Viimeksi julkaistu 8.9.2021 15.06

Valiokunnan mietintö SiVM 8/2021 vp K 1/2021 vp Sivistysvaliokunta Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2020

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2020 (K 1/2021 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntija

Valiokunta on kuullut: 

  • johtaja Antti Virrankoski 
    Eduskunnan kirjasto

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Yleistä

Sivistysvaliokunta korostaa kirjastojen tärkeää yhteiskunnallista tehtävää. Kirjastot tukevat toiminnallaan kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen paitsi tiedon saamisen myös kulttuurin harrastamisen näkökulmasta. Eduskunnan kirjasto palvelee eduskuntaa toimialallaan, toimii eduskunnan keskusarkistona sekä julkisena oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona. 

Toimintavuosi on ollut eduskunnan ja koko yhteiskunnan kannalta erittäin poikkeuksellinen. Poikkeusoloissakin Eduskunnan kirjasto on toteuttanut sille laissa määrättyä tehtävää. Valiokunta pitää huomion arvoisena sitä, että kirjasto on palvellut eduskuntaa keskeytyksettä ja järjestänyt mahdollisuuksien mukaan kansalaisille pääsyn tietoon ja aineistoihin terveysturvallisuutta noudattaen. 

Kehittämistoimet

Kirjasto on kertomusvuonna kehittänyt toimintaansa monin tavoin. Kirjasto on ollut aktiivisesti mukana kanslian strategian mukaisessa kanslian palveluiden kehittämistyössä edistäen tieto- ja viestintäosaston vastuulla olevaa päätöksenteon tietotukihanketta. Hankkeessa kartoitetaan lainsäädäntötyön tiedontarpeita ja kehitetään saadun käyttäjätiedon avulla nykyisiä ja uusia tietotukipalveluja. Vuoden 2021 aikana käynnistetään hankkeen tulosten perusteella ensimmäiset kehittämishankkeet. Kirjaston osalta kehittämiskohteet liittyvät proaktiivisiin asiantuntijapalveluihin, digitaalisten aineistopalveluiden kehittämiseen ja eduskunnassa tuotetun datan hyödyntämiseen. 

Kirjaston toiminnan kannalta merkittävä ydinjärjestelmä, kirjastojärjestelmä, on otettu käyttöön kesällä 2020. Nykyaikaisen ja digitaalisten aineistopalveluiden kehittämisen mahdollistavan kirjastojärjestelmän käyttöönottoa edelsi huolellinen, vuosia kestänyt valmistelutyö. Projekti on ollut mittava ponnistus koko kirjaston henkilökunnalle ja erityisesti käyttöönotosta vastanneelle projektiryhmälle. 

Toinen mittava tietojärjestelmäuudistus on eduskunnan hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmä Halti, jonka käyttöönottoprojekti on käynnistynyt toimintavuoden aikana. Tuotantokäytössä uuden järjestelmän on määrä olla marraskuussa 2021. Järjestelmä edistää eduskunnan kanslian digitalisaatiota erityisesti asiakirja- ja päätösprosessien osalta. 

Eduskunnan puhemies asetti kesäkuussa työryhmän selvittämään eduskuntaviestinnän, eduskunnan tietopalvelutoiminnan sekä kirjasto- ja arkistotoiminnan organisointia. Työryhmä jätti ehdotuksensa uudesta johtamis- ja organisointimallista puhemiehelle toimintavuoden lopussa. Organisaatiouudistuksen onnistumisen kannalta on tärkeä huolehtia henkilökunnan osallisuudesta uudistustyössä. Samoin oleellista on, että henkilökunnalle tarjotaan riittävät edellytykset sekä kirjaston peruspalveluiden ylläpitämiseen, kehittämistyöhön että organisaatiomuutokseen. 

Lakihankkeiden tietopaketit

Eduskunnan kirjasto laatii keskeisistä lainsäädäntöhankkeista tietopaketteja, joihin kootaan kattavasti tietoa muun muassa lakihankkeiden taustoista ja etenemisistä. Tietopaketit ovat Eduskunnan kirjaston verkkosivuilla kaikkien käytettävissä. 

Kertomusvuonna kirjasto on tehnyt lakihankkeiden tietopaketteja ennätysmäärän, 21 kappaletta. Aiemmin julkaistujen tietopakettien sisältöä on päivitetty ajan tasalle ja kehitetty visuaalisesti infografiikan keinoin. Lakihankkeiden tietopakettien yhteenlasketut katselukerrat olivat 112 129. Eniten kiinnostusta herätti valmiuslain käyttöönottoa korona-aikana koskeva tietopaketti, joka avattiin vuoden aikana 27 610 kertaa. 

Valiokunta pitää lakihankkeiden tietopaketteja tärkeänä palveluna, jolla vastataan osaltaan lainsäädäntötyöhön liittyvään tiedontarpeeseen. 

Lopuksi

Valiokunta katsoo, että Eduskunnan kirjasto on epävarmoissa oloissa ja nopeasti muuttuneissa tilanteissa selviytynyt palvelutehtävästään erinomaisesti ja kyennyt vastaamaan eduskunnan tarpeisiin sekä samaan aikaan edistämään kirjaston kehittämistoimia. 

Kertomuksen sekä saamansa selvityksen perusteella sivistysvaliokunta arvioi, että kirjasto on toiminut menestyksekkäästi palvelutehtävässään ja että kirjastoa on siten vuonna 2020 hoidettu hyvin. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sivistysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 1/2021 vp johdosta. 

Valiokunnan kannanottoehdotus

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 7.9.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Paula Risikko kok 
 
varapuheenjohtaja 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
jäsen 
Sanna Antikainen ps 
 
jäsen 
Jukka Gustafsson sd 
 
jäsen 
Veronika Honkasalo vas 
 
jäsen 
Hilkka Kemppi kesk 
 
jäsen 
Mikko Kinnunen kesk 
 
jäsen 
Pasi Kivisaari kesk 
 
jäsen 
Sari Multala kok 
 
jäsen 
Mikko Ollikainen 
 
jäsen 
Pirkka-Pekka Petelius vihr 
 
jäsen 
Sofia Vikman kok 
 
varajäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
varajäsen 
Sari Tanus kd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marja Lahtinen