Viimeksi julkaistu 18.1.2022 12.30

Valiokunnan mietintö PeVM 14/2021 vp HE 181/2021 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta (HE 181/2021 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • erityisasiantuntija Laura Nurminen 
    oikeusministeriö
  • professori Janne Salminen 
  • ministeri Lauri Tarasti 

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalilakia. 

Esitetyt muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.1.2022. 

Esitykseen sisältyvissä säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotusta tarkastellaan perustuslain 6 ja 14 §:n kannalta. Esitys katsotaan voitavan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

(1) Hallituksen esityksen keskeinen sisältö on, että vaalilakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset laitosäänestyksen järjestämisestä Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnissa ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavissa yksiköissä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan kiellettäväksi vaaliasiamiesten toimiminen kunnan keskusvaalilautakunnan jäseninä tai varajäseninä aluevaaleissa, muutettavaksi vaalipiirijakoa koskeva sääntely vastaamaan kahta vuonna 2017 voimaan tullutta kuntajaon muutosta ja tehtäväksi lakiin yksi aluevaaleista johtuva tekninen lisäys. 

(2) Perustuslakivaliokunta on melko hiljattain arvioinut vaalilain väliaikaista muutosta, jonka nojalla vuoden 2021 kuntavaaleissa toimitettiin laitosäänestys Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnissa ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavissa yksiköissä (PeVM 9/2021 vp). Nyt kyse on vastaavan järjestelyn säätämisestä pysyväksi. Valiokunta pitää hyväksyttävänä lakiehdotuksen tavoitetta edistää varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien äänioikeutettujen mahdollisuuksia äänestää vaaleissa (ks. myös PeVM 3/2017 vp). Valiokunta painottaa edelleen myös sen tärkeyttä, että kaikki äänioikeutetut voivat käyttää äänioikeuttaan (PeVM 9/2021 vp, kappale 4, PeVM 4/2021 vp, kappale 20). 

(3) Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella perustuslakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta esittää hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

(4) Perustuslakivaliokunta korostaa lakiehdotuksen soveltamisala huomioon ottaen, että ketään ei voida käskeä käyttämään äänioikeuttaan (ks. myös PeVM 9/2021 vp, kappale 5). Valiokunnan mielestä myös käytännön järjestelyin tulee taata se, että äänestäminen voi tapahtua varuskunnissa mahdollisimman vapaasti. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 181/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 2.12.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
varapuheenjohtaja 
Antti Häkkänen kok 
 
jäsen 
Bella Forsgrén vihr 
 
jäsen 
Petri Honkonen kesk 
 
jäsen 
Hilkka Kemppi kesk 
 
jäsen 
Olli Immonen ps 
 
jäsen 
Mikko Kinnunen kesk 
 
jäsen 
Anna Kontula vas 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Jukka Mäkynen ps 
 
jäsen 
Sakari Puisto ps 
 
jäsen 
Wille Rydman kok 
 
jäsen 
Heikki Vestman kok 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 
varajäsen 
Johannes Koskinen sd (osittain) 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Liisa Vanhala