Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.52

Valiokunnan mietintö SiVM 14/2020 vp HE 208/2020 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 208/2020 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen 
  opetus- ja kulttuuriministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Kansaneläkelaitos
 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
 • Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
 • Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
 • Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
 • Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
 • Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
 • Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Suomen Lukiolaisten Liitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oleskeluoikeuden yhteydestä opintotukioikeuteen. Covid-19-epidemiasta johtuva opintojen aloittamisen estyminen ja opintojen viivästyminen ehdotetaan otettavaksi huomioon opintolainahyvityksen ehdoissa. Opintojen viivästyminen ehdotetaan huomioitavan myös opintolainavähennyksen ehdoissa. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Yleistä

Valiokunta kannattaa hallituksen esitystä muuttaa opintotukilakia siten, että siinä otetaan huomioon koronavirusepidemiasta aiheutuneet vaikutukset korkeakouluopiskelijoiden opiskeluedellytyksiin sekä Suomessa pysyvän oleskeluoikeuden omaavan Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä opintotukioikeuden määrittely EU-erosta johtuen. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella sivistysvaliokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oleskeluoikeus ja opintotukioikeus

Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisella ja hänen perheenjäsenellään voi olla Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen (EUVL 12.11.2019, 2019/C 384 I/01, jälj. erosopimus) 15 artiklassa määrätyillä edellytyksillä oikeus pysyvään oleskeluun Suomessa. 

Ehdotuksen mukaan ulkomaalaiselle Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiselle tai hänen perheenjäsenelleen, joka asuu Suomessa vakinaisesti ja jonka maassa oleskelun peruste on muu kuin opiskelu, voidaan myöntää opintotukea, jos hänen oleskeluoikeutensa perustuu erosopimukseen ja hänellä on erosopimuksen 18 artiklan 1 kohdan mukaisen hakumenettelyn perusteella annettu oleskeluoikeuden osoitukseksi ulkomaalaislain 33 a §:ssä tarkoitettu oleskelulupakortti. 

Hallituksen esityksen mukaisella säännöksellä turvataan se, että em. henkilöille voidaan myöntää opintotukea samoin edellytyksin kuin nykyisinkin. Valiokunta pitää säännösehdotusta perusteltuna. 

Opintolainahyvitys ja opintolainavähennys

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavan opintotukilain opintolainaa koskevia säännöksiä siten, että koronaepidemian ajan poikkeusolojen rajoituksista johtuvat opintosuoritusten viivästymiset otetaan huomioon korkeakouluopiskelijoiden opintolainahyvityksen ja opintolainavähennyksen ehdoissa. 

Opintolainahyvityksen voi saada henkilö, joka on nostanut opintolainaa korkeakouluopintojen aikana ja suorittanut korkeakoulututkinnon määräajassa. Opintolainahyvityksenä Kela maksaa osan nostetusta opintolainasta. Opintolainahyvitys koskee vain korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet ensimmäiset korkeakoulututkintoon johtavat opintonsa 1.8.2014 tai sen jälkeen.Opintolainavähennys on verovähennys, jonka saamisen edellytyksenä on opintolainan nostamisen lisäksi korkeakoulututkinnon suorittaminen määräajassa. Opintolainavähennys koskee korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet ensimmäiset korkeakoulututkintoon johtavat opintonsa ennen 1.8.2014. 

Keväällä 2020 valmiuslain (1552/2011) mukaisia poikkeusoloja varten annettujen määräaikaisten (voimassa 18.3—13.5.2020) soveltamisasetusten (126/2020 ja 191/2020) nojalla korkeakouluilla ei asetusten voimassa ollessa ollut lakisääteistä velvollisuutta järjestää tutkintoon johtavia opintoja ja niiden ohjausta opintojen suorittamiseksi säädetyssä tavoiteajassa. Lisäksi aluehallintovirastojen 17.3.2020 ja 8.4.2020 tartuntatautilain (1227/2016) nojalla antamilla päätöksillä oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tilat ovat olleet suljettuina 18.3.-13.5.2020. Etäopetus korkeakouluissa jatkuu hallituksen suosituksen mukaisesti pääsääntöisesti lukuvuoden 2020-2021 loppuun saakka. 

