Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.28

Valiokunnan mietintö StVM 11/2015 vp HE 124/2015 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 124/2015 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamies Sanna Pekkarinen 
    sosiaali- ja terveysministeriö
  • erityisasiantuntija Ellen  Vogt 
    Suomen Kuntaliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla toimeentulon perusosan määrää kansaneläkeindeksin aleneman johdosta.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2016 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Hallituksen esityksessä ehdotettu toimeentulotuen perusosan korotus säilyttää toimeentulotuen perusosan vuoden 2015 tasolla myös vuonna 2016 kansaneläkeindeksin 0,4 prosentin alenemasta huolimatta. Valiokunta pitää ehdotusta heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien kannalta myönteisenä ja puoltaa sen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutoksin. 

Toimeentulotuen uudistaminen

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuki on tarkoitettu lyhytaikaiseksi tueksi, joka palauttaisi asiakkaan nopeasti takaisin ensisijaisen turvan tai ansiotulojen piiriin. Tuesta on kuitenkin muodostunut useille henkilöille ja perheille pitkäaikainen tuki, mikä johtuu suurelta osin ensisijaisten etuuksien riittämättömyydestä. Kun vuonna 2016 monet ensisijaiset etuudet hieman pienenevät kansaneläkeindeksin alenemisen johdosta, pienenee viimesijaisen ja ensisijaisen etuusjärjestelmän välinen ero ja toimeentulotuen kustannukset kasvavat.  

Valiokunta on toimeentulotuen toimeenpanon uudistamista koskeneesta hallituksen esityksestä antamassaan mietinnössään edellyttänyt, että laki toimeentulotuesta kokonaisuudessaan uudistetaan. Uudistus tulee valiokunnan näkemyksen mukaan tehdä niin, että siinä vahvistetaan toimeentulotuen luonnetta osana ihmisen sosiaalisen hyvinvoinnin kokonaisuutta ja sen luonnetta viimesijaisena ja väliaikaisena etuutena (StVM 54/2014 vp). 

Toimeentulotuen perusosan toimeenpanon siirtyessä vuoden 2017 alusta Kelan hoidettavaksi joitakin nykyisellään täydentävään toimeentulotukeen kuuluvia menoeriä siirretään osaksi muita perusosaan kuuluvia menoja. Nykyisestä täydentävästä toimeentulotuesta siirtyvät menoerät ovat muun muassa muuttokulut ja takuuvuokra sekä lasten päivähoitomenot. Lisäksi perusmenoina otetaan huomioon eräitä muita menoja, joiden ei katsota sisältävän sellaista erityistä harkintaa ja henkilön tai perheen tarpeen arviointia, joka olisi jätettävä kunnan sosiaalitoimen tehtäväksi. Valiokunta katsoo, että lain kokonaisuudistuksen yhteydessä perusosaan määriteltyjen menojen tarkoituksenmukaisuutta tulisi huolellisesti arvioida ja samalla tarkastella sen tason riittävyyttä. 

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman mukaan kuluvalla hallituskaudella toteutetaan perustulokokeilu. Valiokunta toteaa, että kokeilun avulla on mahdollista saada kokemuksia ensisijaisen ja viimesijaisen sosiaaliturvan yhteen nivomisesta ja yhtenäisen turvan toimivuudesta sekä sen kannustavuudesta työn vastaanottamiseen. 

Toimeenpanon voimavarat

Toimeentulotuen asiakkuuksien määrän oletetaan ensi vuonna kunnissa kasvavan ensisijaisten etuuksien tason laskiessa negatiivisen kansaneläkeindeksin vuoksi. Tätä paljon merkittävämmin asiakasmäärää tulee kasvattamaan toimeentulotuen myöntämisen siirtyminen Kelan hoidettavaksi. Siirron johdosta tuen alikäytön oletetaan huomattavasti vähentyvän ja tuovan tuen piiriin noin 28 000 uutta kotitaloutta (ks. HE 358/2015 vp). Valiokunta korostaa tässäkin yhteydessä vielä, että toimeentulotuen myöntämiseen liittyvien tehtävien siirto Kelaan ei saa merkitä toimeentulotukihakemusten ruuhkaantumista ja siten tukeen oikeutetun aseman heikentymistä viivytysten johdosta. Kun siirrossa on turvattava toimeentulotuen maksatuksen jatkuminen saumattomasti, tulee Kansaneläkelaitoksessa olla riittävä määrä henkilöstöä asiakkaiden neuvontaan, ohjaukseen ja hakemusten käsittelyyn. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Esityksen tarkoituksena on nostaa toimeentulotuen perusosan taso 485,50 euroon kuukaudessa. Jotta tähän euromäärään aiempien indeksitarkistusten jälkeen päädytään, valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 9 §:ssä säädettävän perusosan lähtötasoksi 448,89 euroa 449,02 euron sijasta. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 124/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotus) 

Valiokunnan muutosehdotus

Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 9 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 868/2014, seuraavasti: 
9 § 
Perusosan suuruus 
Toimeentulotuen perusosa kuukautta kohti on: 
yksin asuvalla henkilöllä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 448,89 Muutosehdotus päättyy euroa; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Helsingissä 1.12.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Tuula Haatainen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
 
jäsen 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Niilo Keränen kesk 
 
jäsen 
Anne Louhelainen ps 
 
jäsen 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Vesa-Matti Saarakkala ps 
 
jäsen 
Annika Saarikko kesk 
 
jäsen 
Kristiina Salonen sd 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
jäsen 
Martti Talja kesk 
 
varajäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
varajäsen 
Satu Taavitsainen sd 
 
varajäsen 
Sari Tanus kd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Eila Mäkipää