Valiokunnan mietintö
PeVM
4
2019 vp
Perustuslakivaliokunta
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta (PNE 1/2019 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntija
Valiokunta on kuullut: 
eduskunnan apulaispääsihteeri
Timo
Tuovinen
Eduskunnan kanslia
PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n 1 momentissa oleva viittaus kumottuun lakiin henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa muutetaan vastaamaan voimassa olevaa oikeustilaa.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Puhemiesneuvoston ehdotuksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella perustuslakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa ehdotuksen hyväksymistä.  
Eduskunnan työjärjestyksen muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muutettuna puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2019 vp sisältyvän ehdotuksen eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta. (Valiokunnan muutosehdotukset) 
Valiokunnan muutosehdotukset
Eduskunnan päätös 
eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, 
muutetaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 17 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on eduskunnan päätöksessä 123/2019 seuraavasti: 
17 a § 
Tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenestä hankittava selvitys 
Ennen tiedusteluvalvontavaliokunnan asettamista tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi tai varajäseneksi aiottu kansanedustaja pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan, sisältyykö suojelupoliisin henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (616/2019) 48 §:n 1 momentin perusteella tallettamiin henkilötietoihin tietoja asianomaisesta kansanedustajasta. 
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1päivänätammikuuta 2020
Helsingissä 10.12.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Häkkänen
kok
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr (osittain)
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
varajäsen
Johannes
Koskinen
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
Viimeksi julkaistu 11.12.2019 15:45