Valiokunnan mietintö
SiVM
4
2015 vp
Sivistysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa (HE 67/2015 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
opetusneuvos
Petteri
Kauppinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
hallitusneuvos
Satu
Paasilehto
opetus- ja kulttuuriministeriö
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
valtiovarainministeriö
liikenne- ja viestintäministeriö
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa. 
Integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio (ICOS ERIC) kokoaa siihen osallistuvien maiden kansalliset keskukset ja mittausasemat yhteen eurooppalaiseksi tutkimusinfrastruktuuriksi tehostamaan tutkijoiden työtä ja tutkimustiedon hallintaa. ICOS ERIC perustetaan Euroopan unionin neuvoston asetuksen perusteella ja Euroopan komission päätöksellä. ICOS ERIC:n kotipaikka on Suomessa. Suomen tulee säätää ICOS ERIC:n oikeushenkilöllisyydestä sekä sen oikeudesta vapautukseen arvonlisäverosta edellä mainitun neuvoston asetuksen mukaisesti. ICOS ERIC:iä pidetään Suomessa unionin arvonlisäverolainsäädännössä tarkoitettuna kansainvälisenä järjestönä, jonka hankinnat vapautetaan verosta ICOS ERIC:n perussäännössä sovituin edellytyksin ja rajoituksin. 
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävä ajankohtana viimeistään neljänkymmenenviiden päivän kuluttua siitä, kun Euroopan komission päätös ICOS ERIC:n hyväksymisestä tulee voimaan. 
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Suomen ICOS ERIC -isännyys tarkoittaa merkittävän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin saamista lähelle suomalaisia toimijoita. ICOS ERIC:n päämajan sijoittuminen Suomeen mahdollistaa tutkijoille nykyistä parempia osallistumis-, koordinointi- ja johtamismahdollisuuksia kansainvälisissä hankkeissa ja lisää mahdollisuuksia saada kansainvälistä tutkimusrahoitusta Suomeen. Valiokunta korostaa, että Suomella on jo nyt huippuosaamista ilmakehätieteissä ja ilmastonmuutostutkimuksessa. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin teknisin muutosehdotuksin.  
VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
Lain nimike. Euroopan komission ICOS ERIC -konsortiota koskevassa täytäntöönpanopäätöksessä konsortiosta käytetään suomeksi nimeä "Integroitu hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio (ICOS ERIC). Saamansa selvityksen perusteella valiokunta ehdottaa lain nimikkeen muuttamista vastaamaan konsortion virallista nimeä. 
1 §.
Edellä lain nimikkeen kohdalla todettuun viitaten valiokunta ehdottaa konsortion nimen muuttamista.  
 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sivistysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 67/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 
Valiokunnan muutosehdotukset
Laki 
integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudestaSuomessa 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio (ICOS ERIC) on eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 723/2009 tarkoitettu oikeushenkilö, jolla on Suomessa oikeuskelpoisuus. Se voi hankkia, omistaa ja luovuttaa irtainta, kiinteää ja henkistä omaisuutta, tehdä sopimuksia ja olla osapuolena oikeudenkäynneissä. 
2 § 
ICOS ERIC on vapautettu arvonlisäverosta niillä edellytyksillä ja rajoituksilla, jotka on sovittu sen perussäännössä sellaisena kuin se on ICOS ERIC:iä perustettaessa. 
3 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Helsingissä 11.11.2015 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuomo
Puumala
kesk
varapuheenjohtaja
Sanna
Lauslahti
kok
jäsen
Li
Andersson
vas
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Laura
Huhtasaari
ps
jäsen
Marisanna
Jarva
kesk
jäsen
Kimmo
Kivelä
ps
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Mikaela
Nylander
r
jäsen
Jani
Toivola
vihr
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 21.1.2016 14:20