Valiokunnan mietintö
SiVM
4
2016 vp
Sivistysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 8 §:n ja ammattikorkeakoululain 12 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 8 §:n ja ammattikorkeakoululain 12 §:n muuttamisesta (HE 36/2016 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitussihteeri
Laura
Hansén
opetus- ja kulttuuriministeriö
opintopalvelujohtaja
Kati
Kettunen
Helsingin yliopisto
akateeminen rehtori
Jaakko
Puhakka
Itä-Suomen yliopisto
opetusneuvos
Ritva
Sammalkivi
Opetushallitus
suunnittelupäällikkö
Markku
Sutinen
Turun yliopisto
toiminnanjohtaja
Riitta
Rissanen
Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene ry
toiminnanjohtaja, YTT
Leena
Wahlfors
Suomen yliopistot UNIFI ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Suomen Lukiolaisten Liitto
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain opetuksen maksuttomuutta koskevia säännöksiä siten, että hakemuksen käsittelymaksua ei perittäisi enää otettaessa opiskelijoita 1 päivänä elokuuta 2017 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen. 
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2016. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Yleistä
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettaviksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain opetuksen maksuttomuutta koskevia säännöksiä siten, että hakemuksen käsittelymaksua ei perittäisi enää otettaessa opiskelijoita 1 päivänä elokuuta 2017 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen. Korkeakoulujen ensimmäiset haut, joissa maksua ei enää perittäisi, käynnistyvät loka-marraskuussa 2016. 
Hakemuksen käsittelymaksusta luopumista koskevan hallituksen esityksen antamisesta on sovittu hallituksen osaamisen ja koulutuksen ministerityöryhmässä syksyllä 2015 sen käsitellessä EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta perittäviä lukuvuosimaksuja koskevaa hallituksen esitystä (HE 77/2015 vp). Hakemuksen käsittelymaksusta luopumisen tarkoituksena on yksinkertaistaa EU/ETA-alueen ulkopuolisiin opiskelijoihin kohdistuvien maksujen kokonaisuutta. 
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Sivistysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. 
Käsittelymaksu ja lukukausimaksu
Yliopistossa suoritettavaan korkeakoulututkintoon, ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava opetus ja opiskelijoiden valintaan liittyvät valintakokeet ovat opiskelijalle maksuttomia, jollei yliopistolaissa tai ammattikorkeakoululaissa toisin säädetä. Osana rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa lisättiin yliopistolain 8 §:ään ja ammattikorkeakoululain 12 §:ään säännökset hakemuksen käsittelymaksusta, jota perittiin ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita syksyllä 2016 alkavaan koulutukseen. Opetushallitus perii käsittelymaksun muun kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion tai Sveitsin koulutusjärjestelmän mukaisen koulutuksen perusteella muuta kuin jatkotutkintoa opiskelemaan hakevilta. Maksun suorittaminen on hakemuksen käsittelemisen edellytys.  
Yliopistolain 10 §:n ja ammattikorkeakoululain 13 a §:n mukaan yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat vuodesta 2016 alkaen periä lukuvuosimaksuja EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon, ammattikorkeakoulututkintoon taikka ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa vieraskielisessä koulutuksessa. Lukuvuosimaksuja koskevia säännöksiä sovelletaan korkeakouluja velvoittavina 1.8.2017 tai sen jälkeen opintonsa aloittaviin opiskelijoihin. Lukuvuosimaksun määrä on vähintään 1 500 euroa lukuvuodessa. Korkeakoulut määrittelevät lukuvuosimaksun suuruuden, ja se voi vaihdella korkeakoulujen välillä ja korkeakoulujen eri koulutuksissa. Korkeakouluilla on oltava apurahajärjestelmä, jolla tuetaan maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden opiskelua. 
Valiokunta toteaa, että muualla Euroopassa on hyvin erilaisia käytäntöjä liittyen lukukausimaksuihin ja erilaisiin hakemusmaksuihin. Ruotsissa peritään sekä lukukausimaksuja että hakijamaksuja. Tanskassa ei ole lainsäädäntöön perustuvaa yhtenäistä hakemusmaksua, mutta korkeakoulut voivat itse päättää maksun perimisestä ja sen suuruudesta. Maksu kuitataan lukuvuosimaksusta, jos hakija tulee valituksi. Norjassa peritään vain ilmoittautumismaksuja. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan lukuvuosimaksujen käyttöönotto sinänsä ei edellytä hakemuksen käsittelymaksusta luopumista. Kyse on kansallisesta ratkaisusta sen suhteen, minkälaisia maksuja EU/ETA-alueen ulkopuolelta suomalaisiin korkeakouluihin hakevilta ja niissä opiskelevilta halutaan periä. 
