Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.47

Valiokunnan mietintö SiVM 9/2016 vp HE 112/2016 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta sekä laeiksi varastetuista tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit´n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 ja 9 §:n ja Kansallisgalleriasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta sekä laeiksi varastetuista tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit´n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 ja 9 §:n ja Kansallisgalleriasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 112/2016 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitusneuvos Merja Leinonen 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • erityisasiantuntija Heini Färkkilä 
  oikeusministeriö
 • intendentti Raila Kataja 
  Museovirasto
 • intendentti Jouni Kuurne 
  Museovirasto
 • pääjohtaja Risto Ruohonen 
  Kansallisgalleria

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Suomen Antiikkikauppiaat ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta. Esityksen mukaan laissa määriteltyjä kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvia esineitä ei saisi viedä maasta ilman maastavientilupaa. Tarkoituksena on suojella kansallisaarteiksi katsottavia kulttuuriperintöön kuuluvia esineitä. Samalla lailla kumottaisiin voimassa oleva laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta. 

Ehdotetussa laissa säädettäisiin maastavientiluvan hakemisesta, lupaharkinnasta, lupaviranomaisista ja valvonnasta. Lailla täydennettäisiin kulttuuriesineiden viennistä annettua neuvoston asetusta. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi varastetuista tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit´n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annettua lakia siten, että jatkossa keskusviranomaisena toimisi oikeusministeriön asemesta opetus- ja kulttuuriministeriö. Kansallisgalleriasta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi teknisluontoinen muutos. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Yleistä

Kulttuuriperinnön suojelemisen edistämiseksi esitetään säädettäväksi uusi kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annettu laki (jäljempänä maastavientilaki), jolla päivitetään vastaavan niminen voimassa oleva säädös, sekä muutetaan lakia varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit'n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta (877/1999) ja lakia Kansallisgalleriasta (889/2013). 

Sivistysvaliokunta pitää tärkeinä toimenpiteitä, joilla vaalitaan kansallista kulttuuriomaisuutta. Sen oleellisena osana ovat kulttuuriperintöömme kuuluvat kansallisaarteet. Valiokunta toteaa, että niiden suojelemisen varmistaminen riittävän tehokkain keinoin edellyttää muun muassa maastaviennin valvomista ja rajoittamista lainsäädännöllä. 

Esityksen tavoite lisätä tietämystä kulttuuriesineiden maastavientiin liittyvistä menettelytavoista ja lupakäytännöistä on valiokunnan näkemyksen mukaan tärkeä. Tekemällä toimintatavat tunnetuiksi varmistetaan osaltaan lainsäädännön tarkoituksen toteutuminen. Toimintaa sujuvoittaisi ja tehostaisi sekä luvan hakijan että lupaviranomaisen näkökulmasta sähköiseen lupapäätösmenettelyyn siirtyminen. Tämä on hallituksen esityksessä asetettu lähivuosien tavoitteeksi. Valiokunta kiirehtii toimenpiteitä sähköisen lupamenettelyn toteuttamiseksi. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella sivistysvaliokunta katsoo, että hallituksen esitys on tarpeellinen ja vastaa kulttuuriperinnön suojelemista koskevia vaatimuksia varsin hyvin, mutta toteaa, että esitetyn maastavientilain eräitä säännöksiä on täsmennettävä. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 

Vientilupaa edellyttävien esineiden määrittely

Vientilupaa edellyttävistä esineistä esitetään säädettävän siten, että esineryhmät vastaavat pääasiassa voimassa olevan maastavientilain 4 §:n mukaista esineluetteloa, mutta ne on jäsennetty uudella tavalla. Esitetty toteutustapa on sivistysvaliokunnan näkemyksen mukaan pääosin hyvä. 

