Valiokunnan mietintö
PeVM
14
2018 vp
Perustuslakivaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta (HE 302/2018 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Eduskunta-aloite
Esityksen yhteydessä valiokunta on käsitellyt seuraavan aloitteen: 
Lakialoite
LA
16
2017 vp
Tom
Packalén
ps
ym.
Lakialoite laiksi kokoontumislain 9 §:n muuttamisesta
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Timo
Makkonen
oikeusministeriö
poliisitarkastaja
Seppo
Sivula
sisäministeriö
professori
Juha
Lavapuro
professori
Tuomas
Ojanen
HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITE
Hallituksen esitys
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kokoontumislakia. Esityksen mukaan ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta olisi tehtävä ilmoitus kokouspaikan poliisille nykyisen kuuden tunnin asemesta vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista.  
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.  
Esitykseen sisältyvissä säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotusta tarkastellaan kokoontumisvapautta koskevan perustuslain 13 §:n ja sananvapautta koskevan 12 §:n kannalta. Hallituksen käsityksen mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.  
LA 16/2017 vp
Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi kokoontumislain 9 §:ää siten, että siihen lisätään uusi 2 momentti muun muassa yleisen kokouksen järjestämisajasta. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kokoontumislain 7 §:ää niin, että ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta on tehtävä ilmoitus kokouspaikan poliisille vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista. Voimassa olevan lain mukaan ilmoitus tulee tehdä vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista.  
Sääntely on merkityksellistä ennen muuta perustuslain 13 §:n kannalta. Jokaisella on perustuslain 13 §:n 1 momentin mukaan oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin. Tarkempia säännöksiä kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan pykälän 3 momentin mukaan lailla. Lisäksi sääntely on merkityksellistä perustuslain 12 §:ssä turvatun sananvapauden kannalta.  
Perustuslain kokoontumisvapautta koskeva säännös turvaa sekä oikeutta itse järjestää kokouksia ja mielenosoituksia että oikeutta osallistua muiden järjestämiin kokouksiin ja mielenosoituksiin. Kokoontumis- ja mielenosoitusoikeuden turvaaminen ennakolta lupaa hankkimatta kieltää perustuslain säännöksen perustelujen mukaan viranomaisen ennakollisen luvan asettamisen kokoontumisen edellytykseksi. Säännöksen vaatimuksia ei vastaisi myöskään sellainen ennakkoilmoitusmenettely, joka tosiasiassa estäisi kokousten järjestämisen esimerkiksi edellyttäessään ilmoituksen tekemistä kohtuuttoman kauan ennen varsinaista kokousta (HE 309/1993 vp, s. 59/I). 
Perustuslakivaliokunta pitää selvänä, ettei ehdotus merkitse kokoontumisvapauden ja esimerkiksi mielenosoituksien luvanvaraisuutta. Ehdotuksessa on kyse voimassaolevaa, perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVM 13/1998 vp) säädettyä kokoontumisvapauden järjestysluontoista sääntelyä koskevasta muutoksesta. Perustuslaissa turvattu kokoontumisvapaus ei estä tällaista järjestysluontoista sääntelyä (HE 309/1993 vp, s. 59/II). Ehdotettu ilmoitusmenettely ei myöskään johda tilanteeseen, jossa menettelyllä tosiasiassa estettäisiin kokousten järjestäminen. 
Ehdotetulle sääntelylle on hallituksen esityksessä (s. 5) osoitettu mielenosoitusten luonteen muuttumiseen liittyviä hyväksyttäviä perusteluja. Perustuslakivaliokunta kiinnittää sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta huomiota paitsi ehdotetun ilmoitusajan pituuteen myös siihen, ettei ehdotuksella estetä spontaaneja mielenosoituksia vaan ehdotuksen perusteella ilmoitus voidaan vastaisuudessakin toimittaa myöhemminkin, jos kokouksen järjestämisestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle järjestykselle. Lisäksi 7 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömiseen liittyvä kokoontumislain 26 §:ssä säädetty rikosoikeudellinen seuraamus on kytketty huomattavan vaaran aiheuttamista yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle koskevaan edellytykseen.  
Perustuslakivaliokunta esittää hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Lisäksi valiokunta esittää, että lakialoitteeseen sisältyvä lakiehdotus hylätään. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 302/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Eduskunta hylkää lakialoitteeseen LA 16/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 1.3.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Annika
Lapintie
vas
varapuheenjohtaja
Tapani
Tölli
kesk
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Anna-Maja
Henriksson
r
jäsen
Ilkka
Kantola
sd
jäsen
Kimmo
Kivelä
sin
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Mia
Laiho
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Leena
Meri
ps
jäsen
Juha
Rehula
kesk
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Kaj
Turunen
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
Viimeksi julkaistu 14.3.2019 15:33