Maksukertymän käyttö
Hakemuksen käsittelymaksun käyttöönotto on edellyttänyt investointeja korkeakoulujen haku- ja valintajärjestelmän kehittämiseen. Opetushallituksen arvion mukaan järjestelmän kehityskustannukset ovat olleet yhteensä noin 450 000 euroa. Osa korkeakouluista on lisäksi kehittänyt omia tietojärjestelmiään toimimaan yhteen maksujen perimistoiminnallisuuden kanssa. Hakemuksen käsittelymaksua koskevan toiminnallisuuden purkaminen Opintopolku-palvelusta aiheuttaa noin 25 000 euron kustannukset. 
Opetushallitus käyttää maksuista kertyneitä tuloja maksamispalvelun toteuttamiskustannusten kattamiseen. Osa tuotoista on ollut myöhemmin tarkoitus ohjata korkeakoulujen keskitettyjen palvelujen, kuten todistusten tarkistamiseen liittyvän hallinnoinnin ja hakijaneuvonnan, kehittämiseen. Hakemuksen käsittelymaksujen kokonaiskertymä vuonna 2016 on arviolta noin 1 050 000 euroa, josta palvelun käyttöönottoon ja ylläpitoon kuluu noin 205 000 euroa. Hakupalveluiden kehittämiseen jää siten lähes 850 000 euroa mutta vain kertaluonteisena rahoituksena.  
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lukuvuosimaksut ohjautuvat suoraan asianomaiselle korkeakoululle, joten niillä ei kateta osittainkaan Opetushallituksen erityisiä kustannuksia hakupalveluiden ylläpitämisestä ja kehittämisestä.  
Maksujen poiston arvioidut vaikutukset
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan hakemuksen käsittelymaksu kohdistuu pääsääntöisesti EU/ETA-alueen ulkopuolisiin hakijoihin, eli niihin hakijoihin, jotka tultuaan valituiksi joutuvat suorittamaan myös lukuvuosimaksun. Uudistus poistaisi maksujen päällekkäisyyden, yksinkertaistaisi hakumenettelyä hakijan kannalta ja vähentäisi hakemiseen liittyvää byrokratiaa ja Opetushallituksen tehtäviä.  
Hallituksen esityksen perusteluissa korostetaan, että korkeakoulujen lukuvuosimaksujen suuruus liikkuu tuhansissa euroissa. Sadan euron suuruisen hakemuksen käsittelymaksun poistamisella ei arvioida olevan lukuvuosimaksujen käyttöönoton jälkeen itsenäistä vaikutusta hakijamääriin. Perusteluissa kuitenkin myönnetään, että hakemuksen käsittelymaksusta luopuminen voi mahdollisesti lisätä turhien tai kokeilumielessä tehtävien hakemusten määrää. 
Valiokunnan saamissa eräissä asiantuntijalausunnoissa on esitetty, että hakemuksen käsittelymaksu säilytettäisiin vielä toistaiseksi ja mahdollinen päätös maksusta luopumisesta tehtäisiin vasta pidemmän aikavälin seurannan jälkeen. Tätä perustellaan ensinnäkin sillä, että hakemuksen käsittelymaksu ei ole vaikuttanut merkittävästi hakemusten määrään ja että hakemusten laatu on parantunut ja hakukelpoisten hakijoiden määrä kasvanut. Hakemuksen käsittelymaksun nähdään hillitsevän väärin perustein, eli muussa kuin opiskelutarkoituksessa tehtyä opiskelupaikan hakua. Lukuvuosimaksujen ei sen sijaan nähdä toimivan esteenä väärin perustein hakeutumiselle, koska korkeakoulujen apurahaohjelmat toisaalta lisäävät hakeutumishalukkuutta. 
