Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.13

Valiokunnan mietintö PeVM 24/2020 vp HE 118/2020 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta (HE 118/2020 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • hallitussihteeri Anna Saarela 
    oikeusministeriö
  • johtaja Markku Jokisipilä 
    eduskuntatutkimuksen keskus, Turun yliopisto
  • ministeri Lauri Tarasti 
  • akatemiatutkija, yliopistonlehtori Hanna Wass 
  • professori Veli-Pekka Viljanen 

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • professori Olli Mäenpää 

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puoluelakia siten, että hakemuksen yhdistyksen rekisteröimiseksi puoluerekisteriin voisi jatkossa tehdä myös oikeusministeriön ylläpitämässä verkkopalvelussa. Samalla mahdollistettaisiin puolueen rekisteröimiseen vaadittavien kannatusilmoitusten kerääminen sähköisesti. Mahdollisuus tehdä hakemus ja kerätä kannatusilmoitukset paperilla säilyisi. Jatkossa yhdistys voisi aloittaa kannatusilmoitusten keräämisen, kun oikeusministeriö olisi hyväksynyt muut rekisteröintihakemuksen liitteenä olevat asiakirjat.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. 

Esitykseen sisältyvissä säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotusta tarkastellaan perustuslaissa turvattujen osallistumisoikeuksien, henkilötietojen suojan ja julkisuuden kannalta. Lakiehdotus katsotaan voitavan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puoluelakia siten, että hakemuksen yhdistyksen rekisteröimiseksi puoluerekisteriin voi tehdä myös oikeusministeriön ylläpitämässä verkkopalvelussa ja puolueen rekisteröimiseen vaadittavia kannatusilmoituksia voidaan kerätä myös sähköisesti. Mahdollisuus tehdä hakemus ja kerätä kannatusilmoitukset paperilla säilyy. 

Perustuslakivaliokunta pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja puoltaa ehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Uudistus on valiokunnan mielestä omiaan parantamaan poliittisia osallistumismahdollisuuksia ja helpottamaan valtiollisiin asioihin vaikuttamaan pyrkivien yhdistysten toimintaa. Valiokunta on aikaisemmin demokratiapoliittista toimintaohjelmaa arvioidessaan pitänyt toimintaohjelmaan sisältynyttä hanketta "perustapuolue.fi"-palvelun käynnistämiseksi kannatettavana (PeVL 46/2017 vp, s. 4). 

Perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota myös siihen yhdenvertaisuuden kannalta myönteiseen seikkaan, että mahdollisuus kannatusilmoitusten sähköiseen keräämiseen voi osaltaan torjua esimerkiksi terveydentilaan tai asuinpaikkaan liittyviä osallistumiseroja kansalaisten mahdollisuuksissa ilmaista kannatustaan rekisteröitymään pyrkiville poliittisille liikkeille tai kerätä kannatusilmoituksia. Merkityksellistä on tältä kannalta kuitenkin myös se, että laissa sallitaan nykyisenkaltaisenkin kannatusilmoituksien keräämiskäytännön jatkuminen, mikä on omiaan mahdollistamaan myös niiden osallistumisen, joilla ei ole sähköisten palveluiden käyttämiseen vaadittavia taitoja tai teknisiä edellytyksiä. 

Kerättäessä kannatusilmoituksia verkkopalvelussa puolueeksi rekisteröitymistä kannattavat äänioikeutetut kirjautuvat palveluun vahvaa sähköistä tunnistamista käyttäen täyttääkseen kannatusilmoituksen. Hallituksen esityksessä (s. 9) arvioidaan, että kannatusilmoituksen täyttäminen sähköisesti vahvaa sähköistä tunnistamista käyttäen parantaisi merkittävästi kannatusilmoituksen ja sitä kautta koko menettelyn luotettavuutta nykyisestä. Lisäksi verkkopalvelu rakennettaisiin siten, että vain säädetyt kelpoisuusehdot täyttävät äänioikeutetut pääsisivät vahvan sähköisen tunnistamisen jälkeen täyttämään kannatusilmoituksen. Perustuslakivaliokunta pitää puolueen perustamismenettelyn luotettavuuden näkökulmasta keskeisenä verkkopalvelun tietoturvasta huolehtimista. Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota hallituksen esityksessäkin mainittuun riskiin esimerkiksi huijaussivustojen perustamisesta sekä yleisemminkin epäasiallisten tai laittomien vaikutuspyrkimysten torjumisen tärkeyteen. Valiokunta pitää tärkeänä uudistuksen vaikutusten seurantaa tältä kannalta. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 118/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen.  
Helsingissä 21.10.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
jäsen 
Bella Forsgrén vihr 
 
jäsen 
Hilkka Kemppi kesk 
 
jäsen 
Mikko Kinnunen kesk 
 
jäsen 
Anna Kontula vas 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Wille Rydman kok 
 
jäsen 
Heikki Vestman kok 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 
varajäsen 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
varajäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
varajäsen 
Iiris Suomela vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Liisa Vanhala