Valiokunnan mietintö
SiVM
1
2019 vp
Sivistysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 3/2019 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitussihteeri
Antti
Randell
opetus- ja kulttuuriministeriö
etuuspäällikkö
Piia
Kuusisto
Kansaneläkelaitos
vice ordförande
Emilie
Jäntti
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
ordförande
Bicca
Olin
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
puheenjohtaja
Elias
Tenkanen
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
puheenjohtaja
Roosa
Pajunen
Suomen Lukiolaisten Liitto
puheenjohtaja
Jessica
Makkonen
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
asiantuntija
Antti
Hallia
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
sosiaalipolitiikan asiantuntija
Jani
Sillanpää
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotukeen oikeuttavia opintoja koskevia säännöksiä ehdotetaan täsmennettäviksi vastaamaan nykyistä soveltamiskäytäntöä. Opintotukioikeuden myöntämisen ehtoja muussa kuin julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa ehdotetaan joustavoitettavaksi siten, että opintotukioikeuden saamiseksi ei enää edellytettäisi, että koulutuksen järjestäjä on järjestänyt kyseistä koulutusta vähintään vuoden. Opintotukioikeuden myöntämisen edellytyksenä olisi kuitenkin edelleen, että koulutus vastaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista koulutusta, jonka tavoitteena on tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen, ja että koulutuksen järjestäjällä on toiminnalliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen järjestämiseen. Lisäksi opintotuen ensisijaisuuden korostamiseksi ehdotetaan, että opintojen riittävää edistymistä koskevasta pykälästä poistettaisiin vaatimus opintojen hidastumiseen vaikuttavan hyväksyttävän syyn tilapäisyydestä. Hyväksyttävä syy voisi olla jatkossa myös opiskelijan sairauteen rinnastettava muu opiskelukykyä heikentävä tekijä. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää hallituksen esittämiä täsmennyksiä voimassa olevaan opintotukilakiin tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina. Muutosehdotuksilla selkeytetään opintotuen saamisen edellytyksiä ja sujuvoitetaan sen toimeenpanoa eräissä tilanteissa. Ehdotetuilla muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä valtiontaloudellisia vaikutuksia. 
Opintotukilaista (5 b §:n 3 mom.) ehdotetaan poistettavan vaatimus, että opintojen hidastumisen syyn tulee olla tilapäinen. Tarkoitus on, että opiskelijan opintotukea ei keskeytetä, kun opintojen eteneminen hidastuu hyväksyttävästä syystä, kuten sairaudesta, vaikeasta elämäntilanteesta taikka esimerkiksi lukihäiriöstä tai näkö- tai kuuloaistin heikkenemisestä johtuvasta opiskeluvaikeudesta. Valiokunta katsoo, että selkeyttämällä säännöstä opintotuen jatkumisen edellytyksistä opiskelijan poikkeuksellisen elämäntilanteen aikana parannetaan toimeentulon osalta opiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia opintojen suorittamiseen. 
Hallituksen esityksen perustelujen (s. 9) mukaan opintojen viivästymisellä ja siihen johtaneella syyllä tulee jatkossakin olla ajallinen yhteys, jolloin esimerkiksi ensimmäisenä opiskeluvuonna ollut vaikea elämäntilanne ei ole hyväksyttävä syy opintojen viivästymiseen kolmantena opintovuonna. Valiokunta pitää tätä sinänsä perusteltuna, mutta huomauttaa, että toisinaan syy-seuraussuhteen aikajänne voi olla pitkäkin: esimerkiksi iso elämäntilanteen muutos tai traumaattinen kokemus voi heikentää opiskelukykyä vasta pitkän ajan kuluttua tapahtuneesta. Valiokunta korostaa, että opintotuen saamisen edellytyksiä tulee opintotukilainsäädännön sallimissa rajoissa harkita yksilökohtaisesti opiskelijan tosiasiallinen tilanne huomioon ottaen. Samalla valiokunta pitää tärkeänä ratkaisukäytännön valtakunnallisen yhdenmukaisuuden toteutumista. 
Valiokunta pitää hyvänä myös ehdotusta muuttaa lainsäädäntöä siten, että muussa kuin julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa opintotuen saamisen edellytyksenä ei enää ole se, että koulutuksen järjestäjä on järjestänyt kyseistä koulutusta vähintään vuoden ajan. Keskeistä on, että tukeen oikeuttava koulutus vastaa sisällöltään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) vaatimuksia. Muutos mahdollistaa hallituksen esityksen perusteluissa todetun lisäksi sen, että opintotukea voi saada koulutustoimintansa jo vakiinnuttaneiden koulutuksen järjestäjien aloittamaan uuteen koulutukseen. 
Ammatillisen koulutuksen uudistus ja opintotuki
Valiokunta kiinnittää tässä yhteydessä huomiota mahdollisiin muutostarpeisiin opintotukilainsäädännössä, jotta siinä tulisi otetuksi huomioon ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä muuttunut opiskelu. Valiokunnan saamassa asiantuntijalausunnossa huomautetaan, että "opintotukilain (1 luku 6 §) mukaan oppisopimuskoulutuksessa oleva opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen oppisopimuksen aikana, vaikka uudistuksen myötä ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat tekevät enemmän myös lyhyitä oppisopimusjaksoja aiemman koko tutkinnon suorittamiseen painottuvan oppisopimuksen sijasta". Oppisopimuskoulutuksessa oleva opiskelija on oikeutettu saamaan palkkaa oppisopimuksen ajalta. Valiokunta korostaa, että ammatillisen koulutuksen reformista aiheutuneet muutokset tulee ottaa huomioon opintotukilainsäädännössä siten, että esimerkiksi lyhytaikaiset siirtymät oppisopimusmuotoiseen koulutukseen ja takaisin oppilaitokseen eivät katkaise opiskelijan opintotukioikeutta. Valiokunta pitää ehdottoman tärkeänä, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää pikaisesti ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opintotukea koskevat ongelmat ja sen perusteella ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sivistysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 3/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 12.6.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Markku
Eestilä
kok
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Eeva
Kalli
kesk
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Sami
Savio
ps
varajäsen
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
varajäsen
Pia
Viitanen
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
Viimeksi julkaistu 18.6.2019 10.00