Valiokunta toteaa, että koronaepidemian ajan sinänsä välttämättömien rajoitusten vuoksi opiskelijoiden opinnot ovat voineet viivästyä syistä, joihin opiskelija ei ole voinut omilla toimillaan vaikuttaa. Esimerkiksi opetusjärjestelyiden muutokset, harjoitteluaikataulun muuttuminen tai peruuntuminen, vaikeudet saada aineistoa opinnäytetyöhön tai riittävän ohjauksen puute ovat voineet viivästyttää opintojen etenemistä. Suorittamatta jääneet opintokokonaisuudet kasaantuvat seuraaville lukukausille ja mahdollisuudet valmistua opiskelijan itse määrittämässään aikataulussa vaikeutuvat. 

Valiokunta pitää tarpeellisina hallituksen esityksen säännösehdotuksia, joilla varmistetaan se, että opintolainaa nostaneiden oikeusturva ei heikkene koronavirusepidemiasta johtuvista opintojen viivästymisestä. Ehdotetuilla säännösmuutoksilla opintojen suoritusaikavaatimusta pidennetään yhdellä lukukaudella niin opintolainahyvityksen kuin opintolainavähennyksen piiriin kuuluvien kohdalla. 

Opintolainahyvitystä koskevien säännösmuutosehdotusten perusteella hyvitykseen liittyvän tukiajan laskennassa ei huomioitaisi hyvitykseen oikeutetun korkeakouluopiskelijan poissaololukukautta kotimaassa taikka lukukautta, jona opiskelija on ollut estynyt aloittamasta opinnot ulkomailla nimenomaan koronaepidemiasta johtuvasta syystä. Alustavan arvion mukaan näitä opiskelijoita on 200—400. Opintolainavähennystä koskevalla säännöksen muutosehdotuksella turvataan se, että sen piiriin kuuluvan korkeakoulututkinnon syyslukukautena 2020 suorittanut opintolainan saaja ei menetä opintolainavähennystä sen vuoksi, että hän ei ole pystynyt suorittamaan kaikkia tutkintoon vaadittavia opintoja määräajassa koronaepidemiaan liittyvistä syistä. Opintolainavähennyksen piiriin kuuluvia korkeakoulututkinnon suorittaneita opintolainansaajia, joiden tutkinnon suorittaminen on viivästynyt koronaepidemian vuoksi, arvioidaan olevan hyvin vähän. 

Valiokunta toteaa, että on tärkeä huolehtia opiskelijoiden toimeentuloturvan riittävyydestä ja pitää hyvänä, että koronaepidemian ajan vaikeudet opintojen suorittamisessa otetaan huomioon opiskelijan oikeusturvasta huolehtien. Valiokunta kiinnittää tässä yhteydessä huomiota myös siihen, että koronaepidemian aika on ollut useille korkeakouluopiskelijoille monin tavoin haasteellista mm. jaksamisen ja motivoitumisen kannalta ja painottaa opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeää merkitystä. 

Valiokunta pitää erittäin tärkeänä toteuttaa hallituksen esityksessä (s. 4) todettu arviointi ehdotettujen opintolainan joustojen toimivuudesta, riittävyydestä ja mahdollisesta laajentamistarpeesta. Koronaepidemia jatkuu yhä, ja on vaikea arvioida epidemian vaikutuksia opintojen suorittamisen mahdollisuuksiin syyslukukaudella 2020 tai sen jälkeen.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sivistysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 208/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 2.12.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Paula Risikko kok 
 
varapuheenjohtaja 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
jäsen 
Sanna Antikainen ps 
 
jäsen 
Marko Asell sd 
 
jäsen 
Jukka Gustafsson sd 
 
jäsen 
Veronika Honkasalo vas 
 
jäsen 
Kaisa Juuso ps 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Pasi Kivisaari kesk 
 
jäsen 
Ari Koponen ps 
 
jäsen 
Noora Koponen vihr 
 
jäsen 
Sari Multala kok 
 
jäsen 
Mikko Ollikainen 
 
jäsen 
Sofia Vikman kok 
 
varajäsen 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
varajäsen 
Jouni Ovaska kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Lahtinen