Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.49

Valiokunnan mietintö StVM 11/2017 vp HE 136/2017 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 136/2017 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Marjaana Maisonlahti 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • asiantuntija Antti Tanskanen 
  Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén 
  Suomen Yrittäjät ry
 • toimitusjohtaja Janne Metsämäki 
  Työttömyysvakuutusrahasto

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. 

Esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi vuoden 2018 työttömyysvakuutusmaksut. Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärään ei ehdoteta muutosta. 

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen mukaisesti palkansaajien työttömyysvakuutusmaksua ehdotetaan nostettavaksi 0,40 prosenttiyksikköä ja vastaavasti työnantajien keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua alennettavaksi 0,40 prosenttiyksikköä. Samalla työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää ehdotetaan vähennettäväksi 0,20 prosenttiyksikköä, josta palkansaajien työttömyysvakuutusmaksuun kohdentuu 0,10 prosenttiyksikköä ja työnantajien keskimääräiseen työttömyysvakuutusmaksuun niin ikään 0,10 prosenttiyksikköä. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksen ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena esitettyä maksujen alennusta sekä kilpailukykysopimukseen perustuvaa maksutaakan jaon muutosta työnantajien ja työntekijöiden kesken. Työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskuria on vuosiksi 2017—2019 korotettu enintään 5,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruisesta 7,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruiseksi. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti on vuoden 2019 jälkeen tarkoitus valmistella esitys tarkoituksenmukaisesta, aiempaa suuremmasta puskurin tasosta. Valiokunta pitää tärkeänä, että puskurin suuruus määritellään niin, että työttömyysvakuutusmaksujen taso pystytään pitämään mahdollisimman vakaalla tasolla. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 136/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 15.11.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Tuula Haatainen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
 
jäsen 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Niilo Keränen kesk 
 
jäsen 
Ulla Parviainen kesk 
 
jäsen 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
 
jäsen 
Pekka Puska kesk 
 
jäsen 
Sari Raassina kok 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Vesa-Matti Saarakkala sin 
 
jäsen 
Kristiina Salonen sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Eila Mäkipää  
 

Vastalause

Perustelut

Vasemmistoliitto ei ole kuluvalla vaalikaudella hyväksynyt pääministeri Sipilän hallituksen harjoittamaa painostusta työntekijäjärjestöjä kohtaan työehtojen heikentämiseksi, mikä aiheutui hallituksen perustuslain vastaisilla pakkolaeilla uhkaamisesta ja johti kilpailukykysopimukseen (kiky). Lakiehdotuksessa palkansaajien maksun korotus ja työnantajamaksun alennus johtuvat kiky-sopimuksesta myös vuodelle 2018.  

Tästä syystä emme hyväksy tänäkään vuonna lakiesityksessä olevaa ehdotusta palkansaajien työttömyysvakuutusmaksun korottamisesta ja työnantajien maksun vastaavan suuruisesta alentamisesta. Sen sijaan hyväksymme maksutason 20 prosenttiyksikön alennuksen, joka jaetaan tasan palkansaajien ja työnantajien kesken (0,10 prosenttiksikköä kummallekin).  

Lakiehdotukseen sisältyy kiky-sopimuksen mukaisesti palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun 0,40 prosenttiyksikön korotus ja vastaavasti työnantajien keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksun 0,40 prosenttiyksikön alennus sekä näiden lisäksi 0,20 prosenttiyksikön maksutason alennus (0,10 prosenttiyksikköä palkansaajille ja 0,10 prosenttiyksikköä työnantajille). 

Ehdotamme rahastolain 18 §:n kolmen ensimmäisen momentin osalta (palkansaajat ja työnantajat) maksutasoksi vuoden 2016 maksutasoa vähennettynä 0,20 prosenttiyksikön maksutason alenemalla. Yliopistojen maksujen osalta kannatamme mietinnön mukaista maksutasoa. 

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi 18 § muutettuna seuraavasti:  
18 § 
Työttömyysvakuutusmaksujen määrä 
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2018 on Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1,05 Muutosehdotus päättyy prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan maksaman palkkasumman mukaan siten, että vuonna 2018 se on Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 0,90 Muutosehdotus päättyy prosenttia palkasta palkkasumman 2 083 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3,80 Muutosehdotus päättyy prosenttia palkasta. 
Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2018 on Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 0,36 Muutosehdotus päättyy prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 0,90 Muutosehdotus päättyy prosenttia palkasta.  
Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2018 on Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 0,90 Muutosehdotus päättyy prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen yhteismäärästä palkkasumman 2 083 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 2,35 Muutosehdotus päättyy prosenttia palkasta.  
Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitetun yliopiston työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2018 on 0,65 prosenttia palkasta palkkasumman 2 083 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,81 prosenttia palkasta. 
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu ja työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu ovat yhtä suuret. Palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen muutokset jakautuvat tasan työnantajan keskimääräisen työttömyysvakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun kesken. Työnantajan keskimääräisessä maksussa otetaan huomioon myös omavastuumaksu. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu porrastetaan siten, että siihen osaan palkkasummasta, joka ei ylitä 2 083 500 euroa, kohdistuva maksu on neljäsosa siihen palkkasumman osaan kohdistuvasta maksusta, joka ylittää 2 083 500 euroa. Edellä mainittu neljäsosa ilmaistaan täysinä prosenttiyksikön sadasosina lähimpään viiteen sadasosaan pyöristettynä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Helsingissä 15.11.2017
Aino-Kaisa Pekonen vas