Valiokunnan mietintö
SiVM
2
2019 vp
Sivistysvaliokunta
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2018
JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2018 (K 4/2019 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
johtaja
Antti
Virrankoski
Eduskunnan kirjasto
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Sivistysvaliokunta korostaa, että kirjastoilla on yhteiskunnassamme aina ollut tärkeä ja monipuolinen sivistystehtävä. Kirjastojen toiminnalla edistetään väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin sekä monipuoliseen tietoon. Eduskunnan kirjasto, joka kuuluu eduskunnan kansliaan, palvelee eduskuntaa toimialaansa kuuluvin tavoin, toimii eduskunnan keskusarkistona sekä julkisena oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona. Julkisena tutkimuskirjastona kirjasto on Suomessa ainutlaatuinen. 
Kirjaston aineiston mitattavissa olevat käyttömäärät olivat vuonna 2018 edellisten vuosien tasolla, mutta sekä kirjalainojen että kävijöiden määrät ovat huippuvuosia alemmat. Tieto- ja itsepalveluyhteiskunnassa tiedon ja aineiston äärelle pääsee nykyään helposti, jolloin kirjastoon tullaan hakemaan yhä enemmän vaativaa asiantuntijuutta ja neuvontaa ongelmatilanteisiin. Kirjastossa käydään siksi takavuosia vähemmän mutta toimeksiannot ovat entistä haastavampia. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että kirjaston henkilökunnan osaamista kehitetään vastaamaan toiminta- ja tietoympäristön jatkuvaa muutosta ja että tiedostamalla keskeiset palvelutarpeet kirjasto voi jatkossakin parhaalla mahdollisella tavalla tavoittaa asiakaskuntansa. 
Valiokunnan saaman tiedon mukaan kirjasto on tilana pääosin varsin esteetön. Varsinaisen esteettömyyden lisäksi on syytä painottaa myös palvelujen entistä laajempaa saavutettavuutta, jonka yhteydessä on muun muassa arvioitava verkkopalvelujen käytettävyyttä. Valiokunta pitää hyvänä, että eduskunnan verkkopalveluiden osalta tehdään parhaillaan tähän liittyvää kehitystyötä, jossa kirjastokin on mukana. 
Kirjaston aineistokokoelma on kirjaston ydin. Kirjaston asema oman alansa keskuskirjastona näkyy ja asettaa paljon odotuksia. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan kirjasto on kyennyt vastaamaan odotuksiin hyvin ja saanut kokoelmastaan kiitosta vuodesta toiseen. Valiokunta pitää erittäin hyvänä kirjaston käynnistämää kirjastojärjestelmän hankintayhteistyötä muiden tieteellisten kirjastojen kanssa sekä tapahtumayhteistyötä Keskustakirjasto Oodin kanssa. Kirjasto on ollut mukana eduskunnan avoimen datapalvelun kehittämisessä, ja palvelu on avattu käyttöön kesäkuussa 2018. Valiokunta pitää tärkeänä, että tämän datan hyödyntämistä kehitetään sekä eduskunnan että laajemmin koko yhteiskunnan tarpeisiin. 
Kertomusvuonna kirjasto oli aktiivisesti mukana eduskunnan päätöksenteon tietotukihankkeessa, jossa kartoitetaan lainsäädäntötyön tiedontarpeita ja kehitetään saadun käyttäjätiedon avulla palveluja, kuten kirjaston tietopalvelun tarjoamaa säädösvalmistelun tietotukipalvelua ja eduskunnan elektronista kirjastopalvelua. Sähköisten kirjastopalveluiden kehittämisen johtoajatuksena on saattaa entistä paremmin tietoa ja aineistoja päätöksentekijöiden tarpeisiin oikea-aikaisesti ja helposti käytettävässä muodossa. Valiokunta korostaa tutkitun tiedon merkitystä poliittisen päätöksenteon perustana ja pitää erittäin tärkeänä, että tietotukihankkeen yhteydessä kehitetään uusia tietotuotteita, joilla kirjasto voi nykyistä paremmin tarjota valmiiksi arvioitua tietoa lainsäätäjien käyttöön. Kirjaston nykyiset tietopaketit ovat jo sellaisenaan hyvä ja oikean suuntainen alku. 
Sivistysvaliokunta pitää erittäin huomion arvoisena sitä, että kertomusvuoden aikana kirjaston veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto nimettiin vuoden arkistoteoksi pohjoismaisen arkistojen päivän yhteydessä. Muistitietoarkisto on kansainvälisestikin ainutlaatuinen, ja siihen sisältyy jo vajaat 430 haastattelua. 
Kertomuksen sekä saamansa selvityksen perusteella sivistysvaliokunta arvioi, että kirjasto on toiminut menestyksekkäästi palvelutehtävissään ja että kirjastoa on siten vuonna 2018 hoidettu hyvin. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sivistysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 4/2019 vp johdosta. 
Valiokunnan kannanottoehdotus
Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 14.6.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Eeva
Kalli
kesk
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 18.6.2019 12.42