Valiokunta kiinnittää huomiota asiantuntijalausunnossa esitettyyn kulttuuriesineiden määrittelemisen ongelmaan, joka liittyy ehdotetun maastavientilain 3 §:n 4 kohdan liitteeseen. Sen 7. kohdan mukaan vientilupaa edellytetään kaikilta yli 100 vuotta vanhoilta Suomessa valmistetuilta tai vähintään 100 vuotta Suomessa olleilta esineiltä. Asiantuntijanäkemyksen mukaan pelkästään aikaan ja valmistusmateriaaliin perustuva määrittely tekee laista tältä osin mahdottoman noudattaa ja valvoa. Tämän vuoksi siihen on katsottu tarvittavan lisämääre, joka rajaisi luvanvaraisuuden esineisiin, jotka liittyvät kansallisen historian kannalta merkittäviin henkilöihin tai tapahtumiin. Saamansa selvityksen perusteella valiokunta toteaa, että liiteluettelon 7. kohta vastaa pääasiassa voimassa olevaa sääntelyä. Mainitun 7. kohdan aikaraja on pidennetty nykyisestä 50 vuodesta 100 vuoteen. Kohdan tarkoitus on turvata mahdollisuus säilyttää Suomessa riittävästi yli 100 vuotta vanhaa esineistöä, joka voi merkittävällä tavalla kuvata suomalaisen esinekulttuurin ja ulkomailta tänne omaksuttujen vaikutteiden kehitystä. Valiokunta tunnistaa vientilupaa edellyttävän esineen määrittelemisen ongelman ja painottaa, että opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa koko lain soveltamisen toimivuutta säännöllisesti ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin sen muuttamiseksi. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. lakiehdotus

3 §. Vientilupaa edellyttävät esineet.

Säännösehdotuksessa määritellään vientilupaa edellyttävät kulttuuriesineet ryhmitellen ne neljään pääryhmään. Valiokunta toteaa, että pykälän 4 kohdassa tarkoitetun liitteen 4. a. kohdan sanamuoto, yli 75 vuotta vanhat suomalaiset kulkuneuvot ja kuljetusvälineet, ei täsmällisesti vastaa sitä tarkoitusta, jota varten se on tehty. Asiantuntijaselvityksen mukaan sillä tarkoitetaan yli 75 vuotta vanhoja Suomessa valmistettuja kulkuneuvoja ja kuljetusvälineitä, joten ilmaisu suomalainen ei täsmällisesti tavoiteltua tarkoitusta vastaa. Valiokunta ehdottaa, että mainitun luettelon 4. a. kohdan sanamuoto muutetaan sen tarkoitustaan vastaavaksi siten, että siitä ilmenee sen tarkoittavan Suomessa valmistettuja kulkuneuvoja ja kuljetusvälineitä. 

11 §. Lupapäätösrekisteri.

Pykälän 4 momentissa esitetään säädettäväksi salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta. Sivistysvaliokunnan saaman asiantuntijalausunnon mukaan säännösehdotusta on tarpeen tarkentaa, jotta se täyttäisi salassa pidettävien tietojen luovuttamista koskevat täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset. 

Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotuksen 11 §:n 4 momenttia muutetaan siten, että siitä ilmenee yksiselitteisesti se, että sen nojalla salassa pidettäviä tietoja voi luovuttaa nimenomaan Museovirasto ja siinä määrin kuin tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi on tarpeen. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sivistysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 112/2016 vp sisältyvät 2. ja 3. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 112/2016 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Lain tarkoitus 
Tässä laissa säädetään taiteellisten, historiallisten ja arkeologisten kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien kansallisaarteiden suojelemiseksi. 
2 § 
Soveltamisala 
Tätä lakia sovelletaan 3 §:ssä tarkoitettujen kulttuuriesineiden vientiin Suomesta muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja vientiin unionin alueelta. 
Tätä lakia ei sovelleta sellaisiin kulttuuriesineisiin, jotka ovat esineen tekijän tai sen suunnitelleen tai muutoin luoneen luonnollisen henkilön hallinnassa. 
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, kulttuuriesineen maastaviennistä Euroopan unionin ulkopuolelle säädetään kulttuuriesineiden viennistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 116/2009. 
3 § 
Vientilupaa edellyttävät esineet 
Seuraavia kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvia esineitä tai niiden osia ei saa viedä maasta ilman tässä laissa tarkoitettua lupaa: 
1) Suomen kansalliseen historiaan ja merkkihenkilöihin liittyvät esineet niiden iästä, valmistusmaasta ja Suomessa oloajasta riippumatta; 
2) muinaismuistolaissa (295/1963) tarkoitetut esineet, jotka on löydetty maasta tai vedestä; 
3) tieteellisen tai muun erityisen syyn vuoksi arvokkaat arkistot ja kokoelmat sekä niiden osat niiden iästä, alkuperämaasta ja Suomessa oloajasta riippumatta; 
4) liitteessä säädetyt eräät muut kulttuuriesineet, jotka on valmistettu Suomessa tai ovat olleet Suomessa vähintään liitteessä säädetyn ajan. 
4 § 
Poikkeukset vientilupaan 
Vientilupaa ei tarvita: 
1) jos julkiseen kokoelmaan tai arkistoon kuuluva esine, evankelis-luterilaiselle kirkolle tai ortodoksiselle kirkkokunnalle taikka niiden seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle kuuluva esine viedään maasta lainaksi näyttelyyn, konservoitavaksi tai tieteellistä tutkimusta varten ja se palautetaan Suomeen; 
2) muihin kuin 1 kohdassa tarkoitettuihin valtion omistamiin kulttuuriesineisiin, jotka maastaviennin jälkeen säilyvät valtion omistuksessa; 
3) esittävän taiteilijan ja ammatinharjoittajan instrumentille ja muutoin työhön käytettäville välineille, jotka on tarkoitus palauttaa Suomeen esiintymisen tai työsuorituksen jälkeen. 
5 § 
Viranomaiset 
Tämän lain mukaisena yleisenä lupaviranomaisena toimii Museovirasto. Kansallisgalleria toimii lupaviranomaisena taideteoksia koskevissa lupa-asioissa. Jos esine on tarkoitus viedä maasta muuton tai perinnön vuoksi ja lupahakemus koskee samanaikaisesti useita esineitä, lupaviranomaisena toimii Museovirasto. 
Museovirasto ja Kansallisgalleria toimivat kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 116/2009 mukaisina lupaviranomaisina 1 momentissa säädetyillä toimialoillaan. 
Tässä laissa tarkoitettuina valvontaviranomaisina toimivat 1 momentissa mainitut lupaviranomaiset ja Tulli. 
6 § 
Luvan hakeminen 
Esineen omistajan on haettava lupa esineen maastavientiin. Lupaa haetaan lupaviranomaiselta kirjallisesti Museoviraston vahvistamalla lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä kuvailu kulttuuriesineestä sekä hakijan tiedossa olevat kulttuuriesineen alkuperää, historiaa ja valmistustapaa koskevat olennaiset tiedot. Hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja lomakkeen sisältämistä tiedoista annetaan tarkemmat säännökset valtioneuvoston asetuksella. 
Jos esineen vientiin on haettava samanaikaisesti lupaa kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 116/2009 ja tämän lain mukaan, hakemus tehdään mainitun asetuksen mukaisesti. 
7 § 
Lupahakemuksen käsittely 
Ennen lupa-asian ratkaisemista lupaviranomaisella on tarvittaessa oikeus tutkia hakemuksessa tarkoitettua esinettä, dokumentoida ja valokuvata se tai ottaa siitä jäljennös. Toimenpiteet eivät kuitenkaan saa kohtuuttomasti viivyttää hakemuksen käsittelyä. 
