Viimeksi julkaistu 8.5.2021 12.25

Valiokunnan mietintö PeVM 14/2018 vp HE 302/2018 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta (HE 302/2018 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Eduskunta-aloite

Esityksen yhteydessä valiokunta on käsitellyt seuraavan aloitteen: 

Lakialoite
 LA 16/2017 vp  
Tom Packalén ps ym. 
 
Lakialoite laiksi kokoontumislain 9 §:n muuttamisesta

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • lainsäädäntöneuvos Timo Makkonen 
    oikeusministeriö
  • poliisitarkastaja Seppo Sivula 
    sisäministeriö
  • professori Juha Lavapuro 
  • professori Tuomas Ojanen 

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kokoontumislakia. Esityksen mukaan ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta olisi tehtävä ilmoitus kokouspaikan poliisille nykyisen kuuden tunnin asemesta vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista.  

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.  

Esitykseen sisältyvissä säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotusta tarkastellaan kokoontumisvapautta koskevan perustuslain 13 §:n ja sananvapautta koskevan 12 §:n kannalta. Hallituksen käsityksen mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.  

LA 16/2017 vp

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi kokoontumislain 9 §:ää siten, että siihen lisätään uusi 2 momentti muun muassa yleisen kokouksen järjestämisajasta. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kokoontumislain 7 §:ää niin, että ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta on tehtävä ilmoitus kokouspaikan poliisille vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista. Voimassa olevan lain mukaan ilmoitus tulee tehdä vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista.  

Sääntely on merkityksellistä ennen muuta perustuslain 13 §:n kannalta. Jokaisella on perustuslain 13 §:n 1 momentin mukaan oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin. Tarkempia säännöksiä kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan pykälän 3 momentin mukaan lailla. Lisäksi sääntely on merkityksellistä perustuslain 12 §:ssä turvatun sananvapauden kannalta.  

Perustuslain kokoontumisvapautta koskeva säännös turvaa sekä oikeutta itse järjestää kokouksia ja mielenosoituksia että oikeutta osallistua muiden järjestämiin kokouksiin ja mielenosoituksiin. Kokoontumis- ja mielenosoitusoikeuden turvaaminen ennakolta lupaa hankkimatta kieltää perustuslain säännöksen perustelujen mukaan viranomaisen ennakollisen luvan asettamisen kokoontumisen edellytykseksi. Säännöksen vaatimuksia ei vastaisi myöskään sellainen ennakkoilmoitusmenettely, joka tosiasiassa estäisi kokousten järjestämisen esimerkiksi edellyttäessään ilmoituksen tekemistä kohtuuttoman kauan ennen varsinaista kokousta (HE 309/1993 vp, s. 59/I). 

Perustuslakivaliokunta pitää selvänä, ettei ehdotus merkitse kokoontumisvapauden ja esimerkiksi mielenosoituksien luvanvaraisuutta. Ehdotuksessa on kyse voimassaolevaa, perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVM 13/1998 vp) säädettyä kokoontumisvapauden järjestysluontoista sääntelyä koskevasta muutoksesta. Perustuslaissa turvattu kokoontumisvapaus ei estä tällaista järjestysluontoista sääntelyä (HE 309/1993 vp, s. 59/II). Ehdotettu ilmoitusmenettely ei myöskään johda tilanteeseen, jossa menettelyllä tosiasiassa estettäisiin kokousten järjestäminen. 

Ehdotetulle sääntelylle on hallituksen esityksessä (s. 5) osoitettu mielenosoitusten luonteen muuttumiseen liittyviä hyväksyttäviä perusteluja. Perustuslakivaliokunta kiinnittää sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta huomiota paitsi ehdotetun ilmoitusajan pituuteen myös siihen, ettei ehdotuksella estetä spontaaneja mielenosoituksia vaan ehdotuksen perusteella ilmoitus voidaan vastaisuudessakin toimittaa myöhemminkin, jos kokouksen järjestämisestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle järjestykselle. Lisäksi 7 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömiseen liittyvä kokoontumislain 26 §:ssä säädetty rikosoikeudellinen seuraamus on kytketty huomattavan vaaran aiheuttamista yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle koskevaan edellytykseen.  

Perustuslakivaliokunta esittää hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Lisäksi valiokunta esittää, että lakialoitteeseen sisältyvä lakiehdotus hylätään. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 302/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta hylkää lakialoitteeseen LA 16/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 1.3.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Annika Lapintie vas 
 
varapuheenjohtaja 
Tapani Tölli kesk 
 
jäsen 
Maria Guzenina sd 
 
jäsen 
Anna-Maja Henriksson 
 
jäsen 
Ilkka Kantola sd 
 
jäsen 
Kimmo Kivelä sin 
 
jäsen 
Antti Kurvinen kesk 
 
jäsen 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Markus Lohi kesk 
 
jäsen 
Leena Meri ps 
 
jäsen 
Juha Rehula kesk 
 
jäsen 
Wille Rydman kok 
 
jäsen 
Kaj Turunen kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Liisa Vanhala