Viimeksi julkaistu 8.5.2021 12.28

Valiokunnan mietintö PeVM 3/2019 vp HE 57/2019 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta (HE 57/2019 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • erityisasiantuntija Laura Nurminen 
    oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansalaisaloitelakia. Lakiin otettaisiin sääntely, joka on tarpeen EU:n uuden kansalaisaloiteasetuksen täydentämiseksi. Asetus edellyttää toimivaltaisia viranomaisia koskevan sääntelyn muuttamista. Lisäksi lakia muutettaisiin johtuen Väestörekisterikeskuksen tehtävien siirtämisestä perustettavalle Digi- ja väestötietovirastolle. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. 

Esitykseen sisältyvissä säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotuksia tarkastellaan perustuslain kansalaisaloitteita koskevan 53 §:n 3 momentin säännöksen kannalta. 

Hallituksen käsityksen mukaan lakiehdotus katsotaan voitavan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksessä ehdotetaan otettavaksi kansalaisaloitelakiin säännös siitä, että Digi‑ ja väestötietovirasto toimisi toimialallaan EU-asetuksessa tarkoitettuna kansallisena yhteyspisteenä. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen osalta toimivaltaisia viranomaisia koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin myös siten, että Digi‑ ja väestötietovirasto toimisi viranomaisena, jolla on toimivalta EU-asetuksessa tarkoitetuin tavoin tarkastaa ja vahvistaa kerätyt tuenilmaukset, ja Liikenne‑ ja viestintävirasto puolestaan viranomaisena, jolla on toimivalta EU-asetuksen mukaisesti vahvistaa yksittäisen verkossa toteutettavan tuenilmausten keruujärjestelmän asianmukaisuus. Viranomaisten tehtäviin ei tulisi sisällöllisiä muutoksia, mutta Liikenne‑ ja viestintäviraston tehtävä muutettaisiin EU-asetuksesta johtuen määräaikaiseksi ottaen huomioon se, että myös EU-sääntelyä yksittäisistä verkkokeruujärjestelmistä sovelletaan vain aloitteisiin, jotka on rekisteröity viimeistään 31.12.2022. Esityksessä ehdotetaan kansalaisaloitelakiin teknisenä muutoksena myös, että viittaukset vanhaan EU-asetukseen muutettaisiin viittauksiksi uuteen EU-asetukseen. Teknisenä muutoksena ehdotetaan muutettavaksi kansalaisaloitelain 15 §:ssä oleva viittaus hallintolainkäyttölakiin (586/1996), joka on kumottu oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetulla lailla (808/2019). 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella perustuslakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 57/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 22.11.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
varapuheenjohtaja 
Antti Häkkänen kok 
 
jäsen 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
jäsen 
Bella Forsgrén vihr 
 
jäsen 
Maria Guzenina sd 
 
jäsen 
Olli Immonen ps 
 
jäsen 
Hilkka Kemppi kesk 
 
jäsen 
Anna Kontula vas 
 
jäsen 
Markus Lohi kesk 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Jukka Mäkynen ps 
 
jäsen 
Sakari Puisto ps 
 
jäsen 
Wille Rydman kok 
 
jäsen 
Heikki Vestman kok 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mikael Koillinen