Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

SiVM 4/2020 vp

Viimeksi julkaistu 7.4.2020 12.36

Valiokunnan mietintö SiVM 4/2020 vp HE 21/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta

Sivistysvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta (HE 21/2020 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • lainsäädäntöneuvosEerikkiNurmi
    opetus- ja kulttuuriministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Suomen Kuntaliitto
  • Suomen museoliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Perustamishankkeeseen myönnetyn valtionavustuksen palauttamisen määrän laskemista koskevia laskentaperusteita ehdotetaan muutettaviksi siten, että laskentaperusteista poistettaisiin rakennuskustannusindeksi ja samalla tarkennettaisiin perustamishankkeen iän johdosta tehtävää arvon alenemaa koskevaa vähennysprosenttia. Laskentaperusteiden mukaisesti lasketaan perustamishankkeeseen suoritetun valtionavustuksen palautuksen euromäärä niissä tilanteissa, jolloin lain mukaan avustus tulee maksaa takaisin valtiolle. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 53 §:n mukaan valtiolle voidaan määrätä palautettavaksi perustamishankkeeseen tämän lain nojalla myönnetty valtionavustus, jos hankittu omaisuus on luovutettu toiselle taikka toiminta on lopetettu tai omaisuuden käyttötarkoitusta on muutettu pysyvästi eikä omaisuutta käytetä muuhun valtionosuuteen oikeuttavaan toimintaan. Palautettavassa määrässä otetaan huomioon rakennuskustannusindeksin suhteellinen muutos ja siitä vähennetään rakennuksen iästä ja tavanomaisesta kulumisesta johtuva kohtuullinen arvon alenema.  

Perustamishankkeeseen myönnettyjä avustuksia on jouduttu palauttamaan esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, kun oppilaitoksena toimivassa rakennuksessa on havaittu sisäilmaongelma ja tilalle on rakennettu uudet tilat. Joissakin tapauksissa rakennuksia on luovutettu toimintaan, jossa uusi käyttötarkoitus ei enää vastaa aikaisempaa tai rakennuskantaa on yhtiöitetty ja tiloja tarjottu vuokrattavaksi myös muuhun toimintaan. Rakennuskustannusindeksin pistelukujen aiempaa nopeamman nousun vuoksi indeksin korottava vaikutus on joissain tapauksissa ollut suurempi kuin arvon alenema. Tämä on johtanut kohtuuttomaan tilanteeseen, jossa avustuksen palautettava määrä on noussut myönnettyä avustusta korkeammaksi. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että takaisin maksettavaksi määrättävien valtionavustusten laskentaperusteita muutetaan siten, että rakennuskustannusindeksi poistetaan laskentaperusteista. Lisäksi korotetaan nykyisiä laskentaperusteita, joilla määritetään perustamishankkeen rakennusten iästä ja tavanomaisesta kulumisesta johtuva kohtuullinen arvon alenema. Vastaavasti ehdotetaan korotettavaksi kirjastoautojen ja -veneiden hankintaan myönnettyjen avustusten arvon alenema. 

Ehdotuksen tarkoitus on, että palautuksen euromäärä on nykyistä kohtuullisempi eikä se nouse myönnettyä avustusta suuremmaksi, kuten nykysäännösten mukaan on mahdollista. Valtion kannalta palautusten laskentaperusteen muutoksella ei esityksen mukaan ole suurta merkitystä verrattaessa palautuksia myönnettyjen perustamishankkeiden euromääriin. Esityksessä korostetaan, että perustamishankkeiden palautukset ovat poikkeuksellisia. Vuosina 2005—2019 tässä esityksessä tarkoitettuja avustuksia on myönnetty noin 1 mrd. euron edestä. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella sivistysvaliokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta ehdottaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sivistysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 21/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 2.4.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
PaulaRisikkokok
varapuheenjohtaja
Eeva-JohannaElorantasd
jäsen
SannaAntikainenps
jäsen
MarkoAsellsd
jäsen
VeronikaHonkasalovas
jäsen
KaisaJuusops
jäsen
EmmaKarivihr
jäsen
AnneliKiljunensd
jäsen
PasiKivisaarikesk
jäsen
AriKoponenps
jäsen
SariMultalakok
jäsen
MikkoOllikainenr
jäsen
SariSarkomaakok
varajäsen
NooraKoponenvihr
varajäsen
JohanKvarnströmsd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
KajLaine