Lausunnoissa on korostettu, että hakemuksen käsittelymaksulla ja lukuvuosimaksulla on eri käyttötarkoitus ja että ne näin ollen eivät ole toisiaan poissulkevia. Maksujen perimistä on lausunnoissa pidetty välttämättömänä hakemusten liitteiden sähköisen toimittamisen ja käsittelyn mahdollistamisen sekä todistusten oikeellisuus- ja kelpoisuustarkistukseen liittyvän hallinnoinnin tukemisen kannalta. Lausunnoissa onkin esitetty erilaisia merkittäviä toiminnallisuuksia, jotka olisivat toteutettavissa hakemuksen käsittelymaksun tuotoilla ja jotka liittyvät ulkomaisten todistusten tarkastamisprosessin yhdenmukaistamiseen ja selkiyttämiseen, ulkomaisten hakijoiden tunnistautumisratkaisuihin, Opetushallituksen ja Maahanmuuttoviraston välisiin tiedonsiirtoihin sekä koulutustiedotukseen ja markkinointiin. Valiokunnalle on korostettu, että korkeakoulujen haku- ja valintapalvelujen kehittämiseen ei ole varattu muuta rahoitusta kuin hakemuksen käsittelymaksun tuotot. 
Valiokunnan johtopäätös
Sivistysvaliokunta toteaa, että hakemusten käsittelymaksujen tyyppisiltä ratkaisuilta, jotka edellyttävät monelta eri taholta uusien järjestelmien kehittämistä, tulisi lähtökohtaisesti voida vaatia suurempaa pysyvyyttä. Lisäksi käsittelymaksujen todellisia vaikutuksia on vaikea arvioida näin lyhyen aikavälin kokemusten perusteella. Käsittelymaksuja koskeneesta hallituksen esityksestä antamassaan mietinnössä (SiVM 22/2014 vp — HE 244/2014 vp, HE 308/2014 vp) sivistysvaliokunta on pitänyt tärkeänä, että uudistuksen vaikutuksia erityisesti hakijamääriin, hakijoiden keskimääräiseen koulutus- ja osaamistasoon ja yliopistojen kansainvälistymiseen seurataan pitkällä aikavälillä. Valiokunta on lausunnossaan myös todennut tarpeen selvittää keskitetyn maksujärjestelmän toimivuus ja kustannukset suhteessa tavoiteltuun kokonaishyötyyn. 
Sivistysvaliokunta kannattaa käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen hyväksymistä, sillä hakijan kannalta se yksinkertaistaa hakuprosessia ja vähentää yhden turhan kuluerän. Valiokunta pitää perusteltuna sitä oletusta, että lukuvuosimaksujen käyttöönotto tulee vähentämään hakijoiden määrää ja vaikuttamaan osaltaan siihen, että hakijoiksi valikoituu entistä motivoituneempia hakijoita. 
Sivistysvaliokunta korostaa Opetushallituksen työn merkitystä korkeakoulujen hakuprosessien kehittämiselle ja hakemusten oikeellisuuden arviointityölle. Käsittelymaksujen poistuminen merkitsee tältä osin vakavaa heikennystä Opetushallituksen rahoitukselle. 
Valiokunta edellyttää, että hakemusten käsittelymaksujen poistamisen ja lukuvuosimaksujen käyttöönoton vaikutuksia korkeakoulujen hakijamääriin, hakijoiden keskimääräiseen koulutus- ja osaamistasoon ja korkeakoulujen kansainvälistymiseen seurataan ja arvioidaan huolella. Hakemusten käsittelymaksujen poistumisen vuoksi Opetushallitukselle on turvattava riittävä lisärahoitus korkeakoulujen haku- ja valintapalvelujen kehittämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee antaa asiasta selvitys sivistysvaliokunnalle viimeistään syksyllä 2018. Valiokunta ehdottaa asiasta lausumaa (Valiokunnan lausumaehdotus)
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sivistysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 36/2016 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Eduskunta hyväksyy yhden lausuman. (Valiokunnan lausumaehdotus) 
Valiokunnan lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että hakemusten käsittelymaksujen poistamisen ja lukuvuosimaksujen käyttöönoton vaikutuksia korkeakoulujen hakijamääriin, hakijoiden keskimääräiseen koulutus- ja osaamistasoon ja korkeakoulujen kansainvälistymiseen seurataan ja arvioidaan huolella. Hakemusten käsittelymaksujen poistumisen vuoksi opetushallitukselle on turvattava riittävä lisärahoitus korkeakoulujen haku- ja valintapalvelujen kehittämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee antaa asiasta selvitys sivistysvaliokunnalle viimeistään syksyllä 2018. 
Helsingissä 3.5.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuomo
Puumala
kesk
varapuheenjohtaja
Sanna
Lauslahti
kok
jäsen
Li
Andersson
vas
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
(osittain)
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Laura
Huhtasaari
ps
jäsen
Marisanna
Jarva
kesk
jäsen
Kimmo
Kivelä
ps
jäsen
Mikaela
Nylander
r
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Nasima
Razmyar
sd
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 24.5.2016 16:26