Lupahakemuksesta voidaan tarvittaessa pyytää arkistolaitoksen, Kansalliskirjaston, Sotamuseon, valtakunnallisen erikoismuseon tai muun asiantuntijatahon lausunto. 
8 § 
Lupaharkinta 
Vientilupa on myönnettävä, jos esineen pysyttämiseen Suomessa ei ole olemassa tieteelliseltä, taiteelliselta tai kulttuurihistorialliselta kannalta erityisiä syitä. 
Vientilupaa harkittaessa on otettava huomioon seuraavat seikat: 
1) onko esine harvinainen tai onko vaaraa sen harvinaistumisesta; 
2) onko esine erityisen edustava kansallisen kulttuuriperinnön kannalta; 
3) liittyykö esine oleellisilta osin arvokkaaseen kulttuuriympäristöön; 
4) liittyykö esine kansallisen historian kannalta merkittäviin henkilöihin tai tapahtumiin; 
5) onko olemassa jokin muu kuin 1-4 kohdassa tarkoitettu erityinen syy, jonka vuoksi esineen maastavientiä ei tule sallia. 
Lupa on myönnettävä 2 momentista huolimatta, jos: 
1) esine kuuluu ulkomaille muuttavan henkilön koti-irtaimistoon; 
2) ulkomailla asuva henkilö on saanut esineen perintönä tai osituksen nojalla; 
3) esine viedään Suomesta määräajaksi ja lupaviranomainen määrää esineen palautettavaksi Suomeen hakijan esittämänä määräaikana. 
Edellä 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettu määräaika saa olla enintään kaksi vuotta. Uusi määräaikainen lupa saadaan myöntää aikaisintaan kahden vuoden kuluttua edellisen luvan voimassaolon päättymisestä. 
9 § 
Lupapäätös 
Vientilupaa koskeva päätös tehdään 6 §:ssä tarkoitetulle lomakkeelle. Jos hakemus on tehty kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 116/2009 mukaisesti, päätös sisältää ratkaisun myös tämän lain mukaan haettavasta luvasta. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset päätökseen liitettävistä asiakirjoista. 
Lupa raukeaa, jos esinettä ei ole viety maasta vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. 
Vientilupaa koskeva päätös on esitettävä Tullille ennen kulttuuriesineen maastavientiä. 
10 § 
Väliaikainen maastavientikielto 
Toimivaltainen lupaviranomainen voi kieltää esineen maastaviennin väliaikaisesti, jos esinettä ollaan myymässä tai muutoin luovuttamassa julkisesti. Kielto voidaan antaa, jos on todennäköistä, ettei esineelle myönnettäisi maastavientilupaa. 
Väliaikainen maastavientikielto voidaan antaa esineen omistajaa kuulematta. Kielto annetaan todisteellisesti joko esineen omistajalle tai hänen lukuunsa toimivalle esineen myyjälle tai muulle asiamiehelle. Omistajan lukuun toimivan tulee ilmoittaa väliaikaisesta vientikiellosta esineen omistajalle. 
Kieltoa on noudatettava, kunnes maastavientiä koskeva lupahakemus on ratkaistu. 
Omistajan tai hänen lukuunsa toimivan on annettava tieto väliaikaisesta maastavientikiellosta esinettä myytäessä tai luovutettaessa, ja kielto on esitettävä haettaessa lupaa esineen maastavientiin. 
11 § 
Lupapäätösrekisteri 
Vientilupien myöntämistä ja väliaikaisten maastavientikieltojen tekemistä sekä niiden valvontaa varten Museovirasto pitää rekisteriä lupapäätöksistä ja väliaikaista maastavientikieltoa koskevista päätöksistä. 
Rekisteriin merkitään: 
1) hakijan nimi ja yhteystiedot; 
2) lupapäätöstä koskevan kulttuuriesineen omistajan nimi ja yhteystieto; 
3) lupapäätöstä ja väliaikaista maastavientikieltoa koskevan kulttuuriesineen yksilöintitiedot; 
4) luvan voimassaoloaika; 
5) väliaikaisen maastavientikiellon antamisajankohta. 
Rekisterin tiedot säilytetään pysyvästi. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Museovirasto Muutosehdotus päättyy voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi rekisteristä Muutosehdotus päättyy 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja Kansallisgallerialle ja Tullille siinä määrin kuin Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi niiden tässä laissa tarkoitettujen Muutosehdotus päättyy tehtävien hoitamiseksi on tarpeen. 
Kansallisgallerian on toimitettava vientilupaa ja väliaikaista maastavientikieltoa koskevat päätökset Museovirastolle tiedoksi. 
12 § 
Valvonta 
Lupaviranomaisella on tavaroiden julkisen myynnin perusteella tai muusta perustellusta syystä oikeus tarpeellisessa määrin tutkia ja saada riittävät tiedot sellaisista esineistä, joiden vienti mahdollisesti edellyttää tämän lain mukaista vientilupaa. 
Tulli voi velvoittaa esineen maastaviejän hakemaan esineelle 4 §:ssä tarkoitettua lupaa, jos esineen maastavienti edellyttää lupaa tai jos on epäselvää, edellyttääkö vienti lupaa. 
Jos lupaviranomainen on antanut 8 §:n 3 momentin 3 kohdan nojalla määräyksen esineen palauttamisesta määräaikana, esineen omistajan on ilmoitettava luvan myöntäneelle viranomaiselle esineen palauttamisesta Suomeen. 
13 § 
Maksu 
Edellä 9 §:ssä tarkoitetun luvan maksullisuudesta säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992). Maksu voidaan kuitenkin jättää perimättä 8 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tai jos siihen on muutoin erityisiä syitä. 
14 § 
Muutoksenhaku 
Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 
Edellä 10 §:ssä tarkoitettuun päätökseen ei kuitenkaan saa erikseen hakea muutosta valittamalla. 
15 § 
Viittaus rikoslakiin 
Rangaistus säännöstelyrikoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 46 luvun 1-3 §:ssä ja rangaistus salakuljetuksesta mainitun luvun 4 ja 5 §:ssä. 
16 § 
Puhevallan käyttäminen 
Edellä 15 §:ssä tarkoitettua asiaa käsiteltäessä 5 §:ssä mainituille viranomaisille on annettava tilaisuus käyttää puhevaltaa asiassa. 
17 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Tällä lailla kumotaan kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annettu laki (115/1999). 
18 § 
Siirtymäsäännökset 
Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat lupahakemukset ja niitä koskevat valitukset käsitellään loppuun tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. 
Jos kulttuuriesineen maastavientiin on myönnetty lupa ennen tämän lain voimaantuloa, noudatetaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
 Lakiehdotus päättyy 
Kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 3 §:n 4 kohdassa tarkoitetut kulttuuriesineet 
1. yli 100 vuotta vanhat suomalaiset tai Suomessa vähintään 100 vuotta olleet taideteokset 
2. seuraavat yli 50 vuotta vanhat alkuperäiset taideteollisuuden, taidekäsityön ja muotoilun tuotteet, jotka on valmistettu Suomessa tai jotka ovat olleet Suomessa vähintään 50 vuotta 
a) uniikit esineet ja esineet joita on tehty rajoitettu määrä 
b) kansallisesti merkittävät prototyypit 
3. seuraavat kirjalliset tuotteet, jotka ovat olleet Suomessa vähintään 50 vuotta 
a) yli 50 vuotta vanhat käsikirjoitukset ja sävellyskäsikirjoitukset 
b) ennen vuotta 1800 Suomessa tai Suomea varten painetut tai käsin kirjoitetut kirjat  
c) ennen vuotta 1600 ulkomailla painetut tai käsin kirjoitetut kirjat 
d) ennen vuotta 1800 Suomessa tai Suomea varten painetut kartat sekä ennen vuotta 1800 käsin piirretyt Suomea kuvaavat kartat 
4. seuraavat kulkuneuvot ja kuljetusvälineet 
a) yli 75 vuotta vanhat Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Suomessa valmistetut Muutosehdotus päättyy kulkuneuvot ja kuljetusvälineet 
b) yli 75 vuotta vanhat, vähintään 50 vuotta Suomessa olleet ulkomaiset kulkuneuvot ja kuljetusvälineet 
5. seuraavat rahat, kunniamerkit ja mitalit, jotka ovat olleet Suomessa vähintään 50 vuotta 
a) keskiaikaiset, ennen vuotta 1560 Suomessa lyödyt sekä muut Suomessa käytetyt keskiaikaiset metallirahat 
b) ruotsalaiset ennen vuotta 1809 painetut setelit sekä Suomessa ennen vuotta 1809 painetut setelit 
c) suomalaisille myönnetyt keisarilliset ansio- ja palkintomitalit, ennen vuotta 1809 myönnetyt ruotsalaiset ja ennen vuotta 1881 myönnetyt venäläiset kunniamerkit sekä Mannerheim-ristit 
6. ennen vuotta 1860 Suomessa eri valokuvausmenetelmin tehdyt tallenteet tai niiden alkuperäiset negatiivit 
7. seuraavat yli 100 vuotta vanhat Suomessa valmistetut tai vähintään 100 vuotta Suomessa olleet esineet 
a) rakennukset ja niiden osat sekä rakennuksiin kiinteänä sisustuksena kuuluvat esineet 
b) huonekalut ja valaisimet 
c) puvut ja tekstiilit 
d) korut, hopea- ja kultasepän tuotteet 
e) kellot ja ajannäyttäjät 
f) musiikki-instrumentit, leikkikalut ja pelit 
g) kirkollinen ja uskomuksiin liittyvä esineistö 
h) suomalainen kansatieteellinen esineistö 
i) tekniset laitteet, kuten työvälineet ja koneet, punnitus- ja mittavälineet ja valokuvausvälineet ja optiset laitteet sekä niiden prototyypit 
j) aseet ja varusteet sekä sotilaskäyttöön tarkoitetut koneet, laitteet ja varusteet 
k) muut lasi-, metalli-, keramiikka- ja puuesineet 

2. Laki varastetuista tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit´n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan varastetuista tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit´n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain (877/1999) 8 §:n johdantokappale ja 9 §:n 2 momentti seuraavasti: 
8 § 
Keskusviranomainen 
Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
9 § 
Turvaamistoimet 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Turvaamistointa koskevan hakemuksen voi tehdä opetus- ja kulttuuriministeriö tai se valtio, josta esine on viety laittomasti. Turvaamistoimi raukeaa, jos 7 §:ssä tarkoitettua hakemusta ei ole tehty kahden kuukauden kuluessa turvaamistoimen määräämistä koskevan päätöksen antamisesta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki Kansallisgalleriasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Kansallisgalleriasta annetun lain (889/2013) 18 §:n 1 momentin 5 kohta seuraavasti: 
18 § 
Pääjohtajan tehtävät 
Pääjohtajan tehtävänä on: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5) ratkaista kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetussa laissa (/) Kansallisgallerian tehtäväksi säädetyt kulttuuriesineiden maastavientilupa-asiat; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 7.10.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Tuomo Puumala kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Sanna Lauslahti kok 
 
jäsen 
Li Andersson vas 
 
jäsen 
Ritva Elomaa ps 
 
jäsen 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
jäsen 
Jukka Gustafsson sd 
 
jäsen 
Petri Honkonen kesk 
 
jäsen 
Laura Huhtasaari ps 
 
jäsen 
Marisanna Jarva kesk 
 
jäsen 
Ilkka Kantola sd 
 
jäsen 
Hanna Kosonen kesk 
 
jäsen 
Ulla Parviainen kesk 
 
jäsen 
Sari Raassina kok 
 
jäsen 
Saara-Sofia Sirén kok 
 
jäsen 
Jani Toivola vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marja Lahtinen