Valiokunnan mietintö
StVM
12
2017 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 ja 32 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 ja 32 §:n muuttamisesta (HE 135/2017 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Eduskunta-aloite
Esityksen yhteydessä valiokunta on käsitellyt seuraavan aloitteen: 
Toimenpidealoite
TPA
61
2016 vp
Arja
Juvonen
ps
Toimenpidealoite kuntoutuksen ohjaajan (AMK) ammatin sisällyttämisestä sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin laillistetuksi ammattihenkilöksi
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Riitta
Burrell
sosiaali- ja terveysministeriö
sosiaalineuvos
Juha
Luomala
sosiaali- ja terveysministeriö
ylitarkastaja
Sanna
Hirsivaara
opetus- ja kulttuuriministeriö
lakimies
Riitta
Husso
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
lakimies
Sanna
Hyttinen
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
erityisasiantuntija
Sari
Bäcklund
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
ammattiasiainpäällikkö
Kristina
Lamberg
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
kuntoutusalan asiantuntija
Outi
Töytäri
Tehy ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
HALLITUKSEN ESITYS JA TOIMENPIDEALOITE
Hallituksen esitys
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettua lakia. Sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi ovat voimassa olevan lain mukaan laillistettavia ammattihenkilöitä, joille Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää hakemuksesta ammatinharjoittamisoikeuden. Ammattihenkilölakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että kuntoutuksen ohjaaja (AMK) sisällytetään lakiin laillistettavana ammattihenkilönä. Kuntoutuksen ohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt tulisivat olemaan samassa asemassa vastaavantasoisen ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden sosionomien ja geronomien kanssa. 
Voimassa olevassa laissa säädettyä siirtymäaikaa ehdotetaan jatkettavaksi siten, että kuntoutuksen ohjaajilla on riittävästi aikaa hakea ammatinharjoittamisoikeutta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta. Siirtymäajan jatkamista ehdotetaan myös muiden sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeutta tai nimekesuojausta hakevien henkilöiden oikeuksien turvaamiseksi hakemusten käsittelyn mahdollisissa viivästystilanteissa.  
Lain voimaan tullessa terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkittyjen lähihoitajien nimikesuojaus ja rekisteröinti sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin ehdotetaan tehtäväksi viranomaisaloitteisesti ja maksutta. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
Toimenpidealoite
TPA 61/2016 vp. Toimenpidealoitteessa ehdotetaan, että hallitus ryhtyy  toimenpiteisiin  kuntoutuksen ohjaajan ammatin sisällyttämiseksi sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin laillistetuksi ammattihenkilöksi. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esitys
Valiokunta pitää ehdotettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muutoksia kannatettavina. Kuntoutuksen ohjaajat (AMK) työskentelevät yleisesti tehtävissä, joissa edellytetään sosiaali- tai terveydenhuollon laillistetun ammattihenkilön kelpoisuutta. Esitetty laillistamismenettely selkeyttää kuntoutuksen ohjaajien rekrytointia ja sijoittumista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitehtäviin sekä mahdollistaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yhdenmukaisen valvonnan.  
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -koulutuksen suorittaneet henkilöt voisivat lakimuutoksen jälkeen toimia kyseisissä tehtävissä laillistettuina ammattihenkilöinä. Yleinen kuntoutuksessa käytettävä tehtävänimike on nykyisin kuitenkin kuntoutusohjaaja, jonka tehtävän kelpoisuusehdot työnantaja voi määritellä huomioiden tehtävälle asetetut vaatimukset. Kuntoutusohjaajan sekä muissa kuntoutuksen ohjaamiseen liittyvissä tehtävissä voivat lakimuutoksen jälkeenkin toimia kaikki, jotka täyttävät työnantajan tehtävään asettamat kelpoisuusehdot. Työnantajalla säilyy siten edelleen mahdollisuus määritellä, mitä osaamista ja koulutusta työnantaja eri tehtäviin edellyttää.  
Nimikkeistön samankaltaisuuden vuoksi valiokunta pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveysministeriö huolehtii lakimuutoksen sekä sen soveltamisen riittävän tehokkaasta ja selkeästä informoinnista.  
Valiokunta pitää kannatettavana säännöstä, jonka mukaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto merkitsee 1.3.2016 terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä olleet lähihoitajat ilman erillistä hakemusta maksutta myös sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Lisäksi ehdotetut siirtymäajan jatkamista koskevat säännökset ovat perusteltuja, jotta kuntoutuksen ohjaajilla on riittävästi aikaa hakea ja saada laillistus. Valiokunta pitää tärkeänä, että siirtymäaikaa koskevat säännökset turvaavat sen, että kelpoisuuden omaavalla henkilöllä on oikeus toimia laillistamista edellyttävässä tehtävässä säädetyn siirtymäajan.  
Myös siirtymäaikoja koskevan sääntelyn osalta valiokunta korostaa tiedottamisen tärkeyttä, jotta hakemukset pystytään tekemään määräajassa siten, ettei ammattihenkilö menetä oikeutta toimia laillistetun ammattihenkilön tehtävissä. Valiokunta toteaa, että määräajan umpeutuminen ei kuitenkaan ole este hakea laillistusta myöhemmin, jos hakija ei ole tehnyt hakemusta säädetyssä määräajassa. 
Toimenpidealoite
Mietintö toteuttaa TPA 61/2017 vp:ssä esitetyn, minkä vuoksi aloite ehdotetaan hylättäväksi. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 135/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Eduskunta hylkää toimenpidealoitteen TPA 61/2016 vp. 
Helsingissä 23.11.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuula
Haatainen
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Sanna
Lauslahti
kok
jäsen
Anne
Louhelainen
sin
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
Viimeksi julkaistu 2.2.2018 14:00