Viimeksi julkaistu 8.5.2021 19.34

Valiokunnan mietintö SiVM 4/2018 vp HE 58/2018 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 58/2018 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitussihteeri Juha Post 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • vanhempi hallitussihteeri Timo Meling 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • opetusneuvos Teijo Koljonen 
  Opetushallitus
 • etuuspäällikkö Piia Kuusisto 
  Kansaneläkelaitos

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
 • Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
 • Suomen Lukiolaisten Liitto
 • Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia ja lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annettua lakia siten, että opintotukeen ja koulumatkatukeen oikeuttaviksi opinnoiksi katsotaan perusopetuslaissa säädetyn oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestetty perusopetus. Kyseinen opiskelu katsotaan päätoimiseksi, jos opintojen laajuus olisi vähintään 22 kurssia lukuvuodessa. 

Työttömyysturvalakiin tehtäisiin lisäksi opintotukea koskevan lainsäädännön muutoksista johtuva muutos päätoimisen opiskelun määritelmään. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2018. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esitetyillä muutoksilla opintotuki- ja koulumatkatukioikeus laajenevat oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestettyyn perusopetukseen. Esityksellä parannetaan yhdenvertaisuutta siten, että perusasteen opintoihin saisi opintotukea myös muissa oppilaitoksissa kuin kansanopistoissa. Valtaosa perusopetuksen aikuisopiskelijoista on kotoutujia. 

Valiokunta pitää sekä yhteiskunnan että yksilöiden kannalta tärkeänä, että jokaiselle turvataan mahdollisuus perusasteen tutkintoon ja sitä kautta syntyvään jatko-opintokelpoisuuteen. Jokaiselle on taattava taloudelliset edellytykset hankkia itselleen osaamista ja koulutusta, sillä ne ovat nyky-yhteiskunnassa välttämättömyys työmarkkinoilla pärjäämiselle. Esitetty uudistus on valtiontalouden näkökulmasta pieni, mutta voi olennaisesti kohentaa vailla perusasteen tutkintoa olevan väestön usein vaikeaa asemaa työmarkkinoilla. 

Nyt esitetty laajennus opintojen aikaisiin tukioikeuksiin on täsmätoimenpide yhden väliinputoajaryhmän tilanteen korjaamiseksi. Asiantuntijakuulemisessa tuotiin esille toive tarkastella ja kehittää koulumatkatukea kokonaisuutena. Tätä työtä voitaisiin tehdä esimerkiksi ammatillisen koulutuksen uudistuksesta johtuen. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella sivistysvaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sivistysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 58/2018 vp sisältyvät 1.,2.,3. ja 4. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 15.6.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Tuomo Puumala kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Sari Multala kok 
 
jäsen 
Li Andersson vas 
 
jäsen 
Ritva Elomaa ps 
 
jäsen 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
jäsen 
Jukka Gustafsson sd 
 
jäsen 
Kimmo Kivelä sin 
 
jäsen 
Hanna Kosonen kesk 
 
jäsen 
Mikaela Nylander 
 
jäsen 
Pekka Puska kesk 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Jani Toivola vihr 
 
jäsen 
Pilvi Torsti sd 
 
jäsen 
Raija Vahasalo kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marja Lahtinen