Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.10

Valiokunnan mietintö StVM 12/2020 vp HE 78/2020 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi (HE 78/2020 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etänä): 

 • hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti 
  sosiaali- ja terveysministeriö

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

 • maa- ja metsätalousministeriö
 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • Kansaneläkelaitos
 • Akava ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • KT Kuntatyönantajat
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • STTK ry
 • Teollisuusliitto ry
 • Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Valiokunta on saanut ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Eläketurvakeskus
 • Suomen Yrittäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti korotettavaksi työttömyysetuuden sovittelun suojaosaa eli sitä osuutta ansioista, jota ei huomioida maksettaessa soviteltua työttömyysetuutta. Työttömyysturvalaissa säädettyyn liikkuvuusavustukseen ehdotetaan väliaikaista poikkeusta kokoaikatyön työmatkaa koskevaan avustuksen edellytykseen. Lakiehdotuksen tarkoituksena on väliaikaisesti lisätä työllistymisen kannusteita huoltovarmuuden turvaamiseksi poikkeusoloissa maa- ja metsätalousministeriön toimialan kannalta kriittisissä tehtävissä, mutta myös laajemmin väliaikaisesti tukea työn vastaanottamista ja tuen saajien taloudellista tilannetta covid-19-epidemian vaikutusten vallitessa.  

Esitys liittyy vuoden 2020 IV lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan työttömyysetuuden suojaosaa korotettavaksi väliaikaisesti nykyisestä 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa ja 279 eurosta 465 euroon neljän kalenteriviikon aikana. Näillä muutoksilla tuetaan taloudellisesti osa-aikatyön ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista paitsi maa- ja puutarhatilojen kausityössä myös muussa työssä. Koska väliaikaiset poikkeukset koskevat myös sellaista osittaista työtä, jossa etuudensaaja työllistyy jo ennen ehdotettua muutosta, työttömyysetuuden suojaosan korottamisesta muodostuu väliaikainen työttömyysetuuden parannus tälle etuudensaajaryhmälle. Suojaosan korottaminen koskee myös yritystoiminnan ansion sovittelua, mikä osaltaan tukee sivutoimisesti työllistyviä ja myös väliaikaisesti työttömyysturvalakiin lisätyn lain 11 luvun 4 c §:n nojalla työmarkkinatukea saavia yrittäjiä. 

Liikkuvuusavustusta voidaan ehdotuksen mukaan väliaikaisesti maksaa kokoaikatyöhön, jos henkilön päivittäisen työhön liittyvän matkan kesto työn alkaessa ylittää keskimäärin kaksi tuntia nykyisen kolmen tunnin sijasta tai henkilö muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn takia. Muutos ei koske työhön liittyvää koulutusta. Myös tämä muutos koskee paitsi maa- ja puutarhatilojen kausityössä tehtävää työtä myös muita solmittavia työsuhteita. Liikkuvuusavustusta ei myönnetä yritystoiminnassa työllistymisen perusteella.  

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että tartuntatautiepidemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa työllistymiseen kannustetaan suojaosaa korottamalla, vaikka lisätyön saamisen mahdollisuudet voivat toistaiseksi olla rajalliset. Valiokunta pitää tärkeänä, että lakiehdotuksen vaikutuksia työmarkkinoihin eri toimialoilla seurataan huolellisesti. Valiokunta korostaa sääntelyn väliaikaisuutta. 

Kuten esityksen perusteluissa todetaan, liikkuvuusavustuksen käyttö on ollut erittäin vähäistä, mutta avustukseen esitetty työmatkan kestoa koskeva väliaikainen poikkeus lisännee tietoisuutta avustuksesta, mikä saattaa lisätä liikkuvuusavustuksen käyttöä myöhemminkin. Työmatkasta tai työn perässä muuttamisesta syntyviä kustannuksia korvattaessa nykyistä lyhemmän työmatkan perusteella avustus parantaa kokoaikatyöhön työllistyvien asemaa. Maa- ja puutarhatiloille työllistyvien osalta tuki voi erityisesti pehmentää taloudellisia vaikutuksia silloin, jos henkilö väliaikaisesti siirtyy asumaan työpaikan lähelle, mutta säilyttää edelleen oman varsinaisen asuntonsa. Valiokunta pitää myös liikkuvuusavustuksen myöntämisedellytysten muuttamista perusteltuna. 

Valiokunta pitää tärkeänä, että vaikutukset toimeentuloon, työllisyyteen sekä liikkuvuuteen työn perässä paikkakunnalta toiselle selvitetään väliaikaisen muutoksen päättymisen jälkeen. Valiokunta pitää lisäksi tärkeänä, että koronavirusepidemian vaikutuksia nuorten kesätyöpaikkojen riittävyyteen ja tilanteeseen seurataan tarkoin. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, että hallituksen esitys, kuten useat aikaisemmatkin koronavirusepidemiaan liittyvät esitykset, on tuotu eduskuntaan käsiteltäväksi kiireellisinä ja hyvin nopealla aikataululla. Kiireen vuoksi valmistelussa ei välttämättä ole kattavasti pystytty arvioimaan esitysten vaikutuksia eikä myöskään eduskuntakäsittelyn yhteydessä asiantuntijoille ja valiokunnalle jää riittävää aikaa perehtyä esitysten vaikutuksiin esimerkiksi eri edunsaajaryhmien tai toimialojen kannalta. Valiokunta katsoo, että valtioneuvoston tulee varata hallituksen esitysten eduskuntakäsittelylle riittävä ja kohtuullinen aika.  

Valiokunta ehdottaa lain toimeenpanon helpottamiseksi voimaantulosäännöksen muuttamista siten, että lakia voidaan soveltaa maksettaessa työttömyysetuutta 1.6.2020—31.10.2020 väliseltä hakujaksolta. Liikkuvuusavustusta voidaan valiokunnan ehdotuksen mukaan maksaa niin ikään toimeenpanon selkeyttämiseksi lain voimassaolon aikana alkaneen työn johdosta.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 78/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain (315/2020) 2 §:n 2 kohta ja 
lisätään 2 §:ään uusi 3 kohta ja lakiin uusi 2 a § seuraavasti: 
2 § 
Työttömyysetuuden sovittelu 
Poiketen siitä, mitä työttömyysturvalain 4 luvussa säädetään: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) soviteltaessa yritystoiminnan tuloa, jos tuloissa on tapahtunut muutos laajalle levinneen tartuntataudin vuoksi, tulot huomioidaan yrittäjän oman ilmoituksen perusteella; 
3) suojaosa on 500 euroa kuukauden sovittelujakson aikana ja 465 euroa neljän peräkkäisen kalenteriviikon sovittelujakson aikana. 
2 a § 
Liikkuvuusavustus 
Poiketen siitä, mitä työttömyysturvalain 8 luvun 1 §:n 2 momentissa säädetään, liikkuvuusavustusta voidaan myöntää kokoaikatyöhön, jos päivittäisen työhön liittyvän matkan kesto työn alkaessa ylittää keskimäärin kaksi tuntia tai henkilö muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn takia. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Ennen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1 päivänä kesäkuuta 2020 Muutosehdotus päättyy alkaneelta työttömyysetuuden hakujaksolta maksettavaan soviteltuun työttömyysetuuteen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tätä lakia sovelletaan maksettaessa työttömyysetuutta hakujaksolta, joka alkaa 1 päivänä kesäkuuta tai sen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.10.2020 Muutosehdotus päättyy.  
Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneen työn johdosta maksettavaan liikkuvuusavustukseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tämän lain Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi voimassa ollessa alkaneen työn johdosta Muutosehdotus päättyy maksettavaan liikkuvuusavustukseen sovelletaan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tätä lakia Muutosehdotus päättyy.  
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 28.5.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anu Vehviläinen kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
jäsen 
Kim Berg sd (osittain) 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Noora Koponen vihr 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps (osittain) 
 
jäsen 
Juhana Vartiainen kok (osittain) 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 
varajäsen 
Katja Hänninen vas 
 
varajäsen 
Pia Kauma kok 
 
varajäsen 
Jari Koskela ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Harri Sintonen