Valiokunnan mietintö
PeVM
5
2019 vp
Perustuslakivaliokunta
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp)
JOHDANTO
Vireilletulo
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp) (LJL 2/2019 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Janina
Groop-Bondestam
oikeusministeriö
budjettineuvos
Petri
Syrjänen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Filip
Kjellberg
valtiovarainministeriö
valtiovarainministeri
Mats
Perämaa
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
hallituksen muodostaja
Veronica
Thörnroos
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
hallinto- ja kehityspäällikkö
Dan E
Eriksson
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
rahoituspäällikkö
Conny
Nyholm
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
vanhempi oikeusasiantuntija
Niclas
Slotte
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
valtioneuvoston oikeuskansleri
Tuomas
Pöysti
oikeuskanslerinvirasto
Viitetiedot
Valiokunta on aikaisemmin antanut asiasta mietinnön PeVM 12/2018 vp
LEPÄÄMÄSSÄ OLEVA EHDOTUS
Lepäämään hyväksytyn lakiehdotuksen mukaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutetaan siten, että säännökset Ahvenanmaan maakunnan taloudenhoidosta pääosin uudistetaan. Lisäksi säännöksiin tehdään eräitä lakiteknisiä ja vähäisiä terminologisia muutoksia. Ehdotus rakentuu Ahvenanmaan itsehallintolain kokonaisuudistuksen yhteydessä sovittuun ratkaisuun Ahvenanmaan maakunnan taloudesta ehdotettavasta sääntelystä.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Vuoden 2018 valtiopäivillä antamassaan mietinnössä PeVM 12/2018 vp perustuslakivaliokunta on esittänyt ne syyt, joiden nojalla valiokunta puolsi lepäämässä olevan ehdotuksen hyväksymistä. Valiokunta totesi, että ehdotus itsehallintolain muuttamisesta rakentuu Ahvenanmaan itsehallintolain kokonaisuudistuksen yhteydessä sovittuun ratkaisuun Ahvenanmaan maakunnan taloudesta ehdotettavasta sääntelystä. Valiokunta totesi myös, että itsehallintolain muutos muodostaisi toteutuessaan sellaisen asianmukaisen sääntelyn verohyvityksen poistuman kompensoimisesta, jota valiokunta edellytti maakunta‑ ja sote-uudistusta koskevassa lausunnossa (PeVL 26/2017 vp, s. 75). 
Perustuslakivaliokunta on edelleen lakiehdotuksen hyväksymisen kannalla. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että lepäämään hyväksyttyä lakiehdotusta koskevassa hallituksen esityksessä (HE 320/2018 vp) uudistuksen taloudellisia vaikutuksia on arvioitu silloin vireillä olleen maakunta‑ ja sosiaali‑ ja terveydenhuollon uudistuksen kannalta. Sanottua uudistusta koskevien lakiehdotusten rauettua arviointitilanne on osin muuttunut. Valiokunta pitää perusteltuna, että itsehallintolain maakunnan taloudenhoitoa koskevat säännökset uudistetaan hallituksen esityksessä HE 320/2018 vp tarkoitetulla tavalla. Valiokunta ehdottaa sen vuoksi, että eduskunta hyväksyy lausuman itsehallintolaissa säädetyn tasoitusperusteen muuttamisesta (Valiokunnan lausumaehdotus).  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana lepäämässä olevaan ehdotukseen LJL 2/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Eduskunta hyväksyy yhden lausuman. (Valiokunnan lausumaehdotus) 
Valiokunnan lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa viivytyksettä esityksen Ahvenanmaan itsehallintolain 47 §:n 1 momentissa säädetyn tasoitusperusteen muuttamisesta 0,47 prosenttiin vuoden 2021 alusta lukien. 
Helsingissä 10.12.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Häkkänen
kok
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
varajäsen
Johannes
Koskinen
sd
Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet
valiokuntaneuvos
Matti
Marttunen
valiokuntaneuvos
Liisa
Vanhala
VASTALAUSE
Perustelut
Maaliskuussa 2019 päättyneen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu ollaan aikeissa käynnistää uudelleen. Valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu. 
Hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta perusteluiden mukaan tavoitteena on, että maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvän rahoitusuudistuksen vaikutus Ahvenanmaan taloudelliseen asemaan olisi mahdollisimman neutraali ja että nykyisestä tasoitusjärjestelmästä verotasoituksen sisältävään tasoitusjärjestelmään siirtyminen valtion talousarvion kannalta kustannusneutraalisti tarkoittaisi tasoitusperusteen suuruuden olevan 0,42 prosenttia (HE 320/2018 vp, s. 8, 11). Hallituksen esityksessä on tästä huolimatta kuitenkin päädytty esittämään tasoitusperusteen tasoksi 0,45 prosenttia. Kyseessä on tilanne, jossa maakunta- ja sote-uudistuksen etenemiseksi on haluttu suostua ns. ylikompensaatioon. 
Tahtotila viedä maakunta- ja sote-uudistusta eteenpäin ilmenee valtioneuvoston yleisistunnossa 6.2.2019 istuntopöytäkirjaan merkitystä valtioneuvoston yhteisestä ponnesta, jonka mukaan hallituksen esitys Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamiseksi perustuu Ahvenanmaan itsehallintolain kokonaisuudistuksen valmistelun lisäksi oikeudelliseen ja yhteiskunnalliseen tarpeeseen ratkaista sote- ja maku-uudistukseen liittyvät Ahvenanmaan rahoituskysymykset, vaikka tällainen ratkaisu ei erillisenä olisi hyväksyttävissä. Sote- ja maku-uudistuksen toteutuminen luo näin oikeudellisen ja yhteiskunnallisen tarpeen esitetylle hallituksen esitykselle. 
Alkuperäinen ajatus kompensoida Ahvenanmaan maakunnalle maku- ja sote-uudistuksesta aiheutuvia tulojen menetyksiä on siten muuttunut. Ehdotettu 0,45 prosentin suuruinen tasoitusperuste johtaa Ahvenanmaalle suoritettavaan ylikompensaatioon. Edellytyksiä lain hyväksymiselle ei siksi ole. 
Tässä yhteydessä on syytä vielä huomata, että valtiovarainministeriöllä on valmius esitellä hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta 0,47 prosenttiin vuoden 2021 alusta lukien. Vallitsevissa sote-olosuhteissa mitään perusteita maakunnan perusrahoituksen nostamiselle ei kuitenkaan ole. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä haluaa siksi vielä huomauttaa, ettei hallituksella näin ollen myöskään ole perusteita antaa mainittua esitystä Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen korottamisesta. 
Ehdotus
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että lakiehdotus hylätään, 
että valiokunnan lausumaehdotus hylätään ja  
että hyväksytään yksi lausuma. (Vastalauseen lausumaehdotus) 
Vastalauseen lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa viivytyksettä esityksen Ahvenanmaan itsehallintolain 47 §:n 1 momentissa säädetyn tasoitusperusteen muuttamisesta 0,42 prosenttiin vuoden 2021 alusta lukien. 
Helsingissä 10.12.2019
Olli
Immonen
ps
Jukka
Mäkynen
ps
Viimeksi julkaistu 11.12.2019 15:42