohtaja 
Tapani Tölli kesk 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Ilkka Kantola sd 
 
jäsen 
Kimmo Kivelä sin 
 
jäsen 
Antti Kurvinen kesk 
 
jäsen 
Markus Lohi kesk 
 
jäsen 
Leena Meri ps 
 
jäsen 
Wille Rydman kok 
 
jäsen 
Ville Skinnari sd 
 
jäsen 
Matti Torvinen sin 
 
varajäsen 
Mats Löfström 
 
varajäsen 
Ben Zyskowicz kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Liisa